0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak założyć przedszkole - wszystko co warto wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pomysł na założenie przedszkola jest dobry oraz z pewnością dochodowy. Miejsc w publicznych placówkach wciąż brakuje, a rodzice szukają przedszkoli jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Z pomocą przychodzą właśnie prywatne przedszkola czy domy malucha. Dowiedz się, jak założyć przedszkole!

Przedszkole - charakterystyka ogólna

Przedszkole jest placówką dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą. Działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty z 7 września 1991 r. To miejsce zajmuje się wychowaniem dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą pozostać w placówce do ukończenia 10 roku życia.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nakładany jest na każde dziecko, które ma 5 lat. Takie przygotowanie może mieć miejsce w:

 • przedszkolu,

 • oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,

 • w innej formie wychowania przedszkolnego.

Osoby prowadzące przedszkole oraz pracownicy mają obowiązek prowadzenia zadań wychowawczych i edukacyjnych poza sprawowaniem opieki nad dziećmi.

 Jak założyć przedszkole- wymagania wstępne

Przedszkole mogą założyć zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Jednak nazwanie placówki “przedszkolem” niesie za sobą szereg obowiązków.

Co do zasady prowadzenie prywatnego przedszkola nie jest działalnością gospodarczą. Dlatego też zakładając przedszkole, nie ma obowiązku rejestracji w CEIDG. Osoby prawne muszą jednak zarejestrować się w KRS.

Zakładając przedszkole, właściciel ma obowiązek zgłosić tę działalność jednostce samorządu terytorialnego jak gmina czy powiat. Jednostka ta wyda zaświadczenie, że przedszkole zostało wprowadzone do ewidencji i przekaże kopię kuratorowi oświaty i organowi podatkowemu.

Aby dokonać rejestracji, należy:

 • przedstawić statut zgodnie z którym będzie działała placówka,

 • przedstawić projekt organizacji wychowania przedszkolnego - w przypadku założenia innej formy wychowania przedszkolnego jak punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.

Bardzo istotną kwestią jest zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Sam właściciel placówki nie musi mieć kierunkowego wykształcenia. Jednak osoby pracujące z dziećmi, muszą posiadać kwalifikacje potwierdzone przez:

 • studia wyższe na kierunku pedagogicznym o specjalizacji wczesnoszkolnej lub przedszkolnej,

 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Formy prowadzenia przedszkola

Placówkę przedszkolną mogą prowadzić osoby prawne lub osoby fizyczne. Przepisy zakazują spółkom osobowym prowadzenie tego typu działalności. Zakładając przedszkola w spółce z o.o. lub w spółce akcyjnej należy wcześniej zarejestrować się w KRS.

Jak założyć przedszkole?

Przedszkole jako spółka z o.o.

Założycielami spółki z o.o. mogą zostać osoby fizyczne albo prawne. Co ważne - sama spółka ma osobowość prawną. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki z o.o. (występuje jedynie ryzyko ekonomiczne związane z inwestycją w spółkę). Za zobowiązania odpowiada wyłącznie spółka do wysokości kapitału zakładowego (minimum 5 000 zł) - z wyłączeniem sytuacji, gdy zarząd nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim momencie, wówczas odpowiada również majątkiem osobistym.

Przedszkole jako spółka akcyjna

Spółka akcyjna charakteryzuje się największym rozbudowaniem i ochroną prawną. Jednocześnie ten rodzaj spółki łączy się z obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości. Wspólnicy spółki akcyjnej to akcjonariusze - posiadają oni określone ilości akcji upoważniających do otrzymywania wyznaczonej części dywidendy. Dywidenda jest kwotą przeznaczona do podziału uchwałą walnego zgromadzenia pomiędzy akcjonariuszy. Za zobowiązania spółki odpowiada spółka całym swoim majątkiem, akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Założenia spółki akcyjnej wiąże się z kapitałem o minimalnej wysokości 100.000 zł.

Numer PKD dla przedszkola

PKD dla przedszkola wynosi 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne.

Przedszkole - najlepsza forma opodatkowania

Prowadząc przedszkole, przedsiębiorca ma do wyboru wszystkie formy opodatkowania poza kartą podatkową.

Opodatkowanie przedszkola przez osoby fizyczne

Opodatkowanie przedszkola na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych charakteryzuje się dwoma stawkami podatku - 18% albo 32%. Pierwsza stawka dotyczy przychodów do 85.528 zł. Po przekroczeniu tej kwoty - podatek wyniesie 14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł. Co ważne, kwotę podatku można obniżyć o przewidziane w ustawie ulgi i odliczenia.

Opodatkowanie przedszkola metodą liniową

W metodzie liniowej wysokość podatku jest stała i wynosi 19%. Minusem tej formy opodatkowania jest przede wszystkim brak możliwości korzystania z ulg podatkowych czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Opodatkowanie przedszkola ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest możliwy, jeśli roczny przychód nie przekracza 250 tys. euro. Wysokość podatku zależy od wysokości przychodów, więc prowadzący przedszkole nie będą mogli odliczyć kosztów uzyskania przychodu. Decydując się na tę formę rozliczenia, przedsiębiorca traci możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem czy też w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

W przypadku przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego stawka ryczałtu wynosi 8,5 % – od przychodów ze świadczenia usług.

Opodatkowanie przedszkola przez osoby prawne

Przedsiębiorcy prowadzący przedszkole w ramach spółki akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością, muszą pamiętać o obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Podstawą opodatkowania jest osiągnięty dochód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Prowadzenie przedszkola - z VAT czy bez?

Usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli oraz usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania są zwolnione z obowiązku opodatkowania swojej działalności podatkiem VAT.

Właściciele przedszkoli mogą korzystać z tego zwolnienia nawet w przypadku, kiedy dzieci otrzymują wyżywienie (które to jest opodatkowane 8% stawką podatku VAT).

Podmioty świadczące usługi wychowania przedszkolnego są także zwolnione z posiadania kasy fiskalnej.

Składki ZUS właściciela przedszkola

Najpóźniej 7 dni po założeniu działalności przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenia się do ubezpieczeń ZUS. Aby tego dokonać, wypełnia formularz:

 • ZUS ZUA - jeśli podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,

 • ZUS ZZA - jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zgłoszenie się do ubezpieczenia chorobowego jest dobrowolne.

Zakładając przedszkole przedsiębiorcy nie mogą korzystać z preferencyjnych składek ZUS.

Prowadzenie przedszkola a konto firmowe

Prowadząc przedszkole, właściciel placówki nie ma obowiązku posiadania osobnego konta firmowego. Może używać do tych celów prywatnego rachunku, jednak musi on być jego jedynym właścicielem.

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z prowadzeniem przedszkola powinno zostać przeprowadzone za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy zawsze, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca

 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 złotych przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przedszkole - wymagania lokalowe

Poniżej zostały przedstawione wymagania lokalowe do miejsc przeznaczonych do prowadzenia przedszkola:

 • budynek/lokal musi być zgodny z gminnym planem zagospodarowania przestrzennego. Właściciel przedszkola powinien mieć potwierdzenie prawa do dysponowania lokalem - akt notarialny, umowę najmu lub użyczenia;

 • budynek/lokal powinien spełniać wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy

 • placówka powinna otrzymać pozytywną opinię Sanepidu i Straży Pożarnej. Wymogi tych instytucji dotyczą jakości wody, powierzchni, liczby i usytuowania sanitariatów, niezbędnego wyposażenia przedszkola, oświetlenia, wentylacji, warunków koniecznych przy wydawaniu i przyrządzaniu posiłków oraz warunków w pomieszczeniu socjalnym;

 • zgodę na wpis do ewidencji łatwiej uzyskają lokale w budynkach parterowych wykonanych z materiałów niepalnych;

 • do dokumentacji lokalowej należy dołączyć informację o placu zabaw;

 • wszystkie meble, urządzenia i wykładziny powinny mieć niezbędne atesty.

Jak założyć przedszkole - skuteczny marketing dla przedszkola

Oczywiście najlepszą, najtańszą i tą najbardziej skuteczną formą reklamy jest internet. Warto poświęcić trochę budżetu właśnie na dobrą stronę internetową przedszkola. Powinny znaleźć się tam zdjęcia samej placówki jak i pracowników z opisem ich kompetencji.

Oczywiście świetnie działa w takich sytuacjach poczta pantoflowa i marketing szeptany. Najlepiej jest poinformować o nowym przedszkolu osoby z dziećmi, które szybko przekażą wieść dalej.

Szeroka oferta zajęć zwiększy konkurencyjność przedszkola - obecnie zajęcia z angielskiego czy rytmiki to podstawa. Warto zastanowić się nad czymś oryginalniejszym, jak np. sztuki walki czy bardziej egzotyczne języki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów