0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opodatkowanie prokury - skutki w podatku dochodowym i ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prokura stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa (można także powiedzieć pewnego rodzaju upoważnienia), które swym szerokim zasięgiem obejmuje możliwość realizowania wielu czynności. Wynagrodzenie uchwalone z tytułu wykonywania czynności prokury przez prokurenta wywołuje u niego określone skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jakie jest właściwe opodatkowanie prokury i jakie powoduje skutki w PIT? Wyjaśniamy w artykule poniżej.

Prokura – co to takiego?

Prokura jako szczególne pełnomocnictwo może być udzielana tylko przez wąskie grono przedsiębiorców. Na mocy art. 1091 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: kc) prawodawca określa bowiem prokurę jako pełnomocnictwo obejmujące umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 

Zakresu prokury nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich poza wyjątkowymi sytuacjami.

Zgodnie z art. 1097 kc prokura może być w każdym czasie odwołana, niemniej nie wygaśnie ona w sytuacji, gdy przedsiębiorca utraci zdolność do podejmowania czynności prawnych. Pozostałe okoliczności wygaśnięcia prokury to:

 1. wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 2. ogłoszenie upadłości,
 3. otwarcie likwidacji,
 4. przekształcenie przedsiębiorcy,
 5. śmierć prokurenta,
 6. ustanowienie kuratora.

Jak mówi ww. przepis, prokura może być udzielona tylko przez przedsiębiorcę, dla którego właściwym rejestrem dla wpisu prowadzonej działalności jest:

 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej albo 
 2. Krajowy Rejestr Sądowy.

Na mocy art. 1094 kc prokura może być udzielona kilku osobom:

 1. łącznie (prokura łączna) lub 
 2. oddzielnie.

Prokura może obejmować dokonywanie określonych czynności, ale tylko wraz z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej. 

Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do:

 1. CEIDG albo 
 2. KRS.

Zgłoszenie udzielonej przez przedsiębiorcę prokury powinno zawierać rodzaj prokury, a w przypadku prokury łącznej, oddzielnej albo sprawowanej wspólnie z członkiem zarządu – także sposób jej wykonywania.

Należy podkreślić, że prokura musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.

Do zbycia przedsiębiorstwa, na podstawie którego następuje oddanie go do czasowego korzystania oraz do zbywania i obciążania nieruchomości, jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności, a więc w tym wypadku nie wystarczy prokura.

Jakie występują rodzaje prokury?

Można wyróżnić kilka typów umocowanej prokury. Rodzaje te zaprezentowano w poniższej tabeli.

Rodzaje prokury

Rodzaj

Opis

Samoistna

Prokurent ma uprawnienia do samodzielnej reprezentacji danego podmiotu

Łączna

Udzielona kilku osobom łącznie, a więc w podmiocie może występować kilku prokurentów

Mieszana

Połączenie obu wyżej wymienionych cech, tzn. prokurent posiada umocowanie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania podmiotu

Kim jest prokurent i jakie ma uprawnienia?

Prokurent to osoba wyznaczona przez podmiot (firmę), która będzie mieć uprawnienia do dokonywania w imieniu tego podmiotu, który go umocował jako prokurenta, m.in.:

 1. zawierania różnego rodzaju umów, np. najmu, pożyczek lub kredytów, sprzedaży i innych;
 2. zaciągania zobowiązań wobec reprezentowanego podmiotu;
 3. reprezentacji podmiotu w czasie postępowań administracyjnych;
 4. wykonywania pozostałych czynności w związku z działalnością podmiotu.

Opodatkowanie prokury na gruncie PIT i ZUS

Pamiętając o art. 41 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (zwanej dalej ustawą o PIT) przedsiębiorcy (osoby fizyczne, prawne lub ich jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) prowadzący działalność gospodarczą mają szereg obowiązków wobec osób fizycznych (polskich rezydentów podatkowych – nieograniczony obowiązek podatkowy), z którymi zawarli różnego rodzaju umowy o pracę, zlecenie, dzieło, współpracę, kontrakty menedżerskie albo podjęli uchwałę o powołaniu osoby fizycznej do sprawowania konkretnej funkcji.

Obowiązki te wynikają z roli płatnika podatku, płatnika składek ZUS wobec ww. osób fizycznych.

Jednym z tych obowiązków jest właściwe naliczenie i rozliczenie wypłacanego wynagrodzenia, a mianowicie:

 1. zastosowanie odpowiedniej wysokości kosztów uzyskania przychodów (jeżeli dotyczy) pomniejszającej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych;
 2. pobranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT z tytułu wypłaconego wynagrodzenia (jeżeli dotyczy);
 3. obliczenie i potrącenie składek ZUS społecznych (jeżeli dotyczy);
 4. obliczenie i potrącenie składki ZUS zdrowotnej (jeżeli dotyczy);
 5. zastosowanie ulg, jeżeli osoba, na której rzecz jest obliczane wynagrodzenie, ma uprawnienia do tych ulg.

Obowiązek poboru podatku dochodowego i składek ZUS dotyczy osób fizycznych (polskich rezydentów podatkowych) z tytułu wypłacanego wynagrodzenia na mocy w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18 ustawy o PIT, czyli osób:

 1. zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,
 2. osiągających przychody z działalności wykonywanej osobiście,
 3. osiągających przychody z praw majątkowych,
 4. pozostałe.

Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu wykonywania prokury

W powyższej grupie osób fizycznych i źródeł ich przychodów brakuje osób osiągających wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków na podstawie ustanowionej prokury na mocy uchwały o powołaniu. Należy jednak wspomnieć o jednym bardzo ważnym aspekcie.

Umocowanie, udzielenie prokury realizowane jest wyłącznie na podstawie uchwały o powołaniu.

Prokurent z kolei swoje obowiązki wynikające z ustanowionej prokury może wykonywać:

 1. na mocy uchwały o powołaniu,
 2. na podstawie stosunku pracy,
 3. na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Jeżeli więc prokurent wykonuje swoje obowiązki na mocy uchwały o powołaniu, wówczas nie znajduje się w powyższej grupie osób, co do których płatnik (pracodawca) ma obowiązek pobrać podatek dochodowy.

Źródłem przychodów, do jakich należy zaliczyć wynagrodzenie prokurenta wypłacane z mocy uchwały o powołaniu, jest bowiem katalog przychodów z innych źródeł wymieniony w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Jaki jest tego skutek? Przedsiębiorca, który wypłaca wynagrodzenie prokurentowi pełniącemu obowiązki na mocy uchwały o powołaniu, ma obowiązek przekazać mu informację PIT-11 o wypłaconym w poprzednim roku łącznym wynagrodzeniu z tytułu prokury w terminie do końca lutego roku następnego.

Niemniej prokurent, który otrzymuje wynagrodzenie na mocy uchwały o powołaniu, samodzielnie nalicza podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia. Nie robi jednak tego miesięcznie, a dopiero w zeznaniu rocznym PIT-36.

Podatek od wynagrodzenia prokurenta powołanego do pełnienia obowiązków na mocy uchwały o powołaniu prokurent oblicza, stosując skalę podatkową. Może on oczywiście skorzystać z rocznej kwoty wolnej od podatku dochodowego w kwocie 30 000 zł.

Końcowo warto podkreślić, że czynności wynikające z prokury mogą być wykonywane na podstawie zawartego stosunku pracy (albo umowy cywilnoprawnej). Skutkiem tego będzie jednak podleganie obowiązkowo pod:

 • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych od wypłacanego wynagrodzenia – PIT-4R;
 • pozostałe rozliczenia kosztowe i rozliczenia ulg, do których ma uprawnienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów