0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawo do miejsca parkingowego – podatek VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W wielu branżach brak miejsca do parkowania może oznaczać, że podatnik nie będzie miał klientów. Dlatego prowadzący działalność gospodarczą zwracają coraz większą uwagę na możliwość parkowania. Ponadto klienci także wybierają podmioty, do których łatwo dojechać. Tym samym podatnicy, kupują nieruchomość, w której prowadzą działalność, oraz coraz częściej także miejsca parkingowe. W przypadku braku takiej możliwości starają się oni je wynająć. Prawo do miejsca parkingowego a rozliczenie podatku VAT - wyjaśniamy w artykule.

Stawka podatku VAT na miejsce parkingowe

Obecnie coraz częściej miejsca parkingowe są sprzedawane wraz z lokalem mieszkalnym. Zazwyczaj znajdują się one w hali parkingowej pod budynkiem. 

Podatnicy bardzo często kupują mieszkania, w których później znajdują się ich biura. 

Przykład 1.

Podatnik kupił mieszkanie przy głównej ulicy Kalisza. Powodem było utworzenie w mieszkaniu biura. Prowadzi on biuro rachunkowe i często przyjeżdżają do niego klienci dostarczający dokumenty podatkowe. Tym samym wraz z biurem podatnik dokonał zakupu prawa do dwóch miejsc parkingowych. Jaką stawką podatku należy opodatkować zakup prawa do dwóch miejsc parkingowych?

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. 

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Tym samym, jeśli podatnik zakupił mieszkanie objęte społecznym programem mieszkaniowym, to również prawo do dwóch miejsc parkingowych winno być opodatkowane preferencyjną stawką podatkową w wysokości 8%. W tym przypadku nie ma znaczenia, że mieszkanie w przyszłości będzie wykorzystywane na biuro rachunkowe. 

Odliczenie podatku VAT od zakupów związanych z samochodami osobowymi

W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Przypomnijmy, że do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa powyżej, zalicza się wydatki dotyczące:

  • nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
  • używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
  • nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub ich konserwacji oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. 

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

  • sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
  • konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (patrz art. 86a ust. 12 ustawy o VAT).

Przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Tym samym, jeżeli podatnik dokonał zakupu miejsca parkingowego i będzie ono wykorzystywane, aby parkował tam służbowy samochód osobowy do celów mieszanych, podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku w wysokości 50%.

Prawo do miejsca parkingowego a odliczenie podatku VAT 

W praktyce gospodarczej miejsca parkingowe są wykorzystywane zarówno przez podatnika, jak i jego klientów. 

Przykład 2.

Podatnik będący czynnym podatnikiem VAT dokonał zakupu prawa do czterech miejsc parkingowych w hali parkingowej. Znajduje się ona w budynku, w którym ma on swoje biura. Na miejscach parkingowych mogą parkować zarówno samochody jego pracowników, jak i klientów. Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT?

Tak, w tym przypadku ma on prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem prawa do czterech miejsc parkingowych. 

Zakup prawa do miejsc parkingowych jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W tym przypadku podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku VAT zawartego na fakturze dokumentującej zakup prawa do czterech miejsc parkingowych. Są one bowiem wykorzystywane przez pracowników i klientów podatnika. Tym samym nie można określić, kto i na jakim miejscu parkuje. W związku z tym miejsca parkingowe nie są wykorzystywane przez podatnika, aby mógł parkować tam samochód wykorzystywany w sposób mieszany.

Podsumowując, kupując miejsce parkingowe, mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego. W przypadku, gdy są one wykorzystywane przez naszych klientów, możemy odliczyć cały podatek zawarty na fakturze dokumentującej zakup prawa do tych miejsc.  

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów