Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-11 - informacja o wpłaconych zaliczkach za 2018 rok

Każdy pracodawca, jako płatnik, jest zobowiązany do przekazywania deklaracji PIT-11 swoim pracownikom oraz urzędowi skarbowemu. PIT-11 to imienna informacja o rocznych dochodach pracownika i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy przez płatnika (zakład pracy). Wystawienie deklaracji wiąże się z przestrzeganiem z góry określonych terminów. Jeżeli pracodawca się z nich nie wywiąże grozi mu kara, bowiem na podstawie otrzymanej od pracodawcy deklaracji PIT- 11 pracownik przygotowuje roczne zeznanie podatkowe PIT- 37, które musi złożyć w US do końca kwietnia.

Co zawiera PIT-11?

PIT-11 to informacja o wysokości dochodów uzyskanych przez pracownika. Zawiera przede wszystkim takie dane, jak:

  • wartość przychodu,

  • koszty uzyskania przychodu,

  • wartość dochodu (przychody - koszty),

  • zaliczki na podatek dochodowy pobrane przez płatnika (pracodawcę),

  • podlegające odliczeniu składki społeczne,

  • podlegające odliczeniu składki zdrowotne.

Forma złożenia deklaracji PIT-11

Składając deklarację PIT-11 w urzędzie skarbowym właściwym dla pracownika należy skorzystać z formy elektronicznej. Jest o jedną ze zmian które zaczęły obowiązywać od 2019 według której informacje PIT składane są jedynie drogą elektroniczną.  Zasada ta obowiązuje już w rozliczeniu za 2018 rok, zarówno pracodawców rozliczających nie więcej niż 5 pracowników, jak i tych, którzy rozliczają powyżej 5 pracowników. 

Terminy przekazania deklaracji PIT-11 

Termin przekazania deklaracji PIT-11 do urzędu skarbowego upływa ostatniego stycznia (31 stycznia roku następującego po roku podatkowym). Natomiast termin przekazania deklaracji PIT-11 do podatnika (pracownika) upływa ostatniego dnia lutego.

PIT roczny a PIT-11

Podatnik (pracownik), który otrzyma PIT-11 jest zobowiązany na jego podstawie dokonać rozliczenia rocznego z osiągniętych dochodów. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej odpowiednim formularzem jest PIT-37. Jeżeli nie otrzyma on deklaracji PIT-11 w terminie, może złożyć skargę na nierzetelnego pracodawcę w urzędzie skarbowym. Urząd skarbowy udostępnia w takiej sytuacji podatnikowi dane niezbędne do wypełnienia PIT- 37, o ile otrzymał je w terminie od przedsiębiorcy.

PIT przez Internet

Aby wysłać deklarację drogą elektroniczną, płatnik może skorzystać z uruchomionego przez Ministerstwo Finansów systemu e-Deklaracje.

Wystawianie PIT-11 dla pracownika w systemie księgowości online wfirma.pl

Prowadząc kadry w systemie wfirma.pl wystawianie PIT-11 dla pracownika nie jest niczym skomplikowanym, co więcej wygenerowany dokument można wygodnie przesłać do urzędu skarbowego bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego. Dane o zarobkach, kosztach uzyskania przychodu i składkach zostaną pobrane z wcześniej wygenerowanych w danym roku list płac/rachunków oraz na podstawie dotyczących pracownika danych, wprowadzonych do systemu.

Tworzenie deklaracji PIT-11

Aby wysłać wygenerowane dokumenty z systemu wfirma.pl należy zaznaczyć utworzony PIT-11 i wybrać opcję "wyślij do urzędu". 

Wysyłka PIT-11

Przesyłając deklaracje drogą elektroniczną do urzędu skarbowego, należy zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) dla celów dowodowych, które również można wygenerować i pobrać za pośrednictwem systemu wfirma.pl.