0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oklejanie osobowego samochodu firmowego a VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy VAT w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują samochody. Od ich nabycia i wydatków na eksploatację – co do zasady - odliczany jest podatek VAT. W przypadku samochodów osobowych przy odliczaniu należy stosować ograniczenia. Wątpliwości budzi odliczanie podatku VAT a oklejanie osobowego samochodu firmowego. Sprawdźmy dlaczego!

Oklejanie osobowego samochodu firmowego

Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Co do zasady w przypadku zakupu towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, który służy zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych, podatnik ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego (art. 86a ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT).

Z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT wynika, że ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego nie występuje, jeśli pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. W takim przypadku przy jego nabyciu podatnik może odliczyć całą kwotę podatku naliczonego. O tym, które pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, decyduje art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Wskazuje on, że takie wykorzystanie ma miejsce, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Ewidencji przebiegu pojazdu nie mają obowiązku prowadzić podatnicy, którzy do działalności opodatkowanej VAT używają:

 1. pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

 • klasyfikowanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
 • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
 • pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

 • pojazdów specjalnych.

 • Jak widać, przepisy nie zawierają wyłączeń w prowadzeniu ewidencji i zgłoszeniu do samochodu osobowego samochodu, który jest oklejony (nawet w całości).

  Tym samym w przypadku takich samochód należy stosować ograniczenie. Stanowisko takie potwierdza również orzecznictwo sądowe, czego przykładem jest wyrok WSA w Gdańsku z 12 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 538/16, w którym możemy przeczytać:

  „(…) Fakt wykorzystywania pojazdów wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu. (…)

  (…) W związku z powyższym nieprawidłowe jest stanowisko strony skarżącej, że stan faktyczny wynikający z oklejenia pojazdu umożliwia dokonanie odliczenia na podstawie art. 86 ust.1 z pominięciem art. 86a ustawy o VAT (…)”.

  Oklejanie osobowego samochodu firmowego - kiedy przysługuje pełne odliczenie VAT?

  Od samej usługi oklejenia samochodu można odliczyć podatek VAT w całości. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2015 r., sygn. IPPP1/443-1397/14-2/JL, w której czytamy, że:

  „(...) wydatki poniesione przez Spółkę na oklejenie samochodów nie stanowią wymienionych przez Ustawodawcę w art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy wydatków związanych z użytkowaniem samochodów, które podlegają rozliczeniu z zastosowaniem przepisu art. 86a ust. 1 ustawy. Oklejenie samochodów naklejkami zawierającymi logo i dane firmy nie ma żadnego wpływu na eksploatację i używanie tych pojazdów. Tym samym zakupiona przez Spółkę usługa oklejenia samochodów nie mieści się w pojęciu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o którym mowa w art. 86a ust. 1 i 2 ustawy.

  Zdaniem Organu nabyta usługa stanowi ogólny koszt prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Oklejenie samochodów naklejkami z logo firmy i jej danymi teleadresowymi umożliwia Spółce łatwe prezentowanie informacji o firmie, może również stanowić formę reklamy Spółki. Poprzez pełnienie tych funkcji nabyta usługa ma pośredni związek z prowadzoną przez Spółkę opodatkowaną działalnością gospodarczą i uzyskiwaniem obrotu.

  Zatem należy stwierdzić, że przepisy art. 86a ustawy o VAT i wynikające z niego ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego w analizowanej sprawie nie znajdują zastosowania. Tym samym, w myśl przepisów art. 86 ustawy, Spółce przysługuje prawo do odliczenia pełnej (bez ograniczeń wynikających z art. 86a ustawy) kwoty podatku naliczonego z faktury zakupu wymienionej usługi. (…)”.

  W związku z powyższym, wydatek na reklamę samochodu nie może być uznany za związany z eksploatacją lub używaniem pojazdu, gdyż reklama dotyczy prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, a nie samochodu na którym jest naklejona. Dlatego też przy założeniu, że reklama dotyczy wyłącznie działalności opodatkowanej, prawidłowe jest odliczenie w całości VAT z faktury dokumentującej nabycie usługi reklamowego oklejenia samochodu.

  Przykład 1.

  Podatnik wykupił usługę oklejenia samochodu dla celów reklamowych swojej firmy (logo firmy). Od faktury za usługę może odliczyć VAT w całości, pod warunkiem, że pojazd ten wykorzystywany jest do celów działalności opodatkowanej. 

  Artykuły
  Brak wyników.
  Więcej artykułów
  Wzory
  Brak wyników.
  Więcej wzorów