0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaliczka na podatek dochodowy - zasady opłacania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zaliczka na podatek dochodowy może budzić pewien niepokój wśród początkujących przedsiębiorców - konieczne jest dokonanie wpłaty, a nie istnieje żadna dokumentująca ją deklaracja. Warto poznać szczegółowe zasady opłacania zaliczek, tak aby brak deklaracji przestał być zaskoczeniem i powodem do obaw.

Zaliczka na podatek dochodowy - deklaracja

Do końca 2006 r. przedsiębiorcy byli zobowiązani do dokumentowania podatku dochodowego deklaracją. W przypadku skali podatkowej była to deklaracja PIT-5, natomiast przy podatku liniowym - deklaracja PIT-5L.

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązek sporządzania deklaracji okresowych na podatek dochodowy został wycofany. Przedsiębiorcy wpłacają jedynie na właściwy mikrorachunek podatkowy wyliczoną zaliczkę, w tytule wpisując jej rodzaj i miesiąc - np. PIT za 02/2024. Jeśli zaliczka za dany okres nie wystąpiła - wpłaty nie są dokonywane, nie zgłasza się też tego w urzędzie skarbowym.

Zaliczka na podatek dochodowy pomniejszana jest o kwotę zmniejszającą podatek, która w 2024 r. wynosi 3 600 zł w skali roku.

W jakim terminie powinna zostać opłacona zaliczka na podatek dochodowy?

Przedsiębiorca może wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Przy czym termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy jest taki sam dla skali podatkowej, podatku liniowego i zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

Termin płatności miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy to 20. dzień miesiąca następujący po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. Natomiast zaliczkę kwartalną należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego zaliczka dotyczy.

Zatem dla przykładu zaliczkę na podatek dochodowy za styczeń przedsiębiorca powinien opłacić do 20 lutego. Natomiast zaliczkę za I kwartał - do 20 kwietnia. Jeśli 20. dzień miesiąca jest wolny od pracy, zaliczkę należy uregulować najpóźniej do pierwszego dnia roboczego wypadającego po 20. dniu miesiąca.

zaliczka na podatek dochodowy

Zaliczka na podatek dochodowy poniżej 1 000 zł - zasady wpłacania

Jeśli wartość zaliczki nie przekroczy kwoty 1 000 zł, to podatnik może zdecydować o odłożeniu jej zapłaty w czasie, nie musi stosować się do wcześniejszego terminu 20. dnia kolejnego miesiąca po danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy wpłata zaliczki do urzędu skarbowego nie będzie konieczna w sytuacji, gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę wpłaconych zaliczek nie przekroczy 1 000 zł.

Przykład 1.

Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Podatek dochodowy rozlicza w okresach miesięcznych. Za miesiąc styczeń 2024 zaliczka na podatek dochodowy wyszła do zapłaty w wysokości 500 zł. Ze względu na fakt, że nie przekracza ona ustawowego limitu 1 000 zł, pan Jan nie wpłaca jej do urzędu.

Następnie, za miesiąc luty 2024 zaliczka na podatek dochodowy wyszła do zapłaty w kwocie 700 zł, czyli łączna wartość zaliczki za styczeń i luty przekracza 1 000 zł (500 zł + 700 zł = 1 200 zł). W związku z tym pan Jan musi wpłacić do US równowartość obu zaliczek, tj. 1 200 zł. Jednak w takiej sytuacji nie powstaną odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty zaliczki za styczeń, gdyż podatnik nie miał wcześniej obowiązku jej zapłaty.

W kolejnym miesiącu kwota zaliczki wynosi 500 zł. Pan Jan ponownie nie ma obowiązku zapłaty tej zaliczki aż do momentu kiedy łączna kwota niezapłaconych zaliczek przekroczy 1 000 zł. Wynika to z tego, że podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekroczył ustawowego limitu.

Zaliczka na podatek dochodowy - zasady obliczania

Zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się na podstawie przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania. Co ważne, zaliczka liczona jest narastająco od początku roku podatkowego. Oznacza to, że np. w maju pod uwagę brane są wszystkie przychody i koszty, począwszy od stycznia tego roku podatkowego, aż do maja.

Podatek dochodowy ostatecznie rozliczany jest za pomocą rocznej deklaracji PIT składanej po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Alternatywą dla powyższych metod jest uproszczona zaliczka na podatek dochodowy. Jest ona opłacana w jednej wysokości przez cały rok podatkowy, ale jej ustalenie wymaga dodatkowych formalności.

Zaliczka na podatek dochodowy a ujęcie składek ZUS

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym podlega obniżeniu o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że np. podstawę opodatkowania za luty można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne za styczeń zapłacone w lutym.

W 2024 roku roczny limit odliczenia składki zdrowotnej wynosi 11 600 zł. Natomiast w przypadku ryczałtu przychód w trakcie wyliczenia zaliczki może być pomniejszony o 50% uiszczonych składek zdrowotnych.

Ponadto zaliczki te mogą ulec obniżeniu o poniesione w poprzednich 5 latach podatkowych straty (nie więcej niż 50% za dany rok podatkowy, natomiast jeśli strata powstała od 2019 roku może być rozliczona jednorazowo w limicie 5 mln. lub w 50%). Należy przy tym pamiętać, że zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc bądź kwartał oblicza się, biorąc pod uwagę przychody i koszty narastająco od początku roku, a nie tylko za rozliczany okres.

Zaliczka na podatek dochodowy w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl automatycznie ustala wysokość zaliczki na podatek dochodowy na podstawie wprowadzonych przychodów, kosztów i płatności składek ZUS do systemu. Zaliczka na podatek dochodowym może być generowana miesięcznie lub kwartalnie dla działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych, liniowo oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ustawienia w zakresie formy opodatkowania należy dostosować poprzez USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY zgodnie ze stanem faktycznym.

zaliczka na podatek dochodowy
Następnie w celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK wybierając okres, za który ma zostać wyliczona zaliczka.

zaliczka na podatek dochodowy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów