Poradnik Przedsiębiorcy

Zaliczka na podatek dochodowy - zasady opłacania

Zaliczka na podatek dochodowy może budzić pewien niepokój wśród początkujących przedsiębiorców - konieczne jest dokonanie wpłaty, a nie istnieje żadna dokumentująca ją deklaracja. Warto poznać szczegółowe zasady opłacania zaliczek, tak aby brak deklaracji przestał być zaskoczeniem i powodem do obaw.

Zaliczka na podatek dochodowy - deklaracja

Do końca 2006 r. przedsiębiorcy byli zobowiązani do dokumentowania podatku dochodowego deklaracją. W przypadku skali podatkowej była to deklaracja PIT-5, natomiast przy podatku liniowym - deklaracja PIT-5L.

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązek sporządzania deklaracji okresowych na podatek dochodowy został wycofany. Przedsiębiorcy wpłacają jedynie na mikrorachunek podatkowy (dla którego identyfikator to NIP) wyliczoną zaliczkę, w tytule wpisując jej rodzaj i miesiąc - np. PIT za 02/2019. Jeśli zaliczka za dany okres nie wystąpiła wpłaty nie są dokonywane, nie zgłasza się też tego w urzędzie skarbowym.

W jakim terminie powinna zostać opłacona zaliczka na podatek dochodowy?

Przedsiębiorca może wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Przy czym termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy, zarówno w przypadku zasad ogólnych, jak i podatku liniowego jest taki sam.

Termin płatności miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy to 20. dzień miesiąca następujący po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. Natomiast zaliczkę kwartalną należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego zaliczka dotyczy.

Zatem dla przykładu zaliczkę na podatek dochodowy za styczeń przedsiębiorca powinien opłacić do 20 lutego. Natomiast zaliczkę za I kwartał - do 20 kwietnia. Jeśli 20. dzień miesiąca jest wolny od pracy, zaliczkę należy uregulować najpóźniej do pierwszego dnia roboczego wypadającego po 20. dniu miesiąca.

Zaliczka na podatek dochodowy

Brak zaliczki na podatek dochodowy poniżej 1000 zł

Jeśli wartość zaliczki nie przekroczy kwoty 1000 zł, to podatnik może zdecydować o odłożeniu jej zapłaty w czasie, nie musi stosować się do wcześniejszego terminu 20. dnia kolejnego miesiąca po danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy wpłata zaliczki do urzędu skarbowego nie będzie konieczna w sytuacji, gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę wpłaconych zaliczek nie przekroczy 1000 zł.

Przykład 1.

Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Podatek dochodowy rozlicza w okresach miesięcznych.

W styczniu zaliczka na podatek dochodowy wyszła do zapłaty w wysokości 500 zł. Ze względu na fakt, że nie przekracza ona ustawowego limitu 1000 zł, pan Jan nie wpłaca jej do urzędu.

W lutym zaliczka wyszła do zapłaty w kwocie 700 zł, czyli łączna wartość zaliczki za styczeń i luty przekracza 1000 zł (500 zł + 700 zł = 1200 zł). W związku z tym pan Jan musi wpłacić do US równowartość obu zaliczek, tj. 1200 zł. Jednak w takiej sytuacji nie powstaną odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty zaliczki za styczeń, gdyż podatnik nie miał wcześniej obowiązku jej zapłaty.

W kolejnym miesiącu kwota zaliczki wynosi 500 zł. Pan Jan ponownie nie ma obowiązku zapłaty tej zaliczki aż do momentu kiedy łączna kwota niezapłaconych zaliczek przekroczy 1000 zł. Wynika to z tego, że podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekroczył ustawowego limitu.

Zaliczka na podatek dochodowy - zasady obliczania

Zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się na podstawie przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania. Co ważne, zaliczka liczona jest narastająco od początku roku podatkowego. Oznacza to, że np. w maju pod uwagę brane są wszystkie przychody i koszty, począwszy od stycznia tego roku podatkowego, aż do maja.

Podatek dochodowy ostatecznie rozliczany jest za pomocą rocznej deklaracji PIT, składanej na zakończenie roku podatkowego. W przypadku, gdy podatnik rozlicza się na zasadach ogólnych lub za pomocą podatku liniowego ostateczny termin złożenia zeznania upływa 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Alternatywą dla powyższych metod jest uproszczona zaliczka na podatek dochodowy. Jest ona opłacana w jednej wysokości przez cały rok podatkowy, ale jej ustalenie wymaga dodatkowych formalności.

Ujęcie składek ZUS w zaliczce na podatek dochodowy

Zaliczka na podatek dochodowy podlega obniżeniu o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Oznacza to, że np. zaliczkę na podatek dochodowy za luty można obniżyć o składki za styczeń (zapłacone w lutym). Ponadto zaliczki te mogą ulec obniżeniu o poniesione w poprzednich 5 latach podatkowych straty (nie więcej niż 50% za dany rok podatkowy, natomiast jeśli strata powstała od 2019 roku może być rozliczona jednorazowo w limicie 5 mln. lub w 50%).

Przy odliczaniu składek ZUS w zaliczkach na podatek dochodowy za dany okres rozliczeniowy trzeba mieć na uwadze, że część odliczeń pomniejsza sam dochód (np. składki społeczne), a część bezpośrednio wyliczony podatek (składki zdrowotne w części podlegającej odliczeniu, tj. 7,75% od podstawy wymiaru). Należy przy tym pamiętać, że zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc bądź kwartał oblicza się, biorąc pod uwagę przychody i koszty narastająco od początku roku, a nie tylko za rozliczany okres.

Kwota wolna od podatku

Ponadto zaliczka na podatek dochodowy pomniejszana jest o kwotę zmniejszającą podatek, która w 2021 r. wynosi 525,12 zł w skali roku, o ile kwota dochodu nie przekracza 85 528 zł. Po przekroczeniu I progu podatkowego kwota zmniejszająca podatek w ogóle nie jest ujmowana w wyliczeniu zaliczki, a ewentualnego wyrównania dokonuje się w składanym zeznaniu rocznym.

W 2021 roku kwota wolna od podatku w ujęciu rocznym wynosi 8000 zł. Oznacza to, że podatnicy, u których podstawa opodatkowania jest mniejsza niż 8000 zł ostatecznie nie zapłacą podatku.

W przypadku podatników opodatkowanych za pomocą skali podatkowej, w 2020 roku kwota zmniejszająca podatek wynosi:

  • 1360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

  • 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

  • 525,12 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

  • 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł;

  • 0 zł - dla kwoty przekraczającej 127 000 zł.

Powyższe zasady obliczeń należy zastosować dopiero przy sporządzaniu zeznania rocznego za 2021 rok.