Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Kilometrówka 2015 - stawka za 1 kilometr

Stawki kilometrówki określane są w celu ustalenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej - w przypadku pracowników. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, stawka za 1 kilometr jest niezwykle istotna, gdy w ramach działalności gospodarczej wykorzystują prywatny lub użyczony samochód osobowy. Jak to wygląda w praktyce, jeśli chcą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z jego użytkowaniem? Wyjaśniamy poniżej.

Stawka za 1 kilometr - kilometrówka 2015

W 2015 roku stawki kilometrówki nie ulegną zmianie i w dalszym ciągu będą wynosiły:

 • dla samochodów osobowych:

- 0,5214 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi do 900 cm3

     - 0,8358 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi ponad 900 cm3

 • dla motocykli - 0,2302 zł

 • dla motorowerów - 0,1382 zł.

Co ciekawe, ostatnia zmiana stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu miała miejsce w 2007 roku.

Kilometrówka 2015 - przedsiębiorca

Osoba prowadza działalność gospodarczą, która wykorzystuje do celów służbowych prywatny samochód osobowy i chce wydatki związanie z jego eksploatacją zaliczyć do kosztów firmowych, musi prowadzić kilometrówkę dla celów podatku dochodowego. Obowiązek ten wynika z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT:

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.”

Kilometrówka, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym powinna zawierać takie dane jak:

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,

 • numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,

 • kolejny numer wpisu,

 • datę i cel wyjazdu,

 • opis trasy (skąd - dokąd),

 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,

 • stawkę za 1 km przebiegu,

 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu, oraz

 • podpis przedsiębiorcy

 

Wydatki poniesione na pojazd, do którego prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu, ujmuje się w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki. Księgowania dokonuje się na ostatni dzień miesiąca, w oparciu o zestawienie poniesionych wydatków wynikających z faktur oraz z prowadzonej kilometrówki.

Przedsiębiorca nie może w danym miesiącu zaliczyć do kosztów większej kwoty wydatków, niż ta wyznaczona limitem (suma przejechanych km x stawka za 1 kilometr).

 

Szczegółowe zasady prowadzenia kilometrówki zostały opisane w artykule: Czy wiesz, jak w praktyce rozliczać kilometrówkę? Opis na przykładzie.

Kilometrówka 2015 - pracownicy

Jeżeli zatrudnieni przez przedsiębiorcę pracownicy wykorzystują w pracy prywatne pojazdy, wówczas pracodawca może refundować im koszty użytkowania prywatnych pojazdów rozliczając się z faktycznie przejechanych kilometrów. Należy wtedy założyć ewidencję przebiegu pojazdu, tak jak w przypadku przedsiębiorcy, który użytkuje swój prywatny samochód do celów firmowych.

 

Wówczas pracodawca jest zobligowany do zwrotu pracownikowi sumy wynikającej z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 kilometr. Kwota zwrócona zatrudnionemu  będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której przedsiębiorca w wewnętrznym regulaminie ustali wyższe stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. W tym wypadku, kosztem może być wartość wynikająca z przemnożenia faktycznie przejechanych kilometrów przez ustawową stawkę za 1 kilometr.

 

Przykład 1.

Przedsiębiorca zatrudnia pracownika na stanowisku przedstawiciela handlowego. Zgodnie z umową, pracownik w celu wykonywania pracy będzie użytkował prywatny samochód osobowy o pojemności silnika 1800 cm3. W listopadzie pracownik przejechał  450 km, co wykazał w ewidencji przebiegu pojazdu.

 1. pracodawca zagwarantował zwrot kosztów przejazdu w oparciu o ustawową stawkę za 1 kilometr

 2. pracodawca zagwarantował zwrot kosztów przejazdu w wysokości 0,95 zł za 1 kilometr

Jaką kwotę przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

 

ad. 1. W związku z tym, że pojemność silnika jest większa niż 900 cm3 ustawowa stawka wynosi 0,8358 zł/km.

450 zł x 0,8358 zł/km = 376,11 zł - jest to kwota, którą pracodawca zwróci pracownikowi i którą w pełni zaliczy do kosztów uzyskania przychodów.

 

ad. 2. Pracodawca ustalił z pracownikiem inną niż ustawowa stawkę za 1 kilometr, w związku z tym będzie zobligowany zwrócić mu:

450 zł x 0,95 zł/km = 427,50 zł

Przy czym do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć jedynie ilość faktycznie przejechanych kilometrów przez ustawową stawkę:

450 zł x 0,8358 zł/km = 376,11 zł

427,50 zł - 376,11 zł = 51,39 zł - kwota ta nie może być kosztem podatkowym.