0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dochody z korepetycji - działalność wykonywana osobiście czy działalność gospodarcza?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Poza pracą w szkole udzielam korepetycji. Działalność ta przynosi spore zyski. Czy muszę rejestrować działalność gospodarczą? Czy dochody z korepetycji powinny być ewidencjonowane w ramach działalności wykonywanej osobiście czy też działalności gospodarczej?

Czesław, Myślenice

 

W przedstawionej sytuacji należy zarejestrować działalność gospodarczą, a uzyskiwane przychody zakwalifikować jako uzyskiwane z niej.

Ustawa o PIT rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

W oparciu o tę ustawę odrębnym źródłem przychodów są określane w art. 10:

  • działalność wykonywana osobiście (pkt 2),

  • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Działalność gospodarcza a dochody z korepetycji

Natomiast zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, przez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Jednocześnie art. 5b ust. 1 ustawy o PIT wskazuje, że z zakresu pozarolniczej działalności gospodarczej wyłączone zostały czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki, tj.:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

  • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

  • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z powyższego przepisu wynika, że wyłączenie określonych czynności z pozarolniczej działalności gospodarczej może nastąpić tylko w przypadku, gdy spełnione są wszystkie przesłanki wymienione w ww. przepisie. Nieziszczenie się któregokolwiek z tych warunków powoduje, że nie jest możliwym uznanie, że czynność nie została wykonana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedstawionej sytuacji zajęcia prowadzone będą osobiście, bez żadnego udziału osób trzecich, odbywać się będą nieregularnie i nie będą prowadzone w sposób zorganizowany, więc spełnione będą przesłanki pozwalające na uznanie prowadzonych przez Pana zajęć za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT.

Ponadto sam będzie Pan ponosić odpowiedzialność oraz ryzyko gospodarcze związane z prowadzeniem korepetycji, gdyż w przypadku nieefektywnej nauki może nastąpić spadek liczby uczniów, którym będzie Pan korepetycji udzielać. Ryzykiem gospodarczym związanym z ww. działalnością jest również ryzyko inwestycyjne ponoszone, np. na zakup materiałów edukacyjnych, biurowych, środków pomocowych. Tym samym nie wystąpią łącznie wszystkie trzy przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT, wykluczające możliwość zakwalifikowania wykonywanych przez Pana czynności w zakresie udzielania korepetycji do pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dochody z korepetycji w interpretacji wydanej przez organy podatkowe

Również organy podatkowe potwierdzają, że przychody z udzielanych korepetycji należy zakwalifikować jako przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z 18 maja 2016 r., sygn. IBPB-1-1/4511-185/16/ZK, w której możemy przeczytać:

(…) Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, m.in., że w czerwcu 2015 r. Wnioskodawczyni ukończyła studia magisterskie w dziadzinie chemii i obecnie jest na I roku studiów doktoranckich. Wnioskodawczyni zamierza zacząć sporadycznie udzielać lekcji chemii uczniom gimnazjum, liceum, bądź studentom. Zajęcia odbywałyby się w jej mieszkaniu i wykonywane by były wyłącznie przez Wnioskodawczynię. Nie miałyby charakteru ciągłego, ze względu na potencjalne rotacje uczniów związane z zadowoleniem, bądź niezadowoleniem ze sposobu prowadzonych przez Wnioskodawczynię lekcji, przerwy związane ze świętami, feriami, czy wakacjami oraz ilość jej wolnego czasu. Obecnie jedynym przychodem Wnioskodawczyni jest stypendium doktoranckie.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że przychody osiągane przez Wnioskodawczynię z tytułu udzielania w przyszłości korepetycji, o których mowa we wniosku, należy zaliczyć do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, wymieniona w art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to bowiem działalność gospodarcza w zakresie usług edukacyjnych nauczania, udzielania lekcji na godziny.(…).

#polecam#

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów