Poradnik Przedsiębiorcy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R?

Rozpoczęcie działalności - jak wypełnić VAT-R?

Formularz VAT-R służy do rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Za jego pośrednictwem przedsiębiorca posiada możliwość rejestracji jako czynny podatki VAT, a także jako podatnik zwolniony - na mocy przepisów ustawy o VAT. Druk zawiera również pola niezbędne do rejestracji bądź aktualizacji danych z zakresu informacji VAT-UE.

Ważne!

Zgodnie z opisem zawartym na formularzu podatnik wypełnia jasne pola, natomiast pola ciemne wypełniane są przez pracownika właściwego urzędu skarbowego. 

Wypełnianie formularza w pierwszej kolejności należy zacząć od podania Numeru Identyfikacji Podatkowej - w polu po lewej stronie. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych należy podać numer NIP właściciela firmy, natomiast już w przypadku spółki cywilnej - numer NIP spółki, ponieważ to ona będzie czynnym podatnikiem VAT - a nie jej współwłaściciele.

A. Cel i miejsce złożenia zgłoszenia oraz informacja dotycząca właściwości naczelnika US

VAT-R część A

Podatnik powinien złożyć wniosek VAT-R w celu rejestracji bądź aktualizacji danych, co należy określić w polu numer 4 poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu. Rubryka numer 5 służy do podania danych urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zgłoszenie - dla celów podatku VAT właściwym będzie urząd ze względu na miejsce wykonywania czynności opodatkowanych. Odpowiednio pola numer 6 i 7 podatnik uzupełnia wówczas, gdy posiada adres zamieszkania poza granicami Polski.

Co ważne, zgłoszenia należy dokonać przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na rezygnację ze zwolnienia, należy koniecznie zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego przed pierwszym dniem miesiąca, w którym dokonywane transakcje będą podlegały opodatkowaniu.

W sytuacji zmiany jakichkolwiek danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym, podatnik zobowiązany jest do ich aktualizacji w terminie 7 dni od daty wystąpienia zmiany.

Aktualizując zgłoszenie wypełnia się pozycje 8 i 9, w celu określenia, czy zmienił się urząd skarbowy, do którego odprowadzany jest podatek VAT. Głównie ma to związek ze zmianą miejsca wykonywania działalności.

B. Dane podatnika

Wszystkie elementy zawarte w części B formularza przeznaczone są do wypełnienia danych podatnika. Pola oznaczone symbolem:

“*” - dotyczą podatnika niebędącego osobą fizyczną,

“**” - dotyczą podatnika będącego osobą fizyczną, w tym również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

VAT-R część B1

W rubryce 10 podatnik ma do wyboru również “osobę zagraniczną” - pozycja numer 3. Przez osobę zagraniczną należy rozumieć podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie kraju.

W formularzu należy podać adres zamieszkania - w przypadku osób fizycznych, lub adres siedziby - w przypadku osób niebędących osobą fizyczną. Podane informacje będą służyły celom identyfikacji podatnika na fakturach.

VAT-R część B2

Pole B.3. wypełnia się wyłącznie w przypadku podatników będących osobą zagraniczną. 

 VAT-R część B3

C. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług

Następna część formularza zgłoszeniowego VAT-R została podzielona na trzy części:

  • okoliczności określające obowiązek podatkowy,
  • informacje związane ze składaniem deklaracji,
  • informacje związane z wykonywaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Wypełnianie omawianych części zgłoszenia polega głównie na zaznaczeniu odpowiednich kwadratów oraz określaniu dat w pozycjach do tego stworzonych (zarówno w przypadku zgłoszenia rejestracyjnego, jak i jego aktualizacji).

C.1. Okoliczności określające obowiązek podatkowy

VAT-R - ogólne informacje

W pierwszej kolejności podatnik musi określić ogólne informacje dotyczące obowiązku podatkowego, poprzez zaznaczenie właściwych kwadratów. Każda z pozycji zawiera odniesienia do regulacji prawnych zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług, zatem warto wyjaśnić ich znaczenie:

Pozycja 27: zakreśla podmiot, który nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, czyli nie jest osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą.

Pozycja 28: zakreśla podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium kraju.