0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przeprowadzenie badań okresowych pracownika biurowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podstawą dopuszczenia do pracy każdego pracownika jest orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Jakie badania powinien posiadać pracownik biurowy oraz jak często powinno nastąpić przeprowadzenie badań okresowych?

Rodzaje badań profilaktycznych

Świadczenie pracy wymaga od pracownika przedłożenia pracodawcy aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W celu jego otrzymania pracodawca kieruje pracownika na badania wstępne, okresowe lub kontrolne.

Badania profilaktyczne powinny być przeprowadzone w miarę możliwości w godzinach pracy.

Uwaga!

Na badania profilaktyczne kieruje pracodawca i to on ponosi koszt tego badania.

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Przeprowadzenie badań okresowych pracownika biurowego

Przeprowadzenie badań okresowych powinno wystąpić co pewien okres czasu, wskazany w przepisach dotyczących badań profilaktycznych pracowników. Ich celem jest przede wszystkim sprawdzenie, czy ogólny stan zdrowia pracownika pozwala na wykonywanie pracy na danym stanowisku.

Częstotliwość badań okresowych zależy od warunków, rodzaju wykonywanej pracy oraz stanu zdrowia pracownika. W przypadku gdy występuje dużo czynników szkodliwych lub uciążliwych, na które narażony jest pracownik, tym częściej przeprowadzane są badania okresowe.

Ważne!

Zakres badań okresowych nie zależy od nazwy stanowiska pracy lecz od faktycznych zagrożeń występujących na stanowisku, które powinny być zawarte w skierowaniu.

Przepisy prawne nie wyznaczają w sposób konkretny terminu, co jaki czas powinno nastąpić przeprowadzenie badań okresowych, pozostawiając swobodne ramy czasowe np. co 2-4 lata. Dlatego w praktyce datę kolejnego badania okresowego dlapracownika zatrudnionego na stanowisku biurowym wskazuje więc lekarz medycyny pracy, w obrębie ram czasowych ustanowionych w rozporządzeniu . W przypadku gdy pracownicy biurowi używają komputera do pracy, przeprowadzenie badań okresowych powinno wystąpić co 4 lata (a w przypadku pracy bez komputera raz na 5 lat), jednak ostateczną decyzje w tym zakresie podejmuje lekarz medycyny pracy.

Ważne!

Termin następnego badania okresowego jest każdorazowo określany przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim.

Wcześniejsze przeprowadzenia badań okresowych

Lekarz może wyznaczyć krótszy termin badania okresowego, jeżeli stwierdzi, że jest to potrzebne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia pracownika.

Pracodawca może jednak skierować pracownika na wcześniejsze badania okresowe jedynie w przypadku:

●  zmiany charakteru pracy pracownika (stanowisko, obowiązki),

● uznania za konieczne przeprowadzenie takich badań wcześniej niż zaplanowano (np. ze względu na zły stan jego zdrowia).

Pracownik powinien w takiej sytuacji zastosować się do polecenia pracodawcy i przeprowadzić zlecone mu badania. Wcześniejsze skierowanie pracownika na badania okresowe musi być jednak wyczerpująco uzasadnione. Pracodawca jest zobowiązany dbać o bezpieczne warunki pracy swoich podwładnych, dlatego powinien również kontrolować stan zdrowia pracowników.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów