0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Roczna analiza stanu BHP w firmie - jak przeprowadzić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Analiza stanu BHP to przede wszystkim ocena stanu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, polegająca na porównaniu go z obowiązującymi przepisami i wskazaniem nieprawidłowości. Dokonuje się jej na podstawie znajomości poziomu bezpieczeństwa pracy w danej firmie.

Kto przeprowadza analizę stanu BHP? Jak ją opracować? Sprawdź w poniższym artykule!

Analiza stanu BHP - kto przeprowadza?

Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, na służbę BHP nałożono obowiązek sporządzania co najmniej raz w roku analizy stanu BHP w firmie, zawierającej propozycje działań technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Obowiązek sporządzenia analizy dotyczy:

 • służby BHP w przypadku jednoosobowej lub wieloosobowej obsady tej służby,

 • pracownika, któremu powierzono wykonywanie zadań służby BHP,

 • specjalisty spoza zakładu pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby BHP,

 • pracodawcy wykonującemu zadania służby BHP zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Co powinna zawierać analiza stanu BHP?

Analiza stanu BHP powinna być sporządzona na piśmie i przekazana pracodawcy. Dokument jest tworzony nie tylko dla pracodawcy, ale także do wglądu zewnętrznych organów kontrolnych. Analiza stanu BHP powinna zawierać podstawowe informacje o zakładzie pracy, takie jak:

 • miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

 • rodzaj prowadzonej działalności,

 • liczbę zatrudnionych pracowników z wyszczególnieniem liczby kobiet, pracowników młodocianych oraz pracowników niepełnosprawnych.

Przepisy nie wskazują wprost, jak należy przeprowadzić analizę stanu BHP i jaki zakres ma ona obejmować. To osoba odpowiedzialna za działanie służby BHP przyjmuje zagadnienia i identyfikuje poziom bezpieczeństwa w firmie.

Ważne!

Głównym celem przeprowadzenia analizy stanu BHP jest ustalenie, czy w ciągu roku zostały zrealizowane przewidziane prawem obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakie trudności i problemy związane z zachowaniem bezpieczeństwa pojawiły się w tym okresie.

Analiza ta powinna służyć wyciągnięciu wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa oraz podjęciu działań w tym zakresie. Analiza stanu BHP powinna również zawierać porównanie analizowanych zagadnień do stanu z lat ubiegłych.

Przepisy prawa nie wskazują wprost jakie dane powinna ona zawierać oraz jakie zagadnienia powinny  być w niej uwzględnione. Należy przede wszystkim uwzględnić rodzaj prowadzonej działalności oraz wymagania pracowników dotyczących organizacji ich stanowisk pracy.

W rocznej analizie BHP można zawrzeć informacje m.in. o:

 • rodzaju prowadzonej działalności, jej charakterze oraz branży, technologii, strukturze,

 • strukturze zatrudnienia,

 • wykorzystywanych pomieszczeniach pracy i ich warunkach technicznych,

 • wykorzystywanym wyposażeniu technicznym,

 • stosowanych środkach szkodliwych i niebezpiecznych,

 • wykonanych pomiarach środowiska pracy,

 • spełnieniu przez pracodawcę wymogów związanych z dopuszczeniem pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia bhp, obowiązujące zasady i instrukcje),

 • ocenie ryzyka zawodowego wraz z listą zapoznanych z nią pracowników,

 • ośrodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odzieży i obuwiu roboczym oraz zasadach ich przydziału,

 • kontrolach stanu BHP wraz z informacją o stwierdzonych uchybieniach oraz sposobie ich rozwiązania,

 • wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych,

 • ochronie przeciwpożarowej wraz z rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego,

 • oznaczeniu i zasadach ewakuacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów