0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Różnice kursowe przy ryczałcie - kiedy powstają?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ryczałt stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Podatnicy, którzy korzystają z tej formy opodatkowania, płacą podatek od przychodu. Nie mogą pomniejszyć go zatem o poniesione koszty. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak obliczyć różnice kursowe przy ryczałcie!

Różnice kursowe przy ryczałcie

Art. 6 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazuje, że różnice kursowe przy ryczałcie należy zaliczyć do opodatkowanego przychodu. Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychód, natomiast ujemne zmniejszają go w roku podatkowym, w którym powstały.

Różnice kursowe a stawka podatku

W przypadku wystąpienia różnic kursowych przy sprzedaży w obcej walucie przedsiębiorcy zobowiązani są do ich opodatkowania taką samą stawką podatku, jaką stosują dla przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności. Dodatnie i ujemne różnice kursowe należy zewidencjonować w kolumnie, w której ujęty był przychód ze sprzedaży towarów i usług.

Ważne!

Ze względu na to, że podatnicy płacą podatek od przychodu, nie uwzględnia się różnic kursowych powstałych w związku z poniesionymi przez nich wydatkami!

Różnice kursowe przy ryczałcie - jak ustalić?

Różnice kursowe powstają w przypadku, gdy przedsiębiorca wystawia fakturę w walucie obcej oraz zapłata za dany towar lub usługę dokonywana jest również w walucie obcej.

Aby ustalić różnice kursowe należy obliczyć:

  • przychód należny (przychód z faktury),

  • przychód rzeczywiście otrzymany.

Przychód należny obliczany jest według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Natomiast przychód rzeczywiście otrzymany od kontrahenta oblicza się według kursu z dnia wpływu środków pieniężnych od kontrahenta.

Ważne!

Różnice kursowe przy ryczałcie (zarówno dodatnie, jak i ujemne) powstają w dniu wpłynięcia należności na rachunek bankowy.

Nie ma tutaj znaczenia data powstania przychodu ze sprzedaży towarów i usług!

 

Dodatnie różnice kursowe zgodnie z art. 24c ustawy o PIT powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania. Z kolei ujemne różnice kursowe występują w sytuacji, gdy wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania.

Przykład 1.

Przedsiębiorca dokonał sprzedaży towarów handlowych na rzecz kontrahenta z Niemiec. 13 kwietnia 2016 roku została wystawiona faktura na 100 EUR. Klient wpłacił należność przelewem 15 kwietnia 2016 roku. Jak obliczyć i zaksięgować różnice kursowe powstałe przy danej transakcji?

Przeliczenie transakcji powinno odbyć się następująco:

  • faktura sprzedaży (13 kwietnia 2016 r.)

kurs średni walut NBP Tabela nr 070/A/NBP/2016 z dnia 2016-04-12

100 EUR x 4,2867 = 428,67 PLN

  • faktyczna zapłata za towar na rachunek walutowy (15 kwietnia 2016 r.)

kurs średni walut NBP Tabela nr 072/A/NBP/2016 z dnia 2016-04-14

100 EUR x 4,3016 = 430,16 PLN

Przedsiębiorca otrzymał w przeliczeniu na PLN kwotę wyższą o 1,49. Zatem zobowiązany jest wykazać różnice kursowe jako przychód pod datą wpływu - 15 kwietnia 2016 roku w Ewidencji Przychodów pod odpowiednią stawką ryczałtu (właściwą dla dostawy towarów).

Przykład 2.

Podatnik dokonał sprzedaży towarów handlowych dla kontrahenta z Holandii. Faktura sprzedaży została wystawiona 3 czerwca 2016 roku na kwotę 200 EUR. Klient wpłacił należność za towar na rachunek bankowy 23 czerwca 2016 roku. Jak obliczyć i zewidencjonować powstałe różnice kursowe?

Przeliczenie transakcji powinno odbyć się następująco:

  • faktura sprzedaży (3 czerwca 2016 roku)

kurs średni walut NBP Tabela nr 105/A/NBP/2016 z dnia 2016-06-02

200 EUR x 4,3944 = 878,88 PLN

  • faktyczna zapłata za towar na rachunek walutowy (23 czerwca 2016 roku)

kurs średni walut NBP Tabela nr 119/A/NBP/2016 z dnia 2016-06-22

200 EUR x 4,3900 = 878 PLN

W przeliczeniu na PLN podatnik otrzymał kwotę niższą o 0,88, czyli w tej sytuacji powstaną ujemne różnice kursowe. Podatnik zobowiązany jest ująć w Ewidencji Przychodów kwotę 0,88 PLN ze znakiem minus pod faktyczną datą zapłaty - 23 czerwca 2016 roku.

Przykład 3.

Podatnik rozlicza się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką podatku 3%. Dokonywał w danym okresie rozliczeniowym transakcji zagranicznych. W trakcie przeliczenia różnic kursowych od osiągniętego przychodu powstały różnice kursowe. Zatem, z jaką stawką podatku należy je wykazać?

Przedsiębiorca zobowiązany jest do wykazania różnic kursowych z taką samą stawką podatku, jaką stosuje dla przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży towarów czy usług, czyli w tym przypadku 3%. Potwierdziła to również interpretacja indywidualna Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich nr PD/415-6/07 z 24 kwietnia 2007 r., w której czytamy, że "(...)  dodatnie różnice kursowe dotyczące podatników rozliczających się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego stanowią ich przychód i podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika, natomiast ujemne różnice kursowe, które wystąpiły (...) zmniejszają przychody uzyskane w roku podatkowym, w którym te różnice powstały (...)".

Podsumowując, podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu zobowiązani są do wykazania różnic kursowych powstałych przy sprzedaży w kolumnie Ewidencji Przychodów, w jakiej ujęty był przychód ze sprzedaży towarów lub usług. Należy dodać, że przedsiębiorca powinien zewidencjonować zarówno dodatnie, jak i ujemne różnice kursowe ze stawką podatku taką samą, jaką stosuje dla przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży. Co więcej, różnice kursowe przy ryczałcie należy wykazać w dniu wpłynięcia należności na rachunek bankowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów