0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Preferencyjna stawka CIT - dla kogo 9%?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Powszechnie przyjmuje się, że podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, tacy jak spółki z o.o. czy spółki akcyjne, opłacają podatek dochodowy od osiągniętego dochodu według stałej stawki 19%, w przeciwieństwie do podatników podatku dochodowego opodatkowanych w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej (skalą podatkową, podatkiem liniowym w wysokości 19% lub stawkami właściwymi dla podatku zryczałtowanego). Jednak oprócz 19% stawki występuje również preferencyjna stawka CIT.

Preferencyjna stawka CIT - kto może zastosować?

Podstawowa stawka podatku dochodowego dla osób prawnych wynosi 19%. Na zasadzie preferencji podatkowej części podatników przysługuje prawo do opodatkowania osiągniętych z prowadzonej działalności gospodarczej dochodów według stawki 9%.

Obniżoną stawkę podatku dochodowego w wysokości 9% stosują:

  • podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą - w roku rozpoczęcia tej działalności, z wyjątkiem podatników wymienionych w art. 19 ust. 1a-1c updop

  • mali podatnicy (podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł)

Stawka 9% stosowana jest wyłącznie do przychodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe.

Status małego podatnika

Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za małego podatnika uważa się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro (w przeliczeniu według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł).

Limit przychodu określający status małego podatnika wyniósł odpowiednio:

  • w roku 2019 – 5 135 000 zł (1 200 000 euro × 4,2795 zł/euro),

  • w roku 2018 – 5 176 000 zł (1 200 000 euro x 4,3137 zł/euro).

Jak się okazuje określenie przychodu ze sprzedaży dla celów określenia czy podatnik może być potraktowany jako mały podatnik wg ustawy o CIT okazuje się być problematyczne. W interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 29 marca 2017 r., sygn. nr 2461-IBPB-1-3.4510.19.2017.1.TS. wnioskodawca wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej czy może być uważany za małego podatnika, jeżeli jako spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Dodatkowo, spółka ta jest również komandytariuszem w spółce komandytowej. Pytanie dotyczyło kwestii ustalenia przychodu, który należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu czy spełniona jest definicja małego podatnika. A dokładnie czy podatnik jako spółka z o.o. powinien brać pod uwagę jedynie przychody osiągnięte ze sprzedaży jako spółka z o.o. czy połączyć te przychody z przychodami osiągniętymi jako komandytariusz w spółce komandytowej. W odpowiedzi Dyrektora KIS czytamy:

„(...) dla potrzeb ustalenia statusu „małego podatnika”, o którym mowa w art. 4a pkt 10 updop, należy brać pod uwagę wartość całej sprzedaży, dokonywanej przez Spółkę, która w rozpatrywanej sprawie jest podatnikiem zarówno w odniesieniu do wypracowanego przez siebie dochodu (opodatkowanie na poziomie samej Spółki), jak i w odniesieniu do dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży dokonywanej przez spółkę komandytową, proporcjonalnie do posiadanych w niej udziałów (opodatkowanie na poziomie wspólników spółki komandytowej)".

Jak wynika z treści uzasadnienia, w celu ustalenia statusu podatnika, należy wziąć pod uwagę zarówno przychody ze sprzedaży dokonywanej przez samą spółkę, jak i sprzedaż dokonywaną przez spółkę komandytową, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem.

Podkreślić należy, że w sytuacji gdy w trakcie roku spółka przekroczy limit 1 200 000 euro, nadal wpłaca zaliczki według stawki 9%. Status małego podatnika przysługuje podatnikowi przez cały rok podatkowy. Jego utrata może nastąpić dopiero od następnego roku podatkowego, o ile wielkość przychodów wraz z kwotą podatku należnego przekroczy ustalony na ten rok limit. Wartość przychodu z roku bieżącego będzie miała wpływ dopiero na status tego podatnika (jako małego podatnika) w roku przyszłym.

Preferencyjna stawka CIT - podmioty wyłączone z opodatkowania 

Zgodnie z art. 19 ust. 1a updop 9-procentowej stawki podatku nie mają prawa stosować podatnicy, którzy zostali utworzeni:

  1. w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową;

  2. w wyniku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową;

  3. przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które na poczet kapitału wniosły prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część tego przedsiębiorstwa lub jego majątek, którego wartość przekracza równowartość w złotych 10 000 euro;

  4. przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wnoszą na poczet kapitału podatnika w postaci wkładów niepieniężnych majątek uzyskany w wyniku likwidacji innych podatników (jeżeli posiadały udziały tych innych likwidowanych podatników);

  5. osoby fizyczne, prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które do spółki w roku podatkowym, w którym ją utworzono lub w roku następnym wniosły przedsiębiorstwo, jego zorganizowaną część lub składniki majątkowe przedsiębiorstwa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów