0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozlicz wygodnie swój PIT-37 za rok 2020!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy podatnik, który osiągnął opodatkowany przychód, ma obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego. Sprawdź, komu przysługuje prawo rozliczenia na druku PIT-37!

PIT-37 - termin składania deklaracji

Rozliczeń przy pomocy formularza PIT-37 mogą dokonywać podatnicy, którzy w rozliczanym roku uzyskiwali przychody z tytułu umowy o pracę, zlecenie, o dzieło czy też rent i emerytur. Deklaracje należy złożyć do właściwego ze względu na adres zamieszkania US do dnia 30 kwietnia za rok poprzedni. Jeśli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, termin ten automatycznie przechodzi na pierwszy dzień roboczy następujący po tej dacie. Deklarację za rok 2020 należy złożyć do 30 kwietnia 2021.

Należy pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach za podatnika roczne rozliczenie podatkowe może wypełnić inna instytucja, co w konsekwencji zwalnia go od konieczności poświęcenia czasu na dokonanie stosownych obliczeń. Jedną z takich grup są emeryci i renciści, których jedyny dochód stanowią różnego rodzaju świadczenia emerytalne lub rentowe, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że w przypadku otrzymania wypełnionego przez ZUS formularza PIT-40A, nie trzeba już indywidualnie sporządzać zeznania rocznego.

Metody składania deklaracji PIT-37

Formularz można złożyć do urzędu na trzy sposoby. Najpopularniejszą metodą jest złożenie deklaracji bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym w formie papierowej. Możliwe jest również wysłanie deklaracji listem poleconym. Najczęstszą metodą, stale zyskującą na popularności, jest elektroniczna wysyłka deklaracji, możliwa dzięki aplikacji e-Deklaracje, dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów.

W systemie możliwe jest również wygenerowanie dokumentu UPO, który potwierdza złożenie przez podatnika zeznania podatkowego. Potwierdzenie to jest traktowane na równi z potwierdzeniem, wydawanym przez urząd przy osobistym składaniu deklaracji, i listownym potwierdzeniem nadania.

Szczegóły na temat wysyłki i przygotowania PIT online zostały opisane w artykule: PIT przez internet - czy można skutecznie złożyć ?

Termin zwrotu podatku z PIT-37

Należy mieć na uwadze, że obie metody składania PIT różnią się terminem zwrotu podatku. W przypadku deklaracji składanych w formie papierowej na zwrot podatku możemy czekać aż 3 miesiące. Termin ten liczony jest  od dnia złożenia deklaracji (art. 77. § 1 Ordynacji podatkowej).

Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów czas oczekiwania na zwrot podatku będzie skrócony do 45 dni w przypadku wysyłki zeznania rocznego elektronicznie. Jeśli PIT-37 zostanie złożony w terminach:

  • 1.01- 15.02 - zwrot podatku powinien nastąpić do 1 kwietnia 2021 r.
  • 16.02 - 30.04 - zwrot podatku nastąpi do 45 dni od dnia wysyłki deklaracji.

Rozliczenie przez pracodawcę a PIT 37 

Do roku 2017 (czyli dla rozliczeń za rok 2016) możliwe było rozliczenie PIT przez pracodawcę. Polegało to na tym, że pracownik, który przez cały rok uzyskiwał dochody u jednego pracodawcy, nie odliczał ulg i darowizn i nie korzystał z preferencyjnego rozliczenia swoich dochodów, składał swojemu pracodawcy druk PIT-12 w terminie do 10 stycznia.

Na tej podstawie pracodawca wypełniał za niego druk PIT-40 i składa go do właściwego urzędu skarbowego do końca lutego po zakończonym roku podatkowym. Zastępowało to obowiązek złożenia PIT-37.

Obecnie powyższe rozwiązanie już nie obowiązuje, gdyż zostało zastąpione usługą Twój e-PIT.

Złożenie PIT-37 za pomocą Twój e-PIT

Od 2019 została wprowadzona usługa Twój e-PIT, która polega na tym, że Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) sama wypełnia zeznanie roczne za podatnika w wersji elektronicznej. Następnie PIT udostępnia mu do wglądu, z możliwością modyfikacji. Podatnik może sprawdzić poprawność wszystkich danych a także samodzielnie rozliczyć ulgi (np prorodzinną) a także wskazać organizację pożytku publicznego, na rzecz której przekaże 1% podatku.

Podatnik może swój PIT-37 zaakceptować bądź odrzucić i rozliczyć się samodzielnie. Czas na modyfikacje, zaakceptowanie już odrzucenie zezania jest do 30 kwietnia. Jeżeli podatnik nie zrobi nic w zakresie wypełnionego przez KAS zeznania rocznego, zostanie ono uznane za zaakceptowane.

Ulgi podatkowe a PIT-37

Najczęściej wybieraną ulgą jest prorodzina, zwana ulgą na dzieci. Przysługuje na każde małoletnie dziecko, w przypadku którego w ciągu roku podatkowego podatnik:

  • wykonywał władzę rodzicielską,

  • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

  • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga naliczana jest za każdy miesiąc co oznacza, że w przypadku dzieci urodzonych w trakcie 2019 roku ulgę nalicza się od momentu narodzin. Przykład - dla dziecka urodzonego 31 sierpnia 2019 roku przysługuje za 5 miesiecy (od sierpnia do grudnia).

W przypadku 1 małoletniego dziecka miesięczna wartość ulgi wynosi 92,67 zł, pod warunkiem, że:

a) dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,

b) dochody podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł; wyjątek od tej reguły stanowi podatnik samotnie wychowujący małoletnie dziecko, dla którego limit dochodów wynosi 112.000 zł.

Zatem przy jednym dziecku i przekroczeniu limitu dochodów ulga prorodzina nie będzie w ogóle obowiązywać.

W przypadku 2 małoletnich dzieci miesięczna wartość ulgi wynosi 92,67 zł na każde z nich. Przepisy ustawy o PIT w zakresie tym nie przewidują żadnych dodatkowych ograniczeń co do wysokości dochodu.

W przypadku 3 i więcej małoletnich dzieci miesięczna wartość ulgi wynosi:

a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

b) 166,67 zł na trzecie dziecko,

c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Limit dochodu 56.000 zł lub 112.000 zł nie obowiązuje w przypadku dokonywania odliczeń za więcej niż jedno dziecko.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów