0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak umorzone składki ZUS wpływają na zaliczkę na podatek dochodowy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak zaksięgować składki ZUS za miesiące zwolnienia z ich opłacania na mocy Tarczy? Dlaczego umorzone składki ZUS nie są odliczane w zaliczce na podatek dochodowy? Czy mogę odliczyć od podatku dochodowego za lipiec składkę ZUS za pierwszy miesiąc po zwolnieniu, czyli czerwiec?

Agnieszka, Legnica

Co do zasady, prowadząc działalność, przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu, w związku z tym ma obowiązek opłacania tych składek do 10. dnia każdego miesiąca (gdy zatrudnia pracowników – do 15. dnia miesiąca). Obliczając zaliczkę na podatek dochodowy, opłacone składki ZUS (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) oraz zdrowotna podlegają odliczeniu w zależności od rodzaju ubezpieczenia oraz obowiązującej formy opodatkowania. W związku ze zwalczaniem skutków ekonomicznych epidemii koronawirusa wprowadzono zwolnienie z opłacania składek ZUS. Poniżej wyjaśnimy, jak umorzone składki ZUS wpływają na rozliczenia podatkowe i jakie skutki powoduje to w wyliczanej zaliczce na podatek dochodowy.

Składki ZUS podlegające odliczeniu w zaliczce na podatek dochodowy

Podatnikowi, który opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, przysługuje prawo do odliczenia ich od podstawy opodatkowania, jednakże sposób ich rozliczania zależy m.in. od rodzaju ubezpieczenia i wybranej formy opodatkowania. Odliczeniu podlega kwota faktycznie zapłaconych składek w miesiącu dokonania za nie płatności. Potwierdzeniem zapłaty składek może być każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku, a zaliczyć do nich można np. potwierdzenie przelewu, dowód wpłaty lub zaświadczenie z ZUS-u o kwocie zapłaconych składek. Dzięki temu możliwe jest ujęcie zapłaconych składek w wyliczanych zaliczkach na podatek dochodowy już w trakcie roku podatkowego. Prawo do odliczenia obejmuje:

  • składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe);

  • składki na ubezpieczenie zdrowotne;

  • składki na Fundusz Pracy i FGŚP – stanowią one koszt i można rozliczyć je na podstawie dowodu wewnętrznego (DW).

Znaczące jest również to, czy składki społeczne zaliczane są bezpośrednio w koszty, czy też odliczane od podstawy opodatkowania (podatku). Obie formy mogą być stosowane przez podatników dowolnie, z tym że raz wybraną formę odliczania składek ZUS należy stosować konsekwentnie przez cały rok.

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe przy prowadzeniu działalności. Ponadto składka zdrowotna nie może być – tak jak w przypadku składek społecznych – ujęta bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu, ponieważ zawsze podlega odliczeniu w zaliczce na podatek dochodowy w sytuacji rozliczania się według skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu czy karty podatkowej.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, podlegająca odliczeniu, wynosi 7,75% podstawy wymiaru tej składki i w 2020 roku wynosi 312,02 zł.

Czy umorzone składki ZUS podlegają odliczeniu?

Składki ZUS podlegają odliczeniu w zaliczce w miesiącu, w którym faktycznie dokonano ich płatności. Ponieważ za miesiące umorzenia składki nie były opłacane, zatem nie podlegają one odliczeniu – nie uwzględnia się ich w kosztach podatkowych (w przypadku składek społecznych) i nie ujmuje bezpośrednio w wyliczeniu zaliczki. W związku z tym, że umorzeniu podlegały składki ZUS za okres marzec–maj, składki za czerwiec płatne w lipcu podlegają wpłacie.

Zatem składki ZUS za czerwiec opłacone w lipcu będą uwzględniane w zaliczce na podatek dochodowy za lipiec.

W przypadku przedsiębiorców, którzy skorzystali ze zwolnienia ze składek ZUS, co do zasady nie będą oni mogli obniżyć podstawy opodatkowania za miesiące zwolnienia z ZUS, ponieważ tylko składki faktycznie zapłacone pomniejszają podatek. Zatem jeżeli składki ZUS nie zostały zapłacone, przełoży się to na wyższą kwotę zaliczki na podatek dochodowy, o ile za ten okres osiągnięto przychód.

Rozliczanie umorzonych składek przedsiębiorcy w systemie wfirma.pl

Umorzone składki ZUS należy oznaczyć w systemie wfirma.pl za pomocą neutralnej płatności, która nie powoduje żadnego skutku księgowego oraz nie wpływa na rozliczenia podatkowe. W celu ich oznaczenia w systemie za pomocą neutralnej płatności należy wejść w zakładkę START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE, kliknąć na deklarację, a następnie przejść do zakładki PŁATNOŚCI i wybrać opcję DODAJ NEUTRALNĄ PŁATNOŚĆ. Czynności rozliczających należy dokonać dla każdej deklaracji, za którą przysługiwało zwolnienie.

Umorzone składki zus - jak odliczyć w podatku dochodowym

Zatem wyliczając zaliczkę w systemie wfirma.pl za miesiące zwolnienia, prawidłowym jest, że w generowanym wyliczeniu w polach dotyczących składek widnieją zera.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów