0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opodatkowanie członków rad nadzorczych - wszystko co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wynagrodzenie członków rad nadzorczych w spółkach może być opodatkowane na dwa sposoby: ogólny lub zryczałtowany. Opodatkowanie członków rad nadzorczych uzależnione jest od wysokości uzyskanego przez niego wynagrodzenia, tj. czy kwota wynagrodzenia przekracza 200 zł, czy też nie.

Ustalenie podstawy opodatkowania - zasady ogólne

Wynagrodzenia oraz inne świadczenia otrzymywane przez osoby należące do składu rad nadzorczych osób prawnych (m.in. spółdzielni mieszkaniowych) zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT.

Jeśli wynagrodzenie to przekracza 200 zł, należy od niego potrącić zaliczkę w wysokości 18%, pomniejszając przedtem wynagrodzenie o koszty uzyskania przychodu w wysokości 111,25 zł miesięcznie i 1 335 zł rocznie. Obowiązuje przy tym zasada, że w przypadku sprawowania funkcji członka rady nadzorczej w kilku firmach koszty uzyskania przychodów za rok podatkowy nie mogą przekroczyć łącznie kwoty 2 002,05 zł.

Opodatkowanie członków rad nadzorczych w formie zryczałtowanego podatku dochodowego

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PDOF, od przychodów otrzymywanych przez osoby należące do składu rad nadzorczych osób prawnych pobiera się 18% zryczałtowany podatek dochodowy - jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.

Tym samym opodatkowanie członków rad nadzorczych osoby prawnej zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma zatem miejsce, o ile łącznie występują następujące przesłanki:

  • kwota należności została wprost określona w umowie i nie przekracza 200 zł oraz
  • członek rady nadzorczej nie jest pracownikiem podmiotu, w którym pełni swoją funkcję.

W takiej sytuacji od wynagrodzenia wypłacanego członkowi rady nadzorczej osoba prawna jako płatnik powinna pobrać 18% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zryczałtowany podatek nie ma natomiast zastosowania, gdy którykolwiek z warunków określonych powyżej nie jest spełniony.

Przykład 1.

Spółka zatrudniła na podstawie umowy zlecenia do rady nadzorczej osobę niebędącą jej pracownikiem. W umowie zawartej na wrzesień ustalono wynagrodzenie w wysokości 180 zł. W takim przypadku:

  • przychód tej osoby wynosi 100 zł,
  • 18% zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 32 zł (180 zł x 18%).

W przykładzie pominięto kwestie związane z ZUS-em.

W sytuacjach, w których wprost nie określono łącznej kwoty wynagrodzenia, wskazując jedynie kwotę wynagrodzenia należnego miesięcznie, w przypadku gdy łączna wysokość tego wynagrodzenia przekracza 200 zł, należy pobrać zaliczkę na zasadach ogólnych. Potwierdzają to również organy podatkowe. Przykładowo – w interpretacji indywidualnej z 28 sierpnia 2015 r., sygn. IBPB-2-1/4511-186/15/BJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że:

(…) Ze złożonego wniosku wynika zatem, iż zawarta umowa zlecenia dotyczy 6 miesięcy, a należność za jej wykonanie będzie wyższa niż 200 zł (6 x 50 zł = 300 zł). Powyższe okoliczności wykluczają zatem zastosowanie do tych należności zryczałtowanej formy opodatkowania, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...) w przypadku umowy zlecenia zawartej przez Wnioskodawcę, w której wprost nie określono kwoty wynagrodzenia, określając jedynie kwotę wynagrodzenia należnego miesięcznie, a łączna wysokość tego wynagrodzenia przekracza 200 zł, należy zastosować ogólne zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, z uwzględnieniem 20% kosztów uzyskania przychodów, stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…).

Przykład 2.

Spółka zatrudniła na podstawie umowy zlecenia do rady nadzorczej osobę niebędącą jej pracownikiem. W umowie zawartej na 6 miesięcy ustalono wynagrodzenie w wysokości 180 zł miesięcznie. W takim przypadku umowę należy rozliczyć na zasadach ogólnych.

Należy zauważyć, iż część organów podatkowych wskazuje, że możliwe jest opodatkowanie członków rad nadzorczych w formie zryczałtowanego podatku w sytuacji, gdy umowa zawierana jest na dłuższy okres i określa kwotę w wysokości nieprzekraczającej 200 zł miesięcznie (brutto) miesięcznie. Taki sposób postępowania potwierdzają organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB2/415-677/13-2/TR, z 11 października 2013 r., gdzie możemy przeczytać:

(…) Analiza normy wyrażonej w powołanym przepisie art. 30 ust. 1 pkt 5a cyt. ustawy wskazuje, że opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma miejsce, gdyż kwota należności określona w umowie (powołaniu, uchwale, zleceniu bądź innym dokumencie o podobnym charakterze) nie przekracza 200 zł.

Z opisu stanu faktycznego przedmiotowego wniosku wynika, że Wnioskodawca (spółka) wypłaca wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za udział w organach spółki. Wnioskodawca wypłaca przewodniczącemu spółki miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 200 zł brutto, natomiast członkowi spółki miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 100 zł bez względu na to czy odbyły się posiedzenia rady nadzorczej czy też nie, na podstawie uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że w odniesieniu do wypłacanych przez Wnioskodawcę wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej nie będącym pracownikami spółki za udział w organach spółki w kwotach nieprzekraczających 200 zł należy zastosować art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobrać 18% zryczałtowany podatek dochodowy. Wobec tego na spółce dokonującej wypłat z powyższego tytułu nie ciąży obowiązek poboru zaliczek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…).

Członkowie rad nadzorczych a ZUS

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są członkami rad nadzorczych, wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji. Obowiązek ten dotyczy:

  • wszystkich członków rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z tego tytułu, bez względu na posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych i bez względu na fakt posiadania uprawnienia do emerytury lub renty,
  • członków rad nadzorczych, w których taki organ występuje.

Członkowie rad nadzorczych nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od dnia powołania na członka rady nadzorczej, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zaczęli tę funkcję wykonywać odpłatnie, do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji. W sytuacji, gdy członkowi rady nadzorczej przyznanoby wynagrodzenie dopiero po pewnym czasie od momentu powołania do pełnienia tej funkcji, obowiązek ubezpieczeń społecznych powstaje dopiero od dnia przyznania wynagrodzenia.

Ponadto członkowie rady nadzorczej nadal podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru i jest finansowana ze środków ubezpieczonego (członka rady nadzorczej).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów