0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktury otrzymane od małych podatników - sposób rozliczania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy uznawani w świetle przepisów ustawy o VAT za małych podatników mają prawo do wyboru specyficznego sposobu rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Wybór tej metody rzutuje na sposób rozliczeń podatku VAT nie tylko samego małego podatnika, lecz także jego kontrahenta, któremu została wystawiona faktura. Artykuł wyjaśnia sposób, w jaki faktury otrzymane od małych podatników powinny zostać ujęta na gruncie VAT.

Kim jest mały podatnik dla celów VAT?

Definicję małego podatnika reguluje art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, który określa go jako podatnika podatku od towarów i usług:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro,

  • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 tys. euro.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. W 2020 roku ten dzień przypadł na 2 października, gdy kurs przeliczeniowy euro wynosił 4,5153 zł.

Posiadanie statusu małego podatnika uprawnia do stosowania metody kasowej w rozliczaniu podatku VAT. Nie jest to jednak obligatoryjne. Chęć korzystania z metody kasowej deklaruje się na druku VAT-R złożonym do właściwego urzędu skarbowego w formie pisemnej. Można tego dokonać nawet w trakcie roku podatkowego. Ponadto zgłoszenia należy dokonać do końca miesiąca poprzedzającego okres, od którego podatnik chce rozliczać się metodą kasową.

Co do zasady wybrana metoda rozliczania VAT powinna być stosowana przez co najmniej rok od zgłoszenia decyzji o jej zmianie.

Na czym polega metoda kasowa?

Metodę kasową VAT wyróżnia odmienny moment powstania obowiązku podatkowego, ma on bowiem miejsce w dniu otrzymania należności – całości lub części zapłaty, gdzie przy częściowym uregulowaniu płatności obowiązek podatkowy powstaje jedynie w odniesieniu do opłaconej części.

Art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT
Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty :
1. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
2. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1 (...).
W praktyce faktury rozliczane metodą kasową do rejestru VAT trafiają w dniu faktycznego rozliczenia faktury bez względu na datę jej wystawienia i sprzedaży. Jeśli zdarzy się, że podatnik w danym okresie uregulował tylko część należności, możliwe jest odliczenie podatku VAT w części, proporcjonalnie do uiszczonej zapłaty.

Faktury otrzymane od małych podatników – rozliczenie

Podatnik, który dokonuje zakupu u małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, musi pamiętać, że prawo do odliczenia podatku VAT następuje dopiero w momencie zapłaty za usługę lub towar. Jeśli przedsiębiorca odliczy naliczony podatek wcześniej, może mu zostać postawiony zarzut zaniżenia zobowiązania podatkowego – to natomiast na mocy art. 112b ust. 1 ustawy o VAT wiązać się może z konsekwencjami karno-skarbowymi.

W pliku JPK_V7 taka faktura powinna mieć oznaczenie "MK".

Jak rozpoznać faktury otrzymane od małych podatników?

W celu rozwiania wątpliwości co do ujmowania faktur kosztowych warto sięgnąć do przepisów ustawy o VAT, które precyzują, w jaki sposób powinny być wystawiane faktury rozliczane metodą kasową.

Art. 106e pkt 1 ust. 16 ustawy o VAT
Faktura powinna zawierać w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których:
a) obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1, lub
b) w przepisach wydanych na podstawie art. 19a ust. 12 określono termin powstania obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty – wyrazy „metoda kasowa”.
Zatem faktury otrzymane od małych podatników rozliczane metodą kasową, muszą zawierać adnotację “metoda kasowa”. Niezamieszczenie tej informacji skutkuje koniecznością wystawienia faktury korygującej.

Faktura kosztowa otrzymana od małego podatnika – rozliczenie w systemie wFirma.pl

Faktury otrzymane od małych podatników rozliczających się metodą kasową należy zaksięgować w systemie wFirma.pl przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT oraz w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE zaznaczyć opcję “Metoda kasowa”.

faktury otrzymane od małych podatników

Wówczas przy wygenerowanym dokumencie pojawi się ikonafaktury otrzymane od małych podatnikówinformująca o zastosowaniu metody kasowej przy ujmowaniu kosztu w rejestrze zakupów VAT.

faktury otrzymane od małych podatników

Faktura, po rozliczeniu płatności w systemie będzie oznaczona symbolem "MK" w strukturze JPK V7.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów