0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT-11 - jak i gdzie składać tę deklarację za pracownika?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

PIT-11 jest formularzem, który zawiera informacje o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, zleceniobiorców, jak i np. wykonawców dzieł. Kluczowym przy rocznym rozliczeniu się z Urzędem Skarbowym, jest właściwe wypełnienie druków oraz ich terminowe dostarczenie do wyżej wymienionych instytucji. 

Co to jest PIT?

PIT, z języka angielskiego „Personal Income Tax”, jest to podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to rodzaj podatku bezpośredniego. To znaczy, że podmiotem opodatkowania jest konkretna osoba fizyczna uzyskująca przychody z tytułu np. umowy o pracę, zlecenie, dzieło czy kontrakt menedżerski.

PIT-11

W pełnej nomenklaturze – informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jest to dokument, jaki powinien wystawić pracodawca/zleceniodawca/zamawiający dzieło, a następnie przekazać do:

PIT-11, jako dokument zawiera także informacje o tym, jakie osoba fizyczna osiągnęła w danym roku rozliczeniowym koszty uzyskania przychodu. Zawarte w nim są również dane o rozliczonych składkach na poczet ubezpieczeń ZUS.

W rocznej deklaracji podatkowej wykazywane są co do zasady, dochody opodatkowane wg odpowiedniej skali podatkowej:

 • I próg podatkowy (limit wynoszący 120 tys.zł) – 12% podatku,
 • II próg podatkowy (dochód w skali roku, przekraczający wyżej wymieniony limit) – 32% podatku.

PIT-11 – jakie źródła dochodu obejmuje?

Roczna deklaracja podatkowa zawiera dane o dochodach uzyskiwanych z różnych źródeł, m.in. z:

 • umowy o pracę,
 • umowy zlecenie, 
 • umowy aktywizacyjnej,
 • umowy o dzieło,
 • praw autorskich,
 • pracy przypadającej podczas aresztowania tymczasowego,
 • działalności wykonywanej samodzielnie i społecznie,
 • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • świadczeń z FP i FGŚP.

Zwolnienie z obowiązku składania PIT-11

Pracodawca zatrudniający w ciągu danego roku rozliczeniowego osoby na podstawie umów zlecenie bądź umów o dzieło, których wynagrodzenie w sumie nie przekroczy kwoty 200 zł brutto, jest zwolniony z obowiązku składania rocznej deklaracji podatkowej PIT-11

Za zleceniobiorców oraz wykonawców dzieła spełniających ww. warunki, pracodawca zobowiązany jest składać formularz PIT-8A. Wynika to z faktu, że za takie osoby powinien być odprowadzany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% przychodu. Przy rozliczaniu umów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu.

Zwolniony z obowiązku składania PIT-11 jest również przedsiębiorca zatrudniający cudzoziemców-nierezydentów na podstawie umów cywilnoprawnych. Dla takich osób pracodawca zobowiązany jest wystawić IFT-1/IFT-1R.

Ulga bez PIT dla młodych

Ulga bez PIT dla młodych zwalnia osoby do 26 roku życia z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Przywilej ten przysługuje młodym osobom uzyskującym przychody do poziomu równego 85 528 zł. Powyżej tego limitu dochody zostają objęte 12% podatkiem lub 32% w zależności od wysokości zarobków.

W tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na to, co zostało określone mianem przychodu, a co dochodu. Kwota limitu przy zwolnieniu z PIT odnosi się do przychodu, natomiast po przekroczeniu tego limitu, obliczeń podatku dokonuje się, bazując na kwotach dochodu.

W PIT-11 za osobę do 26. roku życia należy wykazać zarówno przychody zwolnione z podatku jak i te, od których zostały pobrane zaliczki.

Przekazanie PIT-11 do Urzędu Skarbowego

Pracodawca, wystawiając PIT-11 ma obowiązek sporządzić go w wersji elektronicznej. PIT-11 przygotowany i dostarczony w wersji papierowej do siedziby Urzędu Skarbowego nie zostanie przez niego przyjęty i przetworzony.

Płatnik, który jest osobą fizyczną, wysyłając roczną deklarację podatkową PIT-11 nie musi korzystać z bezpiecznego podpisu kwalifikowanego. Podstawą do przyjęcia e-dokumentu w US jest zestaw odpowiednich danych autoryzujących.

Pozostali płatnicy, w celu poprawnego złożenia e-PIT powinni nabyć bezpieczny podpis kwalifikowany.

Art. 45ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Forma składania rocznych obliczeń podatku, informacji i deklaracji

Oświadczenia, roczne obliczenie potku, informacje i deklaracje, o ktdaórych mowa w art. 30j podleganie opodatkowaniu ryczałtem od przychodów zagranicznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium RP ust. 1 pkt 1, art. 30o utrata prawa do opodatkowania ryczałtem podatnika przenoszącego miejsce zamieszkania na terytorium RP pkt 1, art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 7 i 8, art. 35 podmioty obowiązane do poboru miesięcznych zaliczek jako płatnicy ust. 6, art. 38 terminy przekazania zaliczek przez płatników ust. 1a i 1b, art. 39 przekazanie imiennych informacji urzędowi skarbowemu ust. 1–4, art. 42 termin przekazania składek przez prowadzących działalność gospodarczą i ich obowiązki informacyjne ust. 1a–4, art. 42a informacja o wysokości przychodów ust. 1 oraz art. 42e wypłata świadczeń przez komornika ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Płatnicy zobowiązani są wysłać roczne deklaracje podatkowe najpóźniej do ostatniego dnia stycznia w danym roku, za rok poprzedni.

Przekazanie PIT-11 pracownikom

Przekazanie PIT-11 pracownikom może się odbyć:

 • osobiście (w formie papierowej),
 • listownie (w formie papierowej),
 • elektronicznie.

W przypadku wysyłki tego dokumentu w wersji elektronicznej wystarczy, że pracodawca dokona przekazania PIT-11, opatrzonego podpisem kwalifikowanym, poprzez wysłanie wiadomości mail.

Do kiedy wysłać PIT-11 za rok 2023 pracownikom?

Pracodawca zobowiązany jest przekazać roczne deklaracje rozliczeniowe swoim pracownikom najpóźniej do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.

Roczna deklaracja podatkowa, jaką jest PIT-11, to bardzo ważny dokument. Jego wystawienie oraz dostarczenie, w odpowiednim terminie, do US i pracowników, jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku grozi kara grzywny, którą orzeka sąd lub uprawniony urzędnik skarbowy w postępowaniu mandatowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów