Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej

Od 1 stycznia 2012 roku pracodawcy mają obowiązek przekazywać pracownikom ubezpieczonym do 28 lutego bieżącego roku informacje o naliczonych składkach za rok poprzedni, z podziałem na poszczególne miesiące.

Do 28 lutego 2014 płatnicy składek powinni sporządzić i przekazać pracownikom informacje o naliczonych składkach za 2013 rok.

Co powinna zawierać informacja roczna?

W informacji rocznej zostaną zawarte wszystkie dane, jakie płatnik składek przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w imiennych raportach miesięcznych, sporządzonych za okres od stycznia do grudnia danego roku (uwzględniając ich korekty). Celem przekazania takiej informacji jest weryfikacja przez ubezpieczonego danych, które zostały w niej zawarte.

Płatnik zobowiązany jest do przekazania ubezpieczonemu rocznej informacji w formie papierowej, bądź za jego zgodą, w formie dokumentu elektronicznego.

Kto powinien otrzymać informację roczną?

Płatnik składek powinien sporządzić informację roczną o odprowadzonych składkach wszystkim ubezpieczonym, za których był zobowiązany naliczać i przekazać do ZUS składki. Za ubezpieczonego uważamy każdą osobę, która podlega chociażby jednemu z ubezpieczeń społecznych - czyli emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu. Jednakże należy pamiętać, iż art. 91 ust. 9 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obliguje do składania informacji rocznej również w przypadku opłacania tylko i wyłącznie składki zdrowotnej.

Kto zobowiązany jest do przekazania informacji rocznej?

Obowiązku sporządzenia i przekazania informacji rocznej będą musieli dopełnić:

  • pracodawcy swoim pracownikom,
  • zleceniodawcy dla zleceniobiorców,
  • powiatowe urzędy pracy dla osób bezrobotnych,
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne i spółdzielnie kółek rolniczych dla ich członków,
  • jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, jeśli rozliczają i opłacają składki za ubezpieczonych wykonujących pracę w podlegających jej szkołach, przedszkolach i innych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty.

Obowiązek przekazywania informacji rocznej nie dotyczy jedynie płatników pobierających składki na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent.

Kiedy nie trzeba sporządzać informacji rocznej?

Jeśli płatnik na bieżąco, co miesiąc, przekazuje swoim ubezpieczonym dane zawarte w raportach, może uznać, że dopełnił obowiązku wynikającego z ustawy systemowej i nie musi dodatkowo przekazywać informacji rocznej. Jednakże ubezpieczony może sam zwrócić się o wydanie informacji rocznej, wówczas płatnik musi mu ją przekazać.

Kiedy informacja roczna zawiera błędy

Gdy ubezpieczony dojdzie do wniosku, iż dane zawarte w informacji rocznej są błędne, może zgłosić na piśmie lub do protokołu do płatnika składek - w ciągu 3 miesięcy od jej otrzymania - wniosek o jej skorygowanie. Ubezpieczony powinien o zaistniałej sytuacji poinformować także ZUS. Jeżeli płatnik w ciągu miesiąca nie sprostuje danych, ZUS wydaje decyzję na wniosek ubezpieczonego po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

Jeżeli osoba ubezpieczona w przeciągu trzech miesięcy od otrzymania informacji rocznej nie zgłosi reklamacji, to dane w niej zawarte należy uznać za poprawne.

Informacje w zakresie naliczonych składek może także zanegować ZUS, wydając decyzję. Jeżeli ZUS zakwestionuje informacje i naniesie w niej zmiany, zawiadomi o tym fakcie zarówno płatnika, jak i ubezpieczonego. Z kolei płatnik i ubezpieczony mogą w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania informacji przez ubezpieczonego złożyć wniosek o zmianę stanowiska ZUS. W przypadku złożenia takiego wniosku ZUS w toku przeprowadzonego postępowania wyda decyzję.