Poradnik Przedsiębiorcy

Zeznanie roczne - własna działalność i etat

W praktyce wielu przedsiębiorców prowadząc działalność, pracuje jednocześnie na etacie. W jaki sposób rozliczyć osiągnięte przychody? Jaki PIT roczny należy wypełnić? Czy wystarczy złożyć jedno zeznanie roczne w każdej sytuacji?

Działalność na zasadach ogólnych i etat a zeznanie roczne

Prowadząc działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej) i pracując na etat, do rozliczenia dochodów wystarczy jedno zeznanie roczne- PIT-36.

Deklaracja PIT-36 umożliwia rozliczenie i łączenie różnych źródeł przychodów opodatkowanych na zasadach skali podatkowej, zatem nie tylko dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej, ale także m.in. z etatu.

Skala podatkowa w 2017 i 2018 roku kształtuje się następująco:

 

Podstawa obliczenia 
podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528

 

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Główne źródła przychodów to m.in.:

  • należności ze stosunku pracy,
  • emerytury - renty zagraniczne,
  • świadczenia wypłacone z FP i FGŚP,
  • działalność wykonywana osobiście - m.in. umowy zlecenia i o dzieło,
  • prawa autorskie i inne prawa,

Zeznanie roczne PIT-36 nie tylko umożliwia łączenie różnych źródeł przychodów, lecz także pozwala skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych, np. ulgi prorodzinnej czy ulgi za internet.

Ważne!

Zgodnie z przepisami kwota zmniejszająca podatek, 556 zł 02 gr, brana jest pod uwagę w pierwszej kolejności w działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorca opodatkowany według skali podatkowej pracuje również na etacie, wówczas powinien zgłosić w zakładzie pracy, iż rezygnuje z prawa do odliczania kwoty zmniejszającej podatek przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy odprowadzanej przez pracodawcę, ponieważ może ona zostać odliczona tylko z jednego źródła przychodów.

Forma zgłoszenia tego faktu nie została uregulowana przez ustawodawcę, jednak właściwym rozwiązaniem będzie złożenie pisemnego oświadczenia.

Przykład 1.

Pan Robert prowadzi działalność gospodarczą i w trakcie roku rozpoczął pracę na etat. Z uwagi na to, że kwota zmniejszająca podatek, 556 zł 02 gr, w pierwszej kolejności brana jest pod uwagę z działalności, Pan Robert powinien powiadomić pracodawcę o tym, że prowadzi działalność, aby ten nie odliczał jej wartości przy wyliczaniu zaliczki na podatek, która sam odprowadza.

Co jednak w odwrotnej sytuacji, kiedy pracując na etacie, w trakcie roku rozpoczyna się działalność?

Przykład 2.

Pan Piotr pracuje na etat i w trakcie roku zdecydował się na założenie własnej działalności gospodarczej. Do tego czasu pracodawca odliczał kwotę zmniejszającą podatek. Nawet jeśli przedsiębiorca powiadomi pracodawcę, aby w kolejnych miesiącach nie odliczał on kwoty zmniejszającej podatek, to wcześniej jej część już i tak została odliczona. Ponieważ pierwszeństwo w jej odliczeniu ma działalność gospodarcza, to przedsiębiorca standardowo ma prawo zmniejszać podatek o 556 zł 02 gr.

W tej sytuacji fakt, że pracodawca odliczał już kwotę zmniejszającą podatek, zostanie rozliczony w zeznaniu rocznym.

Podatek liniowy i etat

Podatek liniowy stanowi jednolitą stawkę podatku 19% niezależnie od osiągniętego dochodu. Z uwagi na to, że dochody ze stosunku pracy zasadniczo są opodatkowane według zasad ogólnych, nie jest możliwe rozliczenie ich w tej samej deklaracji co dochody z działalności.

Jeśli działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem liniowym i dodatkowo przedsiębiorca pracuje na etacie, konieczne jest złożenie dwóch oddzielnych zeznań rocznych. Jednego z działalności gospodarczej i drugiego z pracy na etacie.

Dochody uzyskane z pracy na etacie przedsiębiorca rozlicza na formularzu PIT-37. Natomiast z działalności przy opodatkowaniu według podatku liniowego przedsiębiorca składa PIT-36L, do którego dołącza załącznik PIT/B. W załączniku zawiera się informację o wysokości dochodu/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej z danego roku podatkowego.

Opodatkowanie działalności za pomocą podatku liniowego uniemożliwia skorzystanie z przywilejów, jakie występują przy rozliczeniu na zasadach ogólnych, czyli m.in. nie można odliczyć większości ulg podatkowych czy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Uwaga!

PIT-36, PIT-36L i PIT-37 za dany rok podatkowy podatnicy składają do urzędu skarbowego do 30 kwietnia kolejnego roku.