0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyjaśnienie przyczyn korekty deklaracji VAT - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe złożenie organowi podatkowemu deklaracji rozliczeniowej. W przypadku zidentyfikowania błędów we wcześniej złożonym rozliczeniu podatkowym, podatnikowi przysługuje prawo do złożenia korekty deklaracji. Należy pamiętać, że od początku 2016 roku, wyjaśnienie przyczyn korekty deklaracji VAT nie jest już obowiązkowe! 

Kiedy należy złożyć korektę deklaracji podatkowej?

Korektę deklaracji podatkowej należy złożyć w przypadku, gdy na pierwotnie złożonej deklaracji pojawią się:

  • znaczne błędy formalne - błąd natury formalnej, który nie ma wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy lub kwotę do zwrotu; może jednak spowodować trudności w identyfikacji podmiotu składającego deklarację, np.: błędne podanie NIP-u lub brak na deklaracji podpisu podatnika lub osoby upoważnionej;

  • błędy rachunkowe - błędy rachunkowe przyczyniające się do zmiany wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy lub kwoty do zwrotu na rachunek bankowy.

Wyżej wymienione błędy skutkują nieważnością złożonej deklaracji VAT, w związku z czym podatnik zobowiązany jest do złożenia deklaracji korygującej jednak przepisy nie obligują już podatników aby składali również wyjaśnienie przyczyn korekty deklaracji VAT.

Korzyści ze złożenia korekty deklaracji

Dobrowolne skorygowanie błędów poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej powoduje:

  • zaniechanie ukarania za przestępstwo karne skarbowe - jeśli korekta złożona została w odpowiednim terminie łącznie z zapłatą zaległości podatkowej oraz pisemnym wyjaśnieniem przyczyn korekty;

  • obniżenie odsetek podatkowych z tytułu zaległości do 50% wartości stawki odsetek za zwłokę - jeśli zapłata zaległości podatkowej nastąpi w terminie 7 dni od daty złożenia prawnie skutecznej korekty.

Obniżenie odsetek nie jest możliwe, jeśli podatnik złoży korektę deklaracji po doręczeniu mu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a jeśli takiego zawiadomienia nie stosuje się – gdy korekta zostanie złożona po kontroli lub gdy skorygowanie deklaracji ma miejsce w wyniku czynności sprawdzających.

Wyjaśnienie przyczyn korekty deklaracji VAT - pobierz darmowy wzór w formacie DOCX i PDF!

Do pobrania:

Wyjaśnienie przyczyn składanej korekty.pdf
Wyjaśnienie przyczyn składanej korekty.docx

Pisemne wyjaśnienie przyczyn korekty deklaracji VAT

Pisemne wyjaśnienie przyczyn korekty deklaracji VAT nie jest już obowiązkowe. Jeżeli jednak podatnik chce, to może dołączyć uzasadnienie złożenia korekty deklaracji.

W pisemnym uzasadnieniu podatnik powinien szczegółowo podać powód składanej korekty przy jednoczesnym wskazaniu faktur, zdarzeń lub transakcji, które przyczyniły się do zmian w deklaracji podatkowej. Dodatkowo pismo wyjaśniające przyczyny korekty deklaracji VAT powinno zawierać takie dane jak:

  • data i miejsce sporządzenia pisma,

  • dane podatnika,

  • wskazanie naczelnika urzędu skarbowego, do którego pismo jest adresowane,

  • wskazanie korygowanej deklaracji (za jaki okres podatnik koryguje deklarację),

  • podpis podatnika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów