Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Działalność gospodarcza czy wykonywana osobiście?

Działalność gospodarcza czy działalność wykonywana osobiście? Wbrew pozorom oraz językowi potocznemu, te dwa pojęcia nie są ze sobą tożsame. Jeśli więc ktoś marzy o porzuceniu etatu oraz rozpoczęciu pracy na własną rękę, warto aby zapoznał się z dwiema jej formami i wybrał tą, która będzie dla niego najlepsza.

Co to jest działalność gospodarcza?

Aby zorientować się, czym są i czym różnią się działalność gospodarcza od tej wykonywanej osobiście, warto posłużyć się ich definicjami.

Podstawową definicję działalności gospodarczej można znaleźć w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. Zgodnie z nią, działalnością gospodarczą można nazwać zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową i usługową, a także poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż lub działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

Tylko osobę prowadzącą własną działalność gospodarczą można nazwać przedsiębiorcą. W przypadku osoby prowadzącej działalność na własną rękę takie określenie nie będzie właściwe.

W przepisach nie podano dokładnej definicji działalności wykonywanej osobiście. Z tego powodu powstają wątpliwości. Żeby ich nie było, należy zapamiętać, że: działalność wykonywana osobiście to taka, która nie jest wykonywana w związku z umową o pracę ani działalnością gospodarczą. Najczęściej opiera się ona na umowie o dzieło lub zlecenie, a wykonywana jest na rzecz przedsiębiorców, osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Natomiast w jej ramach nigdy nie można świadczyć usług na rzecz osób prywatnych - tego typu działanie zostanie bowiem uznane za działalność gospodarczą.

Wobec tego, za działalność wykonywaną osobiście można uznać pracę świadczoną w ramach:

  • kontraktu menedżerskiego,
  • umowy o dzieło/zlecenie na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, właściciela nieruchomości (o ile usługi dotyczą wyłącznie tej nieruchomości),
  • działalności twórczej (publicystycznej, oświatowej, naukowej. artystycznej, literackiej, trenerskiej),
  • konkursów naukowych, kulturowych, dziennikarskich i związanych ze sztuką,
  • uprawiania sportu, stypendium sportowego, pełnienia funkcji sędziego na zawodach sportowych,
  • działalności duchownych, obywatelskiej, społecznej,
  • działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
  • pełnienia funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji lub innych organów stanowiących osoby prawne,
  • udziału w komisjach powoływanych przez organy publiczne,
  • czynności zleconych przez organy publiczne, jak również przez sąd i prokuraturę.

Działalność wykonywana osobiście

Decydując się na jedną z przedstawionych powyżej form zarabiania, dobrze jest przekalkulować, która z nich bardziej się opłaca.

Przede wszystkim - działalność prowadzona osobiście, w przeciwieństwie do działalności gospodarczej, nie wymaga rejestracji. Wszystkich formalności, związanych z podatkami i ubezpieczeniem, musi dopełnić podatnik zatrudniający. W takiej sytuacji osoba wykonująca działalność osobiście jest zwolniona nie tylko z nadmiaru papierkowej pracy, ale też z opłat, które - choć w praktyce niewielkie - trzeba uiścić podczas rejestrowania przedsiębiorstwa.

Druga istotna kwestia to oczywiście podatki. W przypadku dochodów, uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście, podatnik rozlicza się zawsze na zasadach ogólnych. Oznacza to, że nie ma on wyboru - zawsze będzie dotyczył go dwuprogowy podatek w wysokości 18 albo 32%, w zależności od wysokości przychodu. Wyjątek stanowią tu niewielkie umowy zlecenia poniżej 200 zł, które należy rozliczać ryczałtem.

Natomiast w przypadku działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma do wyboru większą liczbę form opodatkowania - może to być podatek progresywny, ryczałt, podatek liniowy albo karta podatkowa.

Trzecim istotnym elementem jest odpowiedzialność za działanie firmy. W przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorca ponosi częściową odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonywanie czynności stanowiących treść umowy. Natomiast osoba działają w ramach działalności wykonywanej osobiście nie jest najczęściej obciążona taką odpowiedzialnością - w tym bowiem przypadku, spoczywa ona w całości po stronie zleceniodawcy.

Jak więc widać, działalność wykonywana osobiście jest czymś zupełnie innym niż działalność gospodarcza. Warto znać tę różnicę, ponieważ oprócz tego, że wybór danej formy może być w konkretnym przypadku dużo bardziej opłacalny, można też uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających z np. wyboru niewłaściwej formy opodatkowania, czy też braku rejestracji mimo jej konieczności.