0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT z faktury za parking dla klientów i pracowników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odliczenie VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym użytkowanym w działalności gospodarczej zazwyczaj jest ograniczone do 50% wartości tego podatku wykazanego na fakturze zakupu. Może się jednak zdarzyć, że przedsiębiorca korzystający w firmie z samochodu osobowego o rodzaju dysponowania mieszanym opłaca miejsca parkingowe dla swoich klientów i pracowników. Jakie wówczas przysługuje odliczenie VAT? Czy właściciel firmy może odliczyć wyłącznie 50% VAT z faktury za parking dla klientów i pracowników? Zapraszamy do lektury!

Odliczenie VAT w działalności gospodarczej

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT. Możliwość odliczenia podatku VAT powinna być zagwarantowana podatnikowi niezwłocznie i w odniesieniu do wszystkich kwot podatku, które zostały naliczone od transakcji związanych z zakupami wykorzystywanymi do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego, co w praktyce oznacza, że podatnik może odliczyć podatek VAT, zanim towary czy usługi, których dotyczy odliczenie VAT, zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Rozstrzygając kwestię wystąpienia prawa do odliczenia, bierzemy zatem pod uwagę zamierzony związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Może się zdarzyć, że przewidywany cel wykorzystania danego towaru lub usługi zostanie zmodyfikowany w przyszłości, w konsekwencji czego zakup nie spełni warunku wykorzystania go do wykonywania czynności opodatkowanych. W takiej sytuacji podatnik ma obowiązek dokonania stosownej korekty odliczenia VAT.

Parking dla klientów i pracowników a odliczenie VAT

Zakres odliczenia VAT z faktur dokumentujących czynsz najmu za miejsca parkingowe co do zasady uzależniony jest od rodzaju dysponowania danego pojazdu. Wątpliwości podatników pojawiają się w sytuacji, gdy nie jest możliwe przypisanie konkretnego pojazdu do konkretnego miejsca znajdującego się na wynajmowanym parkingu. W takiej sytuacji należy odnieść się do ogólnej zasady odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124

Przytoczony fragment ustawy o VAT wskazuje, że czynni podatnicy VAT mają prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli takich, których następstwem jest powstanie zobowiązania podatkowego.

Jeżeli zatem przedsiębiorca zdecydował się na korzystanie z parkingu w ramach usługi najmu w celu udostępnienia miejsc parkingowych swoim klientom i pracownikom, przysługuje mu prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT z faktur dokumentujących czynsz najmu za parking. Najem miejsc parkingowych dla klientów i pracowników firmy wykonującej czynności opodatkowane ma pośredni związek z działalnością gospodarczą, a więc także z osiąganym przez przedsiębiorcę obrotem opodatkowanym.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że w przypadku, gdy właściciel firmy także korzysta z wynajmowanych dla klientów i pracowników miejsc parkingowych, a w działalności gospodarczej używa pojazdu w dysponowaniu mieszanym, pełne odliczenie VAT będzie możliwe tylko wówczas, gdy konkretne miejsca parkingowe nie odpowiadają konkretnym pojazdom. Decydujące znaczenie w kwestii odliczenia VAT za najem miejsc parkingowych ma zatem fakt, czy są one przypisane do konkretnych pojazdów samochodowych.

Brak przypisania danych miejsc parkingowych odpowiadającym im samochodom implikuje stosowanie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wynika to z tego, że najem miejsc parkingowych odnosi się wówczas do całokształtu funkcjonowania firmy, a nie jest związany z użytkowaniem konkretnych pojazdów. Kwota odliczenia VAT od wydatków poniesionych na parkowanie samochodu nie jest wówczas ograniczona do 50% na podstawie art. 86a ustawy o VAT, ponieważ ograniczenia wynikające z art. 86a ustawy o VAT odnoszone są wyłącznie do wydatków związanych z eksploatacją lub używaniem samochodów w dysponowaniu mieszanym przez dokonujących tych zakupów podatników. Ograniczenia te nie dotyczą zatem zakupów mających związek z eksploatacją lub używaniem pojazdów przez inne podmioty.

Parking dla klientów a odliczenie VAT – interpretacja indywidualna z faktury za parking dla klientów i pracowników

Interpretacja indywidualna z 14 kwietnia 2021 roku (sygn 0111-KDIB3-1.4012.109.2021.1.KO) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących czynsz najmu za miejsce parkingowe. Wnioskodawca zajmujący się świadczeniem usług doradztwa podatkowego jest posiadaczem abonamentu na wjazd i pozostawienie samochodu w podziemnej hali garażowej, w którego ramach nie występuje powiązanie konkretnych pojazdów z odpowiadającymi im miejscami parkingowymi znajdującymi się na hali – jedynym warunkiem zaparkowania pojazdu jest posiadanie karty magnetycznej. Spółka udostępnia miejsca parkingowe swoim pracownikom i partnerom korzystającym z samochodu w rodzaju dysponowania mieszanym oraz klientom umówionym na spotkanie w siedzibie firmy. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w tej sytuacji cała kwota VAT z faktur dokumentujących czynsz najmu za miejsca parkingowe podlega odliczeniu. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy i stwierdził, co następuje:

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej czynsz najmu za miejsce parkingowe, gdyż jak wskazał Wnioskodawca miejsce to nie jest przypisane do konkretnego samochodu, a mogą z niego korzystać zarówno pracownicy i partnerzy Spółki, jak i również klienci Spółki. W przypadku braku przypisania konkretnego miejsca parkingowego do konkretnego samochodu zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 1 ustawy. Natomiast w tej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 86a ustawy o VAT, bowiem w tym przypadku najem miejsca parkingowego nie jest związany z używaniem konkretnych pojazdów samochodowych, lecz wynika z całokształtu funkcjonowania działalności Wnioskodawcy”.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że co do zasady czynnym podatnikom VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wtedy, gdy zakupione towary i usługi, w odniesieniu do których dokonywane jest odliczenie VAT, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku faktur dokumentujących czynsz najmu za miejsca parkingowe użytkowane przez klientów i pracowników podatnik ma prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT wyszczególnionej na dokumencie zakupu, jednak tylko wówczas, gdy konkretne miejsca parkingowe nie są przyporządkowane do konkretnych pojazdów, a wynajmowany parking jest elementem ogólnych kosztów działalności gospodarczej. W przeciwnym wypadku opłaty za parking powinny być odliczane zgodnie z ustalonym rodzajem dysponowania danego samochodu.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów