0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie miesięczne z VAT oraz kwartalne z PIT - kiedy stosować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z 2017 rokiem wprowadzono szereg zmian w zakresie podatku od towarów i usług. Jedną z nich było ograniczenie kwartalnego rozliczenia z VAT dla niektórych podatników. Od tej pory osoby rejestrujące się jako czynni podatnicy VAT, przez pierwsze dwanaście miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło zgłoszenie do VAT, a także określona grupa przedsiębiorców dokonujących dostaw towarów wrażliwych, ma obowiązek by dokonać rozliczenie miesięczne z VAT.

Rejestracja do VAT a wybór częstotliwości rozliczenia podatku VAT

Wcześniej, rejestrując się jako czynny podatnik VAT, przedsiębiorca mógł dokonać wyboru, w jakich okresach chce opłacać podatek VAT. Należało wówczas zaznaczyć odpowiednią opcję na druku VAT-R. Aktualnie osoby prowadzące działalność gospodarczą rejestrujące się do VAT, niezależnie od tego, czy ich zgłoszenie było obowiązkowe, czy dobrowolne, muszą zaznaczyć na formularzu VAT-R rozliczenie miesięczne z VAT, przez kolejnych 12 miesięcy składać deklaracje VAT w odstępach miesięcznych i opłacać na ich podstawie podatek.

Dla urzędu skarbowego nie ma znaczenia, że dany przedsiębiorca stosuje kwartalne rozliczenie z PIT. Rejestrując się do VAT, przez pierwszy rok ma on obowiązek składać deklaracje VAT w odstępach miesięcznych. W praktyce oznacza to, że podatek VAT płaci wówczas co miesiąc, a podatek PIT kwartalnie, co jest niepraktyczne. Oba podatki są jednak niezależne, a przepisy dopuszczają takie rozwiązanie, dlatego przedsiębiorca musi odczekać wspomniane 12 miesięcy. Po tym czasie może dokonać aktualizacji na formularzu VAT-R i zmienić rozliczenie VAT na kwartalne, ale tylko wówczas, gdy spełnia odpowiednie warunki.

Dlaczego warto stosować rozliczenie kwartalne z VAT?

Dzięki kwartalnemu rozliczeniu z VAT przez dłuższy czas mamy do dyspozycji środki pieniężne. Łatwiej jest wówczas utrzymać płynność finansową, w razie gdy nasi kontrahenci zalegają z zapłatą za wykonane usługi bądź sprzedane towary lub gdy mamy gorszy okres w działalności.

Kwartalne rozliczenie z podatku VAT oznacza także mniej formalności związanych z dostarczaniem deklaracji VAT do urzędu skarbowego. Ich liczba jest wówczas ograniczona do czterech rocznie.

Z uwagi na obowiązek przekazywania plików JPK_VAT niezależnie od tego, czy rozliczamy się kwartalnie, czy miesięcznie, strukturę JPK_VAT trzeba wysyłać co miesiąc.
Dodatkowo w razie popełnienia błędu w danym okresie rozliczeniowym i wykrycia pomyłki przed zakończeniem kwartału nie będzie konieczne składanie korekty deklaracji VAT i zapłata zaległego podatku wraz z ewentualnymi odsetkami. Poprawa błędu w ramach danego kwartału skutkować może co najwyżej potrzebą przekazania korekty pliku JPK-VAT.

Kiedy można zmienić rozliczenie miesięczne z VAT na kwartalne?

Podatek VAT można rozliczać w okresach kwartalnych dopiero po upływie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła rejestracja do VAT-u.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że z przywileju kwartalnego rozliczenia z VAT skorzystać mogą wyłącznie mali podatnicy. Pozostali mają obowiązek stosowania metody miesięcznej.

Zgodnie art. 2 pkt 25 ustawy o VAT małym podatnikiem VAT jest przedsiębiorca:

  1. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro;

  2. prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Mali podatnicy mogą zatem skorzystać z prawa do składania kwartalnych deklaracji VAT po upływie wspomnianych 12 miesięcy, w których trakcie zobowiązani są do miesięcznego rozliczenia z tego podatku. Po upływie tego czasu możliwe będzie rozliczenie kwartalne po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego (na druku VAT-R), w terminie do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który po raz pierwszy zostanie złożona kwartalna deklaracja VAT.

Kto jeszcze ma obowiązek składać do urzędu skarbowego deklaracje VAT w okresach miesięcznych?

Aktualnie deklaracje miesięczne VAT muszą składać następujące grupy przedsiębiorców:

  1. Nieposiadający statusu małego podatnika;

  2. Mali podatnicy, którzy zostali zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja;

  3. Mali podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13  do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Towary z załącznika nr 13 do ustawy o VAT to towary objęte procedurą odwrotnego obciążenia.

Obowiązki czynnego podatnika VAT

Deklaracje VAT-7 za okresy miesięczne należy przekazywać do urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym rozliczanym miesiącu. Deklaracje kwartalne VAT-7K należy natomiast składać do 25 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale.

W przypadku, gdy 25 dzień miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym przypada w weekend lub święto, termin ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy następujący po 25.
VAT do zapłaty wykazany w odpowiedniej deklaracji należy uiszczać w terminie zbieżnym z terminem dostarczenia deklaracji VAT do urzędu skarbowego.

Dodatkowo wszyscy czynni podatnicy VAT zobligowani są do comiesięcznej wysyłki pliku JPK-VAT oraz prowadzenia rejestrów sprzedaży i zakupów VAT.

Obowiązek składania deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT, niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym wykonali jakiekolwiek czynności opodatkowane podatkiem VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów