Poradnik Przedsiębiorcy

Sprawdź, kiedy należy złożyć deklarację PIT-37!

Każdy podatnik, który w danym roku podatkowym osiągnął przychód, ma obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego. Należy pamiętać, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą, nawet jeżeli przychodu nie osiągną i tak muszą składać zeznania podatkowe. Sprawdź, komu przysługuje prawo rozliczenia na druku PIT-37!

PIT-37 - termin składania deklaracji

Rozliczeń przy pomocy formularza PIT-37 mogą dokonywać podatnicy, którzy w rozliczanym roku uzyskiwali przychody z tytułu umowy o pracę, zlecenie, o dzieło czy też rent i emerytur. Deklaracje należy złożyć do właściwego ze względu na adres zamieszkania US do dnia 30 kwietnia za rok poprzedni. Jeśli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, termin ten automatycznie przechodzi na pierwszy dzień roboczy następujący po tej dacie. Deklarację za rok 2016 należy złożyć do 2 maja 2017.

Należy pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach za podatnika roczne rozliczenie podatkowe może wypełnić inna instytucja, co w konsekwencji zwalnia go od konieczności poświęcenia czasu na dokonanie stosownych obliczeń. Jedną z takich grup są emeryci i renciści, których jedyny dochód stanowią różnego rodzaju świadczenia emerytalne lub rentowe, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że w przypadku otrzymania wypełnionego przez ZUS formularza PIT-40A, nie trzeba już indywidualnie sporządzać zeznania rocznego.

Metody składania deklaracji PIT-37

Formularz można złożyć do urzędu na trzy sposoby. Najpopularniejszą metodą jest złożenie deklaracji bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym w formie papierowej. Możliwe jest również wysłanie deklaracji listem poleconym. Najczęstszą metodą, stale zyskującą na popularności, jest elektroniczna wysyłka deklaracji, możliwa dzięki aplikacji e-Deklaracje, dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów.

W systemie możliwe jest również wygenerowanie dokumentu UPO, który potwierdza złożenie przez podatnika zeznania podatkowego. Potwierdzenie to jest traktowane na równi z potwierdzeniem, wydawanym przez urząd przy osobistym składaniu deklaracji, i listownym potwierdzeniem nadania.

Rozliczenie przez pracodawcę a PIT 37

Pracownik, który nie chce samodzielnie dokonywać rocznego rozliczenia podatku dochodowego, musi złożyć PIT-12 u pracodawcy. Druk ten stanowi gwarancję, że podatnik przez cały rok uzyskiwał dochody u jednego pracodawcy oraz że nie będzie odliczał ulg i darowizn i korzystał z preferencyjnego rozliczenia swoich dochodów. PIT-12 składa się w terminie przed 10 stycznia. Ten sposób rozliczenia jest jednak możliwy tylko dla osób, które w ciągu całego roku uzyskały dochody u jednego pracodawcy. Jeżeli więc pracownik zmieniał pracę w ciągu roku lub łączył zatrudnienie u kilku różnych pracodawców, musi dokonać samodzielnego rozliczenia PIT.

Jeżeli pracownik zdecyduje się na rozliczenie swoich dochodów przez pracodawcę, pracodawca wypełnia druk PIT-40 i składa go do właściwego urzędu skarbowego do końca lutego po zakończonym roku podatkowym. Warto podkreślić, że PIT-40 nie zawiera informacji o przysługujących ulgach takich takich jak np. ulga prorodzinna. Także zanim jednak powierzymy pracodawcy nasze rozliczenie podatkowe i zrezygnujemy sami z wypełnienia druku PIT-37, rozważmy opcję dodatkowych odliczeń, ulg  lub wspólnego rozliczania się z małżonkiem – jeżeli jesteśmy w związku małżeńskim, taka opcja bardzo często okazuje się dużo korzystniejsza niż opcja samodzielnego rozliczania się lub rozliczania się za pośrednictwem pracodawcy, które automatycznie wyklucza opcję wspólnych małżeńskich rozliczeń.

Ulgi podatkowe a PIT-37

Usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego polega na udostępnieniu podatnikom propozycji rozliczenia rocznego – w tym roku jest to PIT-37 i PIT-38 za rok 2016. Usługa ta nie polega na tym, że to administracja podatkowa składa za nas zeznanie - jest to propozycja rozliczenia rocznego, z której podatnik może skorzystać. Jeśli podatnik skorzysta z usługi PFR, powinien sprawdzić poprawność danych wykazanych w udostępnionym zeznaniu oraz podpisać i wysłać deklarację. Może także uzupełnić zeznanie o ulgi – np. na dzieci, odliczenia, oraz kwotę 1% na wskazaną przez siebie organizację pożytku publicznego. Po sprawdzeniu wszystkich danych i uzupełnieniu niezbędnych elementów  należy zeznanie podpisać za pomocą podpisu elektronicznego albo za pomocą danych autoryzujących (wpisanie kwoty przychodu za rok 2014) i wysłać do właściwego US. Należy pamiętać  o pobraniu potwierdzenia UPO, czyli Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

W urzędach udostępnione będą stanowiska, na których podatnicy będą mogli dokonać rozliczenia. Możliwe jest również dostarczenie zeznania w wersji papierowej.

Ważne!  

Nadal dostępne pozostaje składanie zeznań podatkowych na dotychczasowych zasadach – drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje lub papierowo.

Najbardziej popularne ulgi, z których mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na deklaracji PIT-37, to:

 • ulga na krew - maksymalne odliczenie w wysokości 6% dochodu,

 • ulga rehabilitacyjna:

  • utrzymanie psa przewodnika - maksymalne odliczenie  2 280 zł,

  • opłacanie przewodników - maksymalne odliczenie  2 280 zł,

  • ulga na leki - nadwyżka ponad 100 zł/m-c,

  • używanie samochodu osobowego do przewozu osoby niepełnosprawnej - maksymalne odliczenie 2 280 zł,

 • ulga na internet - maksymalne odliczenie 760 zł, w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków 1 520 zł,

 • ulga na dzieci - roczne odliczenie wynosi 1 112,04 zł na każde dziecko (pierwsze i drugie). Małżonkowie wychowujący jedno dziecko nie mają prawa do ulgi, gdy ich dochód przekracza 112 000 zł.