0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatkowe rozliczenie sprzedaży premiowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą premiową w ujęciu podatkowym?

Pojęcie sprzedaży premiowej nie zostało zdefiniowane w przepisach podatkowych.

Pojęciem tym natomiast posługuje się ustawa o podatku dochodowym w:

  • art. 30 ust. 1 pkt 2 - od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 zwolnienia przedmiotowe ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

  • art. 21 ust. 1 pkt 68 - wolne od podatku dochodowego są: wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Jak wynika z powyższych przepisów, dla zastosowania zwolnienia z podatku od nagrody związanej ze sprzedażą premiową niezbędne jest, aby:

  • otrzymana nagroda była związana ze sprzedażą premiową,

  • jednorazowa wartość tych nagród nie przekroczyła kwoty 760 zł,

  • sprzedaż premiowa nie dotyczyła nagród otrzymanych przez klientów w związku prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

O ile opisanie zasad opodatkowania nagród w ramach sprzedaży premiowej nie rodzi wątpliwości, o tyle określenie, kiedy takie zasady znajdą zastosowanie, może sprawić spory problem. Ustawodawca bowiem posłużył się w ustawie o PIT wyrażeniem sprzedaż premiowa, jednak nie zdefiniował tego pojęcia, dlatego jej definicję należy ustalić w oparciu o dostępne reguły wykładni.

Analizując interpretację indywidualną z 27 sierpnia 2010 r. Dyrektora  Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB2/415-539/10/MK1) można stwierdzić, że pojęcie to składa się z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminów: sprzedaż oraz premia. Dla pojęcia “sprzedaż” organ przyjął znaczenie “odstąpienie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującego za określoną cenę. Natomiast określenie „premia” oznacza nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś, często mające zachęcić do czegoś osobę nagradzaną.”

Ostatecznie sprzedaż premiowa to dla fiskusa umowa sprzedaży zawarta pomiędzy sprzedawcą a kupującym, połączona z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. W konsekwencji warunkiem do skorzystania ze zwolnienia dla sprzedaży premiowej jest konieczność zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a kupującym.

Nagrody w ramach sprzedaży premiowej jako koszt dla sprzedawcy

Koszty, jakie ponosi organizator sprzedaży premiowej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Sprzedaż premiowa polega na uatrakcyjnieniu zakupu danych towarów poprzez przyznawanie nagród osobom dokonującym zakupu towarów lub usług, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów z ich sprzedaży. Spełnione są zatem główne warunki zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów: nie znajdują się w katalogu wyłączeń (art. 23 ustawy o PIT) i ponosi się je w celu osiągnięcia lub zachowania przychodów bądź zabezpieczenia ich źródła.

Konsekwencje podatkowe dla organizatora sprzedaży premiowej

Organizator sprzedaży premiowej powinien być świadomy tego, iż wartość nagród wydawanych w ramach promocji powoduje powstawanie przychodu po stronie odbiorcy. To, w jaki sposób przychód obdarowanego zostanie rozliczony uzależniony jest od tego, czy nabywcą nagrody jest osoba fizyczna, czy też przedsiębiorca.

1. Konsekwencje względem osoby fizycznej

W sytuacji, kiedy uczestnikiem promocji jest osoba fizyczna, która nabywa premiowane towary bądź usługi na użytek prywatny, to otrzymana nagroda/premia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym pod warunkiem, że jej wartość nie przekracza 760 zł.

Jeżeli natomiast wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł - całość podlega opodatkowaniu. W tej sytuacji płatnikiem tego podatku jest organizator sprzedaży premiowej. Płatnik ma obowiązek:

  • potrącić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od kwoty nagrody (jeżeli nagrodą jest kwota pieniężna) albo pobrać wartość podatku przed wydaniem nagrody uczestnikowi promocji, w przypadku kiedy nagroda nie ma charakteru pieniężnego

  • wpłacić podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby,

  • przekazać w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego do wskazanego wcześniej urzędu skarbowego roczną deklarację PIT-8AR.

Uczestnik sprzedaży premiowej w tej sytuacji generalnie nie ma żadnych obowiązków podatkowych.

2. Konsekwencje względem przedsiębiorcy

W przypadku otrzymania nagrody w ramach sprzedaży premiowej przez przedsiębiorcę nie ma znaczenia jej wartość. Przepis, który reguluje warunki zwolnienia od podatku wartości nagród otrzymanych w ramach sprzedaży premiowej (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT), nie ma zastosowania w przypadku kiedy nabywcą takiej nagrody jest przedsiębiorca. W tej sytuacji powstaje u niego przychód z działalności gospodarczej, który powinien opodatkować w miesiącu otrzymania nagrody.

Tym samym na organizatorze sprzedaży premiowej nie ciążą żadne obowiązki podatkowe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów