Progi podatkowe 2022 po zmianach Polskiego Ładu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawodawca kolejny raz obniża stawkę podatku w pierwszym progu podatkowym dla podatników, którzy stosują opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Pierwotnie wynosiła ona 18%, a w październiku 2019 roku obniżono ją do 17%. Zgodnie z Polskim Ładem 2.0 od lipca 2022 roku stawka podatku w pierwszym progu podatkowym natomiast została obniżona do 12%. Sprawdzamy, jak kształtują się progi podatkowe 2022 w nowym stanie prawnym!

Od kiedy obowiązuje stawka podatku 12%?

Zgodnie z nowelizacją ustawy obniżona stawka podatku 12% stosowana jest do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że pomimo wejścia w życie nowych przepisów Polskiego Ładu 2.0 dopiero od 1 lipca 2022 roku, przedsiębiorcy odczują ich korzystny wpływ już w pierwszej zaliczce na podatek wyliczonej po zmianach. Przez pierwsze półrocze opłacali bowiem podatek dochodowy w wyższej kwocie 17%, w związku z czym nadpłacali podatek w miesięcznych lub kwartalnych zaliczkach w 2022 roku.

Przepisy dotyczące 12% stawki podatku w I progu podatkowym wchodzą w życie od 1 lipca 2022 roku, jednak obejmują dochody od początku roku, czyli od 1 stycznia 2022 roku.
Co ważne, zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów obniżona stawka podatku w I progu podatkowym, wynosząca 12%, obowiązuje od zaliczki obliczanej za czerwiec lub II kwartał 2022 roku. Oznacza to, że w 2022 roku podatnicy na skali podatkowej stosują dwie stawki podatku w I progu skali w stosunku do liczonych przez siebie zaliczek na podatek dochodowy.
W zaliczce od stycznia do maja lub za I kwartał 2022 roku obowiązuje stawka 17% w I progu podatkowym. Natomiast w zaliczce od czerwca lub od II kwartału 2022 roku obowiązuje stawka 12% w I progu podatkowym.

Przykład 1.

Pan Aleksander prowadzi firmę opodatkowaną skalą podatkową i płaci miesięczne zaliczki na podatek. Dochód narastająco od stycznia do czerwca 2022 roku wynosi 90 000 zł. Dotychczas pan Aleksander uiszczał zaliczki na podatek w I progu podatkowym zgodnie ze stawką 17%. Jaką stawkę podatku powinien zastosować w zaliczce za czerwiec?

Obliczając zaliczkę na podatek za czerwiec 2022 roku, pan Aleksander powinien zastosować stawkę 12%.

Progi podatkowe 2022 - nowy schemat obliczania podatku

Sposób obliczania podatku dochodowego przedstawiony jest w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Według niego wyliczany jest podatek zarówno w zaliczkach opłacanych przez podatników w trakcie roku, jak i wynikający z zeznania rocznego, które składane jest po zakończonym roku.

Podstawa obliczenia podatku

Wysokość podatku

do

ponad

120 000 zł

 

12% minus kwota zmniejszająca podatek

 

120 000 zł

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Z racji tego, że obniżeniu uległa stawka podatku z 17% do 12%, zmieniła się również wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Kwota ta to nic innego, jak wysokość podatku od kwoty wolnej od opodatkowania. Oznacza to, że kwota zmniejszająca podatek po zmianach w 2022 roku wynosi: 3600 zł, czyli 12% * 30 000 zł.

W wyliczeniach zaliczek na podatek za pierwsze półrocze 2022 roku stosowana jest kwota zmniejszająca podatek właściwa dla 17% stawki podatku w wysokości 5100 zł, czyli 17% * 30 000 zł.
Polski Ład 2.0 nie wprowadził zmian w zakresie wysokości kwoty wolnej od podatku i w 2022 roku wynosi ona 30 000 zł. Zmianie nie uległ również podwyższony od 2022 roku próg podatkowy, który nadal wynosi 120 000 zł.

Ile realnie podatnik zaoszczędzi na zmianach?

Zmniejszenie stawki podatku w I progu podatkowym z 17% na 12% stanowi realną korzyść dla podatników, ponieważ zapłacą oni mniejszy podatek dochodowy. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu zmian, jest to rekompensata za likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej, która nie była przejrzystym i prostym narzędziem podatkowym.

W 2022 roku podatnicy mogą nadal korzystać z odliczenia w ramach tzw. ulgi dla klasy średniej, jeżeli zmiany wprowadzone przez Polski Ład 2.0 dotyczące rozliczenia z tytułu podatku dochodowego nie staną się dla nich korzystniejsze. Zgodnie z uzasadnieniem projektu zmian „w żadnym przypadku uchylenie tzw. ulgi dla klasy średniej nie będzie wiązało się z pogorszeniem sytuacji podatników uprzednio do niej uprawnionych”.

Przed zmianą stawki podatku w I progu podatkowym schemat wyliczania zaliczki na podatek wyglądał następująco:

(Dochód – zapłacone składki społeczne nieujęte w kosztach) * 17% – 5100 zł (kwota zmniejszająca podatek).

Od wyliczenia zaliczki za czerwiec lub II kwartał 2022 roku schemat wyliczenia zaliczki na podatek w I progu podatkowym wygląda tak:

(Dochód – zapłacone składki społeczne nieujęte w kosztach) * 12% – 3600 zł (kwota zmniejszająca podatek).

Do pobrania:

Dla Biur Rachunkowych: Polski Ład 2.pdf
Dla Przedsiębiorców: Polski Ład 2.pdf

Poniżej znajduje się omówienie na przykładach różnic w wysokości podatku dochodowego przed i po zmianach w zakresie stawki podatku dla I progu podatkowego.

Przykład 2.

Pan Łukasz prowadzi działalność opodatkowaną skalą podatkową. W czerwcu 2022 roku uzyskał dochód w kwocie 90 000 zł. Ile wynosiłaby zaliczka przed i po zmianach w stawce podatku dla I progu podatkowego?

Wysokość podatku przed zmianami to 10 200 zł, czyli 90 000 zł * 17% – 5 100 zł.

Wysokość podatku po zmianach to 7 200 zł, czyli 90 000 zł * 12% – 3 600 zł.

Dzięki obniżeniu stawki podatku z 17% na 12% pan Łukasz zapłaci zaliczkę na podatek za czerwiec 2022 mniejszą o 3000 zł (10 200 zł – 7200 zł).

Przykład 3.

Pan Krystian prowadzi działalność opodatkowaną skalą podatkową. W 2022 roku uzyskał dochód w kwocie 220 000 zł. Ile podatku zapłaciłby, gdyby nie wprowadzono zmian w ramach Polskiego Ładu 2.0, a jaką korzyść odczuje w związku ze zmianami?

Wysokość podatku przed zmianami to 47 300 zł, czyli 120 000 zł * 17% + (220 000 zł – 120 000 zł) * 32% – 5100 zł.

Wysokość podatku po zmianach to 42 800 zł, czyli 120 000 zł * 12% + (220 000 zł – 120 000 zł) * 32% – 3600 zł.

W związku z obniżeniem stawki podatku z 17% na 12% w pierwszym progu podatkowym pan Krystian zaoszczędzi w 2022 roku na podatki dochodowym aż 4500 zł, czyli 47 300 zł – 42 800 zł.

Z racji tego, że podatek obliczany jest od dochodu (przychody – koszty) narastająco od początku roku, a następnie pomniejszany o należne zaliczki od początku roku, to podatnicy nie muszą czekać aż do końca roku, aby odczuć pozytywne skutki zmiany stawki podatku w I progu skali podatkowej. Ma to związek z tym, że nadpłacona kwota zaliczek na podatek obliczanych według stawki 17% zostanie rozliczona w pierwszych zaliczkach na podatek ustalanych po zmianach od lipca 2022 roku.

Ustawodawca nie zmienił sposobu wyliczania zaliczek na podatek w trakcie roku. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o PIT schemat wyliczania zaliczki jest następujący:

  • obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli gdy dochody przekroczyły kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł;

  • zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Przykład 4.

Pani Maria prowadzi działalność opodatkowaną skalą podatkową i opłaca kwartalne zaliczki na podatek dochodowy. W I kwartale uzyskała dochód w wysokości 45 000 zł, w II w kwocie 50 000 zł, w III kwartale na poziomie 10 000 zł, zaś w IV – w kwocie 30 000 zł. W sumie pani Maria w 2022 roku wypracowała dochód w wysokości 135 000 zł. Jaką korzyść podatkową przyniosły jej zmiany wprowadzone od lipca 2022 roku?

Pani Maria za I kwartał 2022 roku opłacała zaliczki na podatek na dotychczasowych zasadach, czyli w wysokości 17%. Za I kwartał podatek podlegający wpłacie to 2550 zł, czyli 45 000 zł * 17% – 5100 zł (kwota zmniejszająca podatek).

Za II kwartał podatek podlegający wpłacie to 5250 zł, czyli (45 000 zł + 50 000 zł) * 12% – 3600 zł – 2550 zł.

Za III kwartał pani Maria zapłaci zaliczkę na podatek w kwocie 1200 zł, czyli (45 000 zł + 50 000 zł + 10 000 zł) * 12% – 3600 zł – 2550 zł – 5250 zł.

Z racji tego, że dochód za 2022 rok wynosi 135 000 zł, pani Maria przekroczyła próg podatkowy. Oznacza to, że dochód do wysokości 120 000 zł opodatkowany jest stawką 12%, a wartość przekraczająca próg, czyli 15 000 zł, opodatkowana jest stawką 32%.

Podatek w I progu podatkowym to 10 800 zł, czyli 120 000 zł * 12% – 3600 zł.

Podatek w II progu podatkowym to 4800 zł, czyli (135 000 zł – 120 000 zł) * 32%.

Wysokość podatku dochodowego za 2022 rok to 15 600 zł, czyli 10 800 zł + 4800 zł.

W związku z powyższym za IV kwartał podatek podlegający wpłacie wynosi 6600 zł, czyli 15 600 zł – 2550 zł – 5250 zł – 1200 zł.

Niewątpliwie obniżenie stawki podatku w I progu podatkowym z 17% na 12% trzeba ocenić pozytywnie. Natomiast nie należy zapominać o tym, że nie wszystkie inne, równie pozytywne, zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu 2.0 od lipca 2022 roku dotyczą podatników rozliczających się na zasadach skali podatkowej. Ustawodawca nie umożliwił im bowiem odliczania zapłaconej składki zdrowotnej, która – przypomnijmy – wynosi aż 9% dochodu.

Zestawienie zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu 1.0 i 2.0 znajduje się w artykule: Polski Ład – najważniejsze zmiany w 2022 roku!

Jak wyliczyć zaliczkę na podatek po zmianach Polskiego Ładu 2.0?

W systemie wFirma.pl zaliczka na podatek liczona jest automatycznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z tym od wyliczenia zaliczki za czerwiec lub II kwartał 2022 roku uwzględniana jest obniżona stawka podatku 12% w I progu podatkowym oraz nowa kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3600 zł. W celu obliczenia zaliczki na podatek należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

progi podatkowe 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów