0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wypełnić VAT-R? cz.1

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

VAT-R jest deklaracją składaną w celu rejestracji/aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Jeżeli przedsiębiorca nie chce korzystać ze zwolnienia Druk zawiera w sobie także rejestrację/aktualizacje danych związaną z VAT UE.

Zgodnie z opisem zawartym na formularzu podatnik wypełnia jasne pola, a pola ciemne zarezerwowane są do wypełnienia przez pracownika właściwego Urzędu Skarbowego. Jeżeli druk wypełniany jest ręcznie należy używać liter drukowanych. Zamiast ręcznego wypisywania wniosku można również skorzystać z interaktywnego kreatora gotowych do wydruku plików PDF. Trzeba jednak pamiętać, że nie można ich zapisać na dysku najlepiej więc wydrukować od razu w dwóch egzemplarzach - jeden dla urzędu, a drugi należy zachować w dokumentacji księgowej. Przystępując do wypełnienia formularza należy w pierwszej kolejności, w polu po lewej stronie, podać Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych podaje się numer NIP właściciela natomiast już w przypadku spółki cywilnej numer NIP spółki, gdyż to spółka będzie czynnym podatnikiem VAT, a nie jej właściciele.

Deklaracja VAT-R - jak wypełnić?

A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA WŁAŚCIWOŚCI NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO

Podatnik składa wniosek VAT-R w celu

 • rejestracji, lub;
 • aktualizacji danych.

Zgłoszenia rejestracyjnego dokonuje się przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przepis ten dotyczy także podatników uprzednio zwolnionych z podatku VAT. W myśl prawa podatkowego, rejestracji należy dokonać przed dniem, w którym podatnik traci prawo do korzystania ze wspomnianego zwolnienia. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego, należy zgłosić to do urzędu skarbowego przed pierwszym dniem miesiąca, w którym transakcje dokonywane przez przedsiębiorcę będą podlegały opodatkowaniu. Rejestracji można więc dokonać w trakcie trwania roku podatkowego. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym zmiana nastąpiła. W przypadku aktualizacji zgłoszenia wypełnia się pozycje 8 i 9 oraz zaznacza się w nich, czy zmienił się US, do którego odprowadzany jest podatek VAT (ma to związek z ewentualną zmianą miejsca wykonywania działalności). W polu numer 5 należy podać dane Urzędu Skarbowego, do którego kierowane jest zgłoszenie. Dla celów podatku VAT właściwy urząd wybiera się względu na miejsce wykonywania czynności opodatkowanych. Może więc się zdarzyć, że będzie to inny urząd niż dla celów rozliczeń z podatku dochodowego (tu wybierany ze względu na miejsce zamieszkania podatnika). Pola 6 i 7 uzupełnia się tylko wtedy, gdy przedsiębiorca posiada adres zamieszkania poza granicami Polski.

B. DANE PODATNIKA

Część B.1 przeznaczona jest do wypełnienia danych podatnika. Należy pamiętać, że pola oznaczone symbolem “*” dotyczą podatnika niebędącego osobą fizyczną, a oznaczone “**” - podatnika będącego osobą fizyczną (w tym również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

W części B.2 Adres siedziby podaje podatnik niebędący osobą fizyczną, natomiast adres zamieszkania osoba fizyczna, w tym podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Pole B.3. wypełnia się wyłącznie w przypadku podatników będących osobą zagraniczną.

Przez osobę zagraniczną należy rozumieć podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie kraju.


C. OBOWIĄZEK PODATKOWY W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Część C formularza VAT-R podzielona jest na trzy części związane z:

 • okolicznościami określającymi obowiązek podatkowy,
 • informacjami związanymi ze składaniem deklaracji,
 • informacjami związanymi z wykonywaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych.

W polach C.1, C.2 i C.3 zaznacza się właściwe dla podatnika kwadraty (zarówno w przypadku zgłoszenia rejestracyjnego jak i jego aktualizacji).

C.1. OKOLICZNOŚCI OKREŚLAJĄCE OBOWIĄZEK PODATKOWY 

Pole 27. podatnik nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy

Pole to dotyczy wyłącznie organów administracji publicznej, podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą pozostawia to pole puste.

Pole 28. podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium kraju

Jeśli działalność podatnika ma siedzibę działalności poza Polską, wówczas należy zaznaczyć to pole.

Pole 29. podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą nie ma prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność pozostawia to pole puste, bowiem dotyczy ono podatnika, który:

 • przekroczył łącznie w poprzednim roku podatkowym wartość sprzedaży w wysokości 200 000 zł bez kwoty podatku lub 
 • przekroczył przewidywaną przez niego wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym do kwoty 200 000 zł.

Pole 30.  podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy

W przypadku rejestracji do VAT pole to pozostawiamy puste, bowiem rozpoczynając działalność jesteśmy zwolnieni na mocy tego przepisu z wyłączeniem podatników podlegających obowiązkowej rejestracji. Pole należy zaznaczyć m.in. w przypadku gdy podatnik chce widnieć jako zwolniony na liście podatników VAT lub gdy dokonuje rejestracji do procedury VAT OSS ale dla celów VAT w Polsce korzysta ze zwolnienia podmiotowego.

Pole 31. podatnik będzie dokonywał (dokonuje) sprzedaży wyłącznie zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1-2, 4-15 i art. 82

Pole to dotyczy podatników, którzy dokonują wyłącznie sprzedaży m.in. krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi lub preparatów krwiopochodnych pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami, terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane lub usług świadczonych przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu lub prowadzą działalność w zakresie gier hazardowych podlegającą przepisom o grach hazardowych.

Pole 32. podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy

Pole to zaznacza wyłącznie rolnik ryczałtowy.

Pole 33. podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy

Pole to zaznacza podatnik, który mimo przysługującego mu zwolnienia podmiotowego decyduje się dobrowolnie na rejestrację do VAT.

Pole 34. podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy

Pole to zaznacza rolnik ryczałtowy, który rezygnuje z przysługującego mu zwolnienia.

Pole 35. podatnik traci (utracił) zwolnienie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy

Pole to zaznacza podatnik, który:

 • przekroczył łącznie w poprzednim roku podatkowym wartość sprzedaży w wysokości 200 000 zł bez kwoty podatku lub 
 • przekroczył przewidywaną przez niego wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym do kwoty 200 000 zł.

Pole 36. podatnik wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy

Pole to zaznacza podatnik zobowiązany do rejestracji ze względu na:

 • dokonywane następujących dostaw:
  • towarów wymienionych w załączniku nr 12 ustawy o VAT,
  • towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym,
  • artykułów kosmetycznych i higienicznych,
  • urządzeń elektronicznych,
  • maszyn, 
  • hurtowych i detalicznych części do pojazdów osobowych i motocykli,
  • terenów przeznaczonych pod zabudowę,
  • nowych środków transportu
 • świadczenie następujących usług:
  • prawniczych,
  • doradztwa (z wyłączeniem doradztwa rolniczego),
  • jubilerskich,
  • ściągania długów

- oraz podmioty nieposiadające zarejestrowanej siedziby prowadzonej działalność na terenie Polski.

Pole 37. dostawca nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, będzie dokonywał wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, która w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju

Pole to dotyczy podatnika nieposiadającego siedziby działalności na terenie Polski, który będzie dokonywać wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, która w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium Polski.

Pole 38. podatnik będzie ułatwiał dostawy, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy

Pole to dotyczy podatnika, który będzie dokonywać sprzedaży i dostawy, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy za pośrednictwem platform elektronicznych.

Pole 39. podatnik będzie ułatwiał dostawy i świadczenie usług, o których mowa w art. 109b ust. 1 ustawy

Pole to dotyczy podatnika, który dokonywać będzie dostawy towarów i świadczenia usług, o których mowa w art. 109b ust. 1 ustawy za pośrednictwem platform elektronicznych.

Pole 40. Należy wskazać w nim datę, od której podatnik:

 • korzysta ze zwolnienia,
 • będzie korzystał ze zwolnienia
 • traci prawo do zwolnienia,
 •  rezygnuje z prawa do zwolnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią artykułu: Jak wypełnić VAT-R? cz. 2

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów