0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oznaczenie WEW niektórych dokumentów w JPK_V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy są zobowiązani do stosowania dodatkowych oznaczeń dla dokumentów księgowych stanowiących podstawę zapisów w ewidencjach w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Jednym z nich jest oznaczenie WEW, które używane jest tylko w szczególnych przypadkach. Sprawdźmy kiedy!

Jakie transakcje muszą posiadać oznaczenie WEW?

Oznaczenie WEW dotyczy dokumentów wewnętrznych innych niż faktury, na podstawie których następuje zmiana podstawy opodatkowania w VAT in plus lub in minus. Oznacza to, że symbol WEW może być stosowany zarówno w przypadku dokumentów sprzedaży, jak i zakupu.

Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczących struktury JPK VAT z deklaracją tzw. JPK_V7 oznaczenie WEW stosowane jest na przykład w sytuacji:

  • sprzedaży bezrachunkowej;
  • wycofania towarów na cele osobiste podatnika;
  • rocznej korekty podatku naliczonego w przypadku prowadzenia sprzedaży mieszanej;
  • sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury.

Przykład 1.

Pani Danuta jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzi sprzedaż na rzecz osób prywatnych i korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Przychód wykazuje w ewidencjach na podstawie sprzedaży bezrachunkowej, której podsumowanie wprowadza do rejestru VAT oraz KPiR na koniec każdego dnia. Czy pani Danuta powinna stosować oznaczenie WEW w pliku JPK_V7?

Tak, w sytuacji gdy podstawą zapisów w ewidencjach jest prowadzony rejestr sprzedaży bezrachunkowej, w strukturze JPK_V7 wpis taki powinien posiadać oznaczenie WEW.

Przykład 2.

Pani Emilia prowadzi sprzedaż mieszaną i korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej w związku ze sprzedażą wysyłkową. Czy wprowadzając do ewidencji przychód ze sprzedaży bezrachunkowej na podstawie wyciągu bankowego, ma obowiązek oznaczenia wpisu jako WEW w JPK_V7?

Tak, w sytuacji gdy sprzedaż bezrachunkowa dokumentowana jest wyciągiem bankowym będącym podstawą zapisów w ewidencjach, pani Emilia ma obowiązek stosowania oznaczenia WEW w JPK_V7. Dodatkowo w związku z prowadzeniem sprzedaży mieszanej po zakończonym roku może wystąpić roczna korekta podatku ze względu na zmianę współczynnika odliczenia podatku naliczonego. Wpis taki również musi posiadać oznaczenie WEW w części ewidencyjnej JPK_V7.

Przykład 3.

Pan Piotr jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi sklep z częściami samochodowymi. Na cele prywatne postanowił przeznaczyć części o wartości 1 230 zł brutto (w tym 230 zł VAT) do naprawy prywatnego samochodu. Czy taka forma nieodpłatnego przekazania towarów na cele prywatne musi zostać oznaczona w strukturze JPK_V7?

Tak, w związku z tym, że pan Piotr odliczył podatek VAT w momencie zakupu części, decydując się na wycofanie ich na cele prywatne, ma obowiązek naliczenia podatku VAT. Dlatego też musi dodać wpis w rejestrze sprzedaży VAT na podstawie faktury wewnętrznej opodatkowania, wykazując odliczony wcześniej VAT, i wpis taki oznaczyć jako WEW w JPK_V7.

Przekazanie towarów na cele prywatne również musi zostać wykazane w JPK_V7 z dodatkowym oznaczeniem WEW, ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się także nieodpłatne przekazanie towarów na cele osobiste przedsiębiorcy, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Oznaczenie WEW - kiedy nie stosować?

Podstawową grupą przedsiębiorców, którzy nie stosują dodatkowych oznaczeń – w tym symbolu WEW – są podatnicy zwolnieni z VAT, ponieważ nie składają pliku JPK_V7. Oznacza to, że pomimo prowadzenia np. sprzedaży bezrachunkowej lub wycofania towarów na potrzeby prywatne, nie wprowadzają dodatkowego oznaczenia transakcji jako WEW.

Przykład 4.

Pani Marta korzysta ze zwolnienia z VAT i prowadzi sprzedaż na rzecz osób prywatnych, korzystając jednocześnie ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Czy obowiązek oznaczania ewidencji sprzedaży bezrachunkowej dodatkowym symbolem WEW dotyczy wpisów dokonywanych przez panią Martę w rejestrach?

Nie, obowiązek sporządzania pliku JPK_V7 nie dotyczy pani Marty. Jako że jest ona podatnikiem VAT zwolnionym, nie stosuje oznaczenia WEW.

Ustawodawca wskazał również wprost, że pomimo spoczywającego na nabywcy (czynnym podatniku VAT) obowiązku rozliczenia podatku z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowych takich jak WNT czy import usług, podstawą zapisów w ewidencjach jest dokument zakupu. Wobec czego nie stosuje się w tym wypadku oznaczenia WEW. Jeżeli natomiast podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ale przed upływem 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów, nie otrzymał faktury będącej podstawą rozliczenia podatku VAT, sporządza dokument wewnętrzny opodatkowania, który powinien posiadać oznaczenie WEW.

Dodatkowo w sytuacji gdy przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z tzw. ulgi na złe długi, zobowiązany jest dokonać odpowiednich zapisów w rejestrze VAT. Wpis taki jest sporządzany na podstawie faktury, której dotyczy ulga, zatem nie sporządza się uzupełniających dokumentów wewnętrznych, a tym samym wpis taki nie będzie posiadał oznaczenia WEW.

Przykład 5.

Pan Aleksander prowadzi małą firmę handlową i jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonał usługę na rzecz przedsiębiorstwa ABC. W październiku 2023 roku minęło 90 dni od upływu terminu płatności wskazanego na fakturze sprzedaży, a pan Aleksander nie otrzymał zapłaty za wykonaną usługę. W związku z tym chce skorzystać z ulgi na złe długi, aby odzyskać zapłacony podatek VAT. Czy powinien zastosować oznaczenie WEW?

Nie, w przypadku gdy pan Aleksander spełnia warunki do skorzystania z ulgi na złe długi, wpisów w ewidencjach dokonuje na podstawie pierwotnych faktur sprzedaży. W związku z tym nie stosuje dodatkowego oznaczenia WEW.

Jak zastosować oznaczenie WEW w wFirma.pl?

Aby w JPK_V7 oznaczyć wpis ujęty w ewidencjach jako WEW w systemie wFirma.pl, należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, gdzie po uzupełnieniu wymaganych pól w podzakładce ZAAWANSOWANE jako Rodzaj sprzedaży JPK_V7 trzeba wybrać z listy opcję WEW. Dzięki temu w strukturze pliku JPK_V7 wpis ten zostanie automatycznie oznaczony „1” przy pozycji WEW.

Oznaczenie WEW

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów