0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pierwsza pomoc w firmie - jakie obowiązki ma pracodawca?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz przestrzeganie przepisów w tym zakresie, przede wszystkim za zapewnienie w zakładzie pracy punktów pierwszej pomocy, apteczek i wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy. Działania te powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. Jak powinna wyglądać pierwsza pomoc z firmie wyjaśniamy w poniższym artykule.

Wyznaczenie osoby do udzielenia pierwszej pomocy

Osoba odpowiedzialna w firmie za stan bezpieczeństwa pracy powinna wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Pracodawca powinien też poinformować resztę pracowników o osobach, które wyznaczył do sprawowania tej funkcji.

Umiejętności związane z pełnioną funkcją wyznaczona osoba może nabyć w ramach zwykłych szkoleń bhp, jakie odbywają pracownicy. Szkolenia te muszą poruszać tematykę udzielania pierwszej pomocy i walki z pożarami. Pierwsze szkolenie kierunkowe dla osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy i zwalczanie pożarów może być przeprowadzone w ramach odpowiednio dostosowanego programowo szkolenia wstępnego lub okresowego bhp. Zakres i poziom umiejętności oraz sposób ich nabywania należy skonsultować z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Liczba osób, które powinny być odpowiedzialne w tym zakresie uzależniona jest od stopnia ryzyka występującego w miejscu pracy oraz liczby zatrudnionych.

W przepisach nie określono, jaką formę prawną powinno mieć wyznaczenie odpowiednich osób. Jeżeli pracownik przyjmie dobrowolnie dodatkowe obowiązki to wystarczy pismo pracodawcy skierowane do pracownika, informujące go o wyznaczeniu do pełnienia powyższej funkcji. Kopię pisma z podpisem pracownika należy wpiąć do akt osobowych pracownika.

Ważne!

W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych pierwsza pomoc z firmie może być wykonywana osobiście przez pracodawcę.

Pierwsza pomoc w firmie a obowiązek posiadania apteczek i punktów pierwszej pomocy

Przepisy prawne gwarantują pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

System ten powinien składać się z odpowiednio oznakowanych i łatwo dostępnych:

  • punktów pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;
  • apteczek w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Apteczka i punkt pierwszej pomocy muszą być odpowiednio oznaczone oraz umiejscowione w widocznym miejscu w firmie i musi być zapewniony do nich łatwy dostęp. Przy punktach pierwszej pomocy oraz apteczkach powinna być wywieszona instrukcja pierwszej pomocy oraz ewentualna informacja, kto w zakładzie pracy jest odpowiedzialny za udzielnie pierwszej pomocy.

Nie jest konkretnie określone, ile punktów pierwszej pomocy i apteczek powinno znajdować się w zakładzie pracy. Decyzja w tej kwestii należy do pracodawcy, który przed jej podjęciem powinien realnie ocenić zagrożenia występujące w zakładzie i na poszczególnych stanowiskach pracy w oparciu o przeprowadzoną ocenę ryzyka zawodowego, a następnie skonsultować poczynione ustalenia z lekarzem medycyny pracy.

Ważne!

Ze względów bezpieczeństwa w apteczce nie powinno być żadnych leków. Nie zawsze wiadomo bowiem, czy poszkodowany nie jest uczulony i zastosowanie specyfiku może u niego wywołać reakcję niepożądaną.

Kontrolę z zakresu przestrzegania przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy, między innymi w zakresie posiadania, ważności oraz wyposażenia apteczek pierwszej pomocy. W przypadku wykazania jej braku w trakcie przeprowadzanej kontroli inspektor nakaże uzupełnienie lub może nałożyć karę grzywny wynoszącą od 1000 do 30 000 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów