0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup samochodu za granicą przez czynnego podatnika VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Samochód w firmie nie jest zjawiskiem wyjątkowym a wręcz przeciwnie - dość powszechnym. Przedsiębiorcy niejednokrotnie porównując oferty decydują się na zakup samochodu za granicą. Na jakie wówczas konsekwencje podatkowe się narażają? Od czego zależy poprawne rozliczenie podatkowe pojazdów kupionych w innych krajach? Na te i wiele innych pytań odpowiedź znajdziesz poniżej.

Zakup samochodu za granicą przez czynnego podatnika VAT - możliwe przypadki

zakup samochodu za granicą

Rozliczenie zakupu samochodu zależy zatem od wielu czynników a mianowicie:

 • od kraju, z którego zakupiony samochód zostanie przywieziony,

Kraje obecnie należące do Unii Europejskiej (27):
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Samochód nowy to taki, który spełnia choćby jeden z dwóch wymienionych parametrów:
1) stan licznika nie przekracza 6 000 km,
2) od momentu dopuszczenia go do użytku (zwykle data pierwszej rejestracji) upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

 • od statusu podatkowego sprzedawcy: podatnik podatku od wartości dodanej (czyli VAT) lub osoba prywatna,

Podatnik podatku od wartości dodanej - czyli każda zagraniczna firma (pomija się tu podatników zagranicznych korzystających ze zwolnienia z VAT jako bardzo rzadkie przypadki przy sprzedaży samochodów).

 • od dokumentu sprzedaży: faktura VAT, faktura VAT-marża, umowa sprzedaży.

Faktura VAT (invoice/rechnung) - dokument wystawiany przed podatnika podatku od wartości dodanej (VAT).
Faktura VAT marża - dokument, na którym brak jest wykazania stawki i wartości podatku VAT posiadający adnotację o zastosowaniu procedury VAT marży często z powołaniem na przepisy obowiązujące w danym kraju.
Umowa sprzedaży - dokument potwierdzający dokonanie zakupu od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Zakup samochodu za granicą w obrębie Unii Europejskiej

Rozliczenia zakupu samochodu z Unii Europejskiej dzielą się na:

Oprócz powyższego należy mieć na uwadze, że przedsiębiorca, który kupuje samochód w jednym z krajów UE jest zobowiązany do zarejestrowania tego pojazdu w terminie 30 dni od daty jego importu. Rejestracji dokonuje się w urzędzie powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela.

Art. 71 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym:
„Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia”.

Kiedy zatem i z jaką z wymienionych sytuacji przedsiębiorca może mieć styczność dokonując zakupu samochodu w innym kraju UE?

Zakup samochodu w UE - akcyza

Po dokonaniu przemieszczenia pojazdu na terytorium Polski podatnik powinien złożyć w urzędzie celnym uproszczoną deklarację AKC-U/S nie później niż w ciągu 14 dni i nie później niż w dniu rejestracji samochodu w krajowym urzędzie komunikacji.

Termin zapłaty akcyzy mija 30 dnia od daty przemieszczenia lub w dniu rejestracji pojazdu jeżeli odbywa się wcześniej niż ww 30 dni.

Podstawą naliczania podatku akcyzowego jest:

 • wartość z dokumentu zakupu.

Stawki podatku akcyzowego:

 • 3,1% dla samochodów o pojemności silnika do 2.000 cm3,
 • 9,3% dla samochodów osobowych:
  • o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2.000 cm3, ale nie wyższej niż 3.500 cm3,
  • stanowiących pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r. poz. 284) o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2.000 cm3, ale nie wyższej niż 3.500 cm3;
 • 1,55% podstawy opodatkowania - dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2.000 cm3 lub niższej;
 • 18,6% dla samochodów o pojemności silnika powyżej 2.000 cm3.

Deklarację AKC-U/S adresujemy: do właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, „akcyzowego” naczelnika urzędu skarbowego (44 takich naczelników w Polsce)

Deklarację AKC-U/S składamy: a) papierowo lub 2) elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Do deklaracji AKC-U/S należy dołączyć:

 • kopię dokumentu zakupu pojazdu (umowa kupna- sprzedaży, rachunek, faktura), a oryginał do wglądu,

 • wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium RP od nabytego z UE samochodu osobowego,

 • pokwitowanie dokonania opłaty skarbowej w wys. 17 zł za każdy nabyty samochód osobowy, jeżeli wniosek składany jest w formie papierowej Uwaga: opłata nie obowiązuje dla wniosków składanych elektronicznie. 

 • dokumenty pojazdu typu: karta pojazdu, dowód rejestracyjny unijny - kopia (oryginał do wglądu).

Zakup samochodu w UE niebędący WNT

W przypadku zakupu samochodu za granicą (w UE), którego nie można zakwalifikować jako transakcja WNT kupujący nie ma obowiązku odprowadzania podatku VAT z tytułu takiego zakupu. Zatem przeliczając wartość wynikającą z faktury zakupu wg kursu z dnia poprzedzającego dzień dzień oddania środka trwałego do używania, wprowadza go na środki trwałe.

Przepisy ograniczają możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości samochodu osobowego przekraczającej dla samochodów spalinowych 150 tys. zł, a dla elektrycznych i wodorowych 225 tys. zł. Powstała nadwyżka nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Kiedy nie ma WNT:

 • zakup od zagranicznego kontrahenta pojazdu, który znajdował się już w Polsce - brak przemieszczenia,

 • zakup samochodu używanego od zagranicznej osoby prywatnej (brak u sprzedawcy statusu czynnego podatnika VAT wyklucza wystąpienie WNT),

 • zakup używanego samochodu na fakturę VAT marża - jeżeli sprzedawca spełnia przepisy dla zastosowania takiej procedurze powołując się na nią w treści faktury.

Zakup samochodu w UE jako WNT

Jeżeli zakup spełnia definicję WNT transakcję trzeba rozliczyć zgodnie z zasadami o jakich mowa w ustawie o VAT. A zatem nabywca musi:

 1. zarejestrować się dla celów VAT-UE, jeżeli oczywiście do tej pory tego nie uczynił, na druku VAT-R (w szczególności wypełniając część C.3 VAT-R);

 2. opodatkować zakup, uiszczając na konto urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia zakupu podatek VAT należny od dokonanej transakcji;

 3. złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację na druku VAT-23 (jeżeli to nabywca będzie dokonywał rejestracji pojazdu w Polsce lub gdy pojazd ten nie będzie podlegał rejestracji, ale ma być użytkowany na terytorium kraju) o dokonaniu zakupu samochodu w ramach WNT załączając kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu oraz dowód odprowadzenia podatku (o którym mowa w pkt 2);

 4. wykazać transakcję i odprowadzony podatek w pliku JPK_V7 składanym do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym dokonano zakupu;

 5. złożyć informację VAT-UE w urzędzie skarbowym w wersji elektronicznej do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym dokonano zakupu.

W przypadku gdy wstępuje WNT i pojazd ma być zarejestrowany w Polsce, lub gdy nie podlega on rejestracji, lecz ma być on użytkowany na terytorium Polski to należy złożyć druk VAT-23 do urzędu skarbowego oraz wpłacić podatek z tego tytułu. Podatek podlega wpłacie w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego ( czyli co do zasady w terminie 14 dni od zakupu pojazdu).

WNT występuje w przypadku gdy kupujący zarejestrował się do VAT-UE lub jest zobowiązany do rejestracji oraz występuje jeden z poniższych przypadków:

 • zakup samochodu używanego nastąpił od czynnego podatnika VAT (nie dotyczy to nabycia w procedurze VAT marża) z aktywnym numerem VAT-UE w rejestrze vies;

 • podatnik nabył nowy samochód z innego kraju UE - wówczas nie ma znaczenia kim był sprzedawca (czy podatnikiem VAT czy osobą prywatną);

 • kupujący kupił auto w kraju trzecim (spoza UE) ale odprawy celnej dokonał w kraju UE innym niż Polska.

Zakup samochodu za granicą a VAT-23

Zakup samochodu za granicą w kraju trzecim (poza Unią Europejską)

Inaczej sytuacja będzie wyglądała gdy samochód zostanie sprowadzony z kraju spoza UE i odprawa celna będzie miała miejsce w Polsce. Wówczas nabywca zobowiązany jest poddać sprowadzany towar procedurze celnej (naliczenie cła, akcyzy i VAT).

Zakup samochodu spoza UE - cło

Przede wszystkim sprowadzanie samochodu z kraju trzeciego wiąże się z koniecznością naliczenia cła, a więc i dokonania zgłoszenia celnego. Zgłoszenia można dokonać:

 • elektronicznym dokumentem PZC,

 • papierowym dokumentem SAD.

Podstawą naliczania cła jest:

 • wartość transakcji z dokumentu zakupu, plus

 • dodatkowe koszty transportu pojazdu i ewentualnego ubezpieczenia do granic zewnętrznych Unii Europejskiej (urząd celny wjazdu).

Stawka należności celnej wynosi obecnie:

 • 10% (m.in. dla USA i Kanady);

 • 0% (w przypadku krajów członkowskich porozumienia EFTA np. Norwegia, Szwajcaria).

Zakup samochodu spoza UE - akcyza

Samochody sprowadzane z krajów trzecich tak jak i te kupowane w krajach UE podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym przed pierwszą rejestracją w Polsce. Konieczne jest zatem obliczenie i wykazanie kwoty akcyzy w zgłoszeniu celnym.

Podstawą naliczania podatku akcyzowego jest:

 • wartość celna, plus

 • należne cło.

Stawki podatku akcyzowego:

 • 3,1% dla samochodów o pojemności silnika do 2.000 cm3,
 • 9,3% dla samochodów osobowych:
  • o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2.000 cm3, ale nie wyższej niż 3.500 cm3,
  • stanowiących pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r. poz. 284) o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2.000 cm3, ale nie wyższej niż 3.500 cm3;
 • 1,55% podstawy opodatkowania - dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2.000 cm3 lub niższej;
 • 18,6% dla samochodów o pojemności silnika powyżej 2.000 cm3.

Termin zapłaty akcyzy mija 30 dnia od daty powstania długu celnego lub w dniu rejestracji pojazdu jeżeli odbywa się wcześniej niż ww 30 dni.

Zakup samochodu spoza UE - VAT

Urząd celny na podstawie zgłoszenia celnego nalicza również VAT od zakupionego samochodu. Podstawą naliczania podatku VAT w przypadku samochodów importowanych z krajów trzecich jest:

 • wartość celna (podstawa naliczania cła), plus

 • należne cło, plus

 • podatek akcyzowy.

Stawka podatku od towarów i usług VAT wynosi co do zasady 23%.

Zakup samochodu za granicą wiąże się więc niejednokrotnie z koniecznością dopełnienia obowiązków formalnych ale przede wszystkim podatkowych. Dlatego też należy pamiętać o tym by dobrze zaklasyfikować transakcję i spełnić wszystkie ustawowe wymagania nie tylko w zakresie podatku VAT ale także akcyzie, a w przypadku importu spoza UE w zakresie zgłoszenia i odprowadzenia cła.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów