Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż premiowa - konsekwencje na gruncie podatku dochodowego

W praktyce gospodarczej częstym działaniem z zakresu marketingu jest tzw. sprzedaż premiowa. Jak ją prawidłowo rozliczyć na gruncie podatkowym? Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

Czym jest sprzedaż premiowa?

Sprzedaż premiowa nie została dokładnie opisana w ustawie o PIT, dlatego warto sięgnąć do interpretacji podatkowych.

Według interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 maja 2013 r. (IPTPB2/415-139/13-4/KR) sprzedaż premiowa jest:

"umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.”

Sprzedaż premiowa a koszty uzyskania przychodu

Wydatki na sprzedaż premiową można wpisać w koszty uzyskania przychodu, gdyż spełniają one wymagania z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Nie znajdują się w katalogu wyłączeń (art. 23 ustawy o PIT) i ponosi się je w celu osiągnięcia lub zachowania przychodów bądź zabezpieczenia ich źródła. Nagradzanie nabywców w ten sposób służy uatrakcyjnieniu sprzedaży - więc przyczyniają się zarówno do osiągania przychodów, jak i ich zachowania, gdyż sprzedaż premiowa może przekonać kontrahenta do dłuższej współpracy.

Sprzedaż premiowa - przychód po stronie odbiorcy

Sprzedaż premiowa powoduje powstanie przychodu po stronie odbiorcy. O tym, jak go rozliczyć, decyduje charakter tego ostatniego.

Sprzedaż premiowa - osoba prowadząca działalność gospodarczą

Art. 21 ustawy o PIT omawiający zwolnienia podatkowe w ust. 1 pkt 68, wskazuje na to, że zwolnienie z opodatkowania przychodów ze sprzedaży premiowej nie obejmuje podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Oznacza to, że przedsiębiorca musi wykazać i opodatkować przychód z tego tytułu. Zanim to zrobi, powinien spojrzeć na art. 21 ust. 1 pkt 125 wspomnianej ustawy, zwalniający od podatku “świadczenia” otrzymane od osób z I i II grupy podatkowej.

Art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

“Wolne od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20.”

Następnie przedsiębiorca musi wycenić uzyskany ze sprzedaży premiowej przychód, stosując się do art. 11 ust. 2 i 2a ustawy o PIT, zgodnie z zasadami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Przedmiot świadczenia Sposób wyceny
świadczenia w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania
usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia według cen stosowanych wobec innych odbiorców
usługi zakupione według cen zakupu
udostępnienie lokalu lub budynku według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku
pozostałe przypadki na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia

Jeśli przedsiębiorca prowadzi KPiR, przychód ze sprzedaży premiowej wykazuje w kolumnie 8 “pozostałe przychody”.

Sprzedaż premiowa - osoba prywatna nieprowadząca działalności

Jeśli osoba prywatna otrzymuje nagrody w ramach sprzedaży premiowej, po jej stronie pojawia się przychód - tak stanowi poniższy przepis:

Art. 20 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

“Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.”