0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie składek społecznych w zeznaniu rocznym – jak przebiega?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odliczenie składek społecznych w zeznaniu rocznym to prawo przedsiębiorcy. Dzięki odliczeniu składek ZUS podatnik może pomniejszyć dochód o składki społeczne (jeśli nie zostały ujęte w kosztach podatkowych). Sprawdźmy, jak prawidłowo przebiega odliczenie składek społecznych w zeznaniu rocznym!

Odliczenie składek społecznych w zeznaniu rocznym – składki polskie

Podatnik ma prawo odliczyć składki społeczne od podstawy opodatkowania (dochodu/przychodu). Odliczeniu podlegają składki społeczne, które podatnik opłacał w trakcie roku podatkowego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (tzw. „składki polskie”):

 • na własne ubezpieczenie – emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe;

 • na ubezpieczenie osób współpracujących – emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe;

 • na ubezpieczenie ze środków podatnika (np. pracownika), które potrącał jako płatnik.

Natomiast podatnik nie może odliczyć w zeznaniu rocznym składek społecznych „polskich”:

 • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;

 • zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;

 • odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 

Odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionego wydatku (wypłacone składki), a nie składki należne.

Dowodem, za pomocą którego podatnik będzie mógł potwierdzić zapłatę składek ZUS, może być każdy dokument umożliwiający poświadczenie poniesienia wydatku. Przykładowo może nim być dowód wpłaty, przelewu, potwierdzenie przelewu z wyciągu bankowego bądź zaświadczenie z ZUS-u o kwocie zapłaconych składek (np. druk wygenerowany z PUE).
 

Przykład 1.

Podatnik w roku podatkowym 2022 zapłacił składki społeczne w kwocie 4 800 zł. Natomiast składki społeczne należne za 2022 rok wyniosły 5 245 zł. W jakiej wysokości podatnik może odliczyć składki w zeznaniu rocznym?
 
W związku z tym, że odliczeniu w zeznaniu rocznym podlegają składki społeczne zapłacone, a nie należne, podatnik będzie mógł odliczyć składki w kwocie 4 800 zł.

Przykład 2.

Pan Michał w 2022 roku zapłacił składki społeczne w pełnej wysokości oraz zaległe składki społeczne za 2015 rok. Składki społeczne za 2015 rok zostały wypłacone z 4-letnią zaległością i mimo to mogą być odliczone razem z opłaconymi składkami za 2022 rok w zeznaniu rocznym.

Odliczenie składek społecznych w zeznaniu rocznym – składki zagraniczne

Podatnik może odliczyć w zeznaniu rocznym wpłacone do zagranicznego zakładu składki społeczne na obowiązkowe ubezpieczenie podatnika i osoby współpracującej zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej (tzw. „składki zagraniczne”). Przy czym nie mogą to być składki społeczne:

 • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;

 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;

 • zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

 • zapłacone w państwie, w przypadku którego umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie zawiera podstawy prawnej do wystąpienia przez polski organ podatkowy o informacje podatkowe do organu podatkowego tego państwa.

Jak przebiega odliczenie składek społecznych w zeznaniu rocznym?

Po ustaleniu, które składki podlegają odliczeniu, podatnik musi wziąć pod uwagę, że ustawodawca naniósł pewne ograniczenie dotyczące odliczenia składek społecznych, a mianowicie – nie mogą być one odliczone w kwocie wyższej niż wysokość uzyskanego dochodu (lub przychodu – w przypadku opodatkowania ryczałtem).

Zeznanie roczne

Odliczeniu podlegają składki społeczne

Pozycja w zeznaniu

PIT-36

zapłacone przez podatnika i pobrane przez płatnika

poz. 220 lub 221 (w przypadku gdy występuje jako małżonek) 

PIT-36L

tylko zapłacone przez podatnika

poz. 40

PIT-28

zapłacone przez podatnika i pobrane przez płatnika

poz. 97

Należy zwrócić uwagę, że odliczenie składek społecznych w jednej z deklaracji uniemożliwia odliczenie ich w innej. Natomiast jeśli w jednej z nich część składek zostanie ujęta, a druga – w tej samej deklaracji – nie zostanie, wówczas możliwe jest odliczenie pozostałej części w innej deklaracji.

Przykład 4.

Pan Marcin prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz jest wspólnikiem spółki cywilnej, w której korzysta z opodatkowania podatkiem liniowym. Zapłacone składki społeczne w 2022 roku z tytułu działalności gospodarczej wyniosły 3 200 zł. Ze spółki cywilnej nie odprowadza składek społecznych. Z jednoosobowej działalności gospodarczej pan Marcin osiągnął stratę 20 000 zł, natomiast w spółce osiągnął dochód w kwocie 50 000 zł. Czy w związku z poniesioną stratą opłacone składki społeczne przepadają?

Jako że składki społeczne nie mogą zostać odliczone w ramach jednoosobowej działalności w związku z poniesioną stratą, pan Marcin może je odliczyć w ramach rozliczenia dochodu ze spółki cywilnej.

Odliczenie składek społecznych w zeznaniu rocznym w systemie wFirma.pl?

W systemie wFirma.pl składki społeczne podlegające odliczeniu w zeznaniu rocznym obliczane są automatyczne. W tym celu należy rozliczać formularze ZUS DRA w dacie rzeczywistej płatności a następnie wygenerować zaliczki na podatek dochodowy.

Aby rozliczyć deklarację ZUS DRA, należy przejść do zakładki: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE, zaznaczyć deklarację ZUS DRA i skorzystać z opcji ROZLICZ. W oknie, które się pojawi, należy wskazać opłacenie składek ZUS w rzeczywistej dacie.

odliczenie składek społecznych w zeznaniu rocznym

Następnie, aby składki społeczne zostały rozliczone w zeznaniu rocznym automatycznie, konieczne jest generowanie zaliczek na podatek dochodowy. Żeby je wygenerować, należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. Wówczas składki ZUS zostaną uwzględnione w zaliczce.

Generując zeznanie roczne schematem: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ, po wyborze jednego z odpowiednich formularzy:

 • Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT-36);

 • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT-36L);

 • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT-28)

i wyborze roku oraz celu zeznania rocznego – złożenie czy korekta – pojawi się okno, w którym wyszczególnione zostaną składki ZUS.

odliczenie składek społecznych w zeznaniu rocznym

Następnie w oknie sporządzenia zeznania rocznego – jeśli składki społeczne są wyższe niż wartość dochodu, od którego mogą być one odliczone – system automatycznie uwzględni tylko tę wartość, która podlega odliczeniu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów