0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podpis na deklaracji podatkowej - czy jest konieczny?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przed złożeniem deklaracji podatkowej należy upewnić się, że znajduje się na niej podpis podatnika lub osoby do tego upoważnionej. To kwestia szczególnie ważna - za brak podpisu pod deklaracją grożą sankcje karne, zaś sam dokument traci ważność. Sprawdź, jak istotny jest podpis na deklaracji podatkowej!

Podpis na deklaracji podatkowej

Oprócz podatnika podpis na deklaracji podatkowej może złożyć pełnomocnik, płatnik albo inkasent, jeżeli nie jest to sytuacja, w której przepisy przewidują konieczność osobistego złożenia podpisu przez podatnika. Najczęściej tego typu dokumenty podpisuje pełnomocnik - może nim być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zazwyczaj księgowa lub inna osoba związana bądź nie z prowadzeniem ksiąg podatkowych zainteresowanego.

Ważne!

Wyjątek stanowią roczne zeznania podatkowe, składane za pośrednictwem internetu. W przypadku tych deklaracji obowiązek autoryzacji za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie jest wymagany. Weryfikacja tożsamości podatnika odbywa się poprzez podanie danych personalnych oraz kwoty przychodu wykazanej w zeznaniu rocznym za poprzednie lata.

Udzielenie pełnomocnictwa

Podatnik powinien złożyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji we właściwym urzędzie skarbowym nie później niż w dniu złożenia rozliczenia podatkowego. W treści takiego pełnomocnictwa powinno znaleźć się wyszczególnienie deklaracji, których dotyczy. 

Jeżeli podatnik składa deklarację online przez pełnomocnika, powinien zrobić to za pomocą formularza UPL-1. Powinny się na nim znaleźć dane i podpis mocodawcy i pełnomocnika, a także termin wygaśnięcia pełnomocnictwa. Formularz w formie papierowej należy złożyć w siedzibie urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników. Upoważnienie złożone w takiej formie jest zwolnione z opłaty skarbowej. 

Podatnik może złożyć pełnomocnictwo dla konkretnej osoby tylko raz, jednak uprawnia ono do podpisywania deklaracji, zeznań i informacji przez okres, na jaki zostało ustanowione lub do odwołania.

Odpowiedzialność pełnomocnika

Mimo złożenia podpisu na deklaracji podatkowej, pełnomocnik nie przejmuje odpowiedzialności za jej treść bez względu na to, czy podatnik zlecił mu wypełnienie i złożenie rozliczenia podatkowego. Samo bowiem złożenie dokumentu nie jest czynnością, która powoduje powstanie obowiązku lub zobowiązania podatkowego.

Wypełnienie, podpisanie i złożenie właściwemu organowi dokumentów podatkowych to czynności techniczne, niepowodujące powstania po stronie dokonującego ich żadnych zobowiązań. Obowiązek podatkowy powstaje natomiast w wyniku zaistnienia okoliczności opisanych w ustawach podatkowych. Właśnie dlatego konsekwencje wszystkich błędów związanych z wypełnianiem, składaniem lub podpisywaniem deklaracji podatkowych zawsze obciążają podatnika.

Brak ważnego podpisu na deklaracji

Deklaracja, podpisana przez osobę nieupoważnioną lub niepodpisana w ogóle, traktowana jest przez organy podatkowe jako deklaracja niezłożona. Nie powoduje żadnych skutków prawnych nawet w sytuacji, gdy została we właściwym trybie i terminie złożona w urzędzie. Może natomiast spowodować konsekwencje skarbowe, takie jak deklaracja złożona po terminie.

Organy skarbowe najczęściej stosują wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji w terminie, sankcję w postaci mandatu. 

Jeżeli podatnik nie złoży deklaracji lub nie będzie ona zawierała podpisu, by uniknąć mandatu, może złożyć w urzędzie skarbowym deklarację czynnego żalu. Równocześnie powinien przedłożyć również prawidłowo wypełnioną deklarację podatkową, a także uiścić podatek wraz z odsetkami od zaległości podatkowej.

Złożenie czynnego żalu nie zawsze jednak gwarantuje przedsiębiorcy uniknięcie konsekwencji skarbowych. Nie będzie on szkodliwy w sytuacji, gdy podatnik:

  • został już wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa,
  • jest w trakcie postępowania kontrolnego,
  • zorganizował grupę bądź nakłaniał inną osobę w celu popełnienia przestępstwa skarbowego.

Mandaty i inne nieprzyjemności nie służą nikomu i z pewnością żaden przedsiębiorca nie chciałby być regularnie kontrolowany pod kątem zaległości podatkowych, dlatego właśnie warto zadbać, by składana deklaracja podatkowa nie zawierała błędów i była prawidłowo podpisana.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów