0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wypełnić VAT-R? cz.1

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

VAT-R jest deklaracją składaną w celu rejestracji/aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Jeżeli przedsiębiorca nie chce korzystać ze zwolnienia Druk zawiera w sobie także rejestrację/aktualizacje danych związaną z VAT UE.

Zgodnie z opisem zawartym na formularzu podatnik wypełnia jasne pola, a pola ciemne zarezerwowane są do wypełnienia przez pracownika właściwego Urzędu Skarbowego. Jeżeli druk wypełniany jest ręcznie należy używać liter drukowanych. Zamiast ręcznego wypisywania wniosku można również skorzystać z interaktywnego kreatora gotowych do wydruku plików PDF. Trzeba jednak pamiętać, że nie można ich zapisać na dysku najlepiej więc wydrukować od razu w dwóch egzemplarzach - jeden dla urzędu, a drugi należy zachować w dokumentacji księgowej. Przystępując do wypełnienia formularza należy w pierwszej kolejności, w polu po lewej stronie, podać Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych podaje się numer NIP właściciela natomiast już w przypadku spółki cywilnej numer NIP spółki, gdyż to spółka będzie czynnym podatnikiem VAT, a nie jej właściciele.

Deklaracja VAT-R - jak wypełnić?

A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA WŁAŚCIWOŚCI NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO 

Podatnik składa wniosek VAT-R w celu

 • rejestracji, lub;
 • aktualizacji danych.

Zgłoszenia rejestracyjnego dokonuje się przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przepis ten dotyczy także podatników uprzednio zwolnionych z podatku VAT. W myśl prawa podatkowego, rejestracji należy dokonać przed dniem, w którym podatnik traci prawo do korzystania ze wspomnianego zwolnienia. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego, należy zgłosić to do urzędu skarbowego przed pierwszym dniem miesiąca, w którym transakcje dokonywane przez przedsiębiorcę będą podlegały opodatkowaniu. Rejestracji można więc dokonać w trakcie trwania roku podatkowego. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym zmiana nastąpiła. W przypadku aktualizacji zgłoszenia wypełnia się pozycje 8 i 9 oraz zaznacza się w nich, czy zmienił się US, do którego odprowadzany jest podatek VAT (ma to związek z ewentualną zmianą miejsca wykonywania działalności). W polu numer 5 należy podać dane Urzędu Skarbowego, do którego kierowane jest zgłoszenie. Dla celów podatku VAT właściwy urząd wybiera się względu na miejsce wykonywania czynności opodatkowanych. Może więc się zdarzyć, że będzie to inny urząd niż dla celów rozliczeń z podatku dochodowego (tu wybierany ze względu na miejsce zamieszkania podatnika). Pola 6 i 7 uzupełnia się tylko wtedy, gdy przedsiębiorca posiada adres zamieszkania poza granicami Polski.

B. DANE PODATNIKA Część B przeznaczona jest do wypełnienia danych podatnika. Należy pamiętać, że pola oznaczone symbolem “*” dotyczą podatnika niebędącego osobą fizyczną, a oznaczone “**” - podatnika będącego osobą fizyczną (w tym również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ). 

Przez osobę zagraniczną należy rozumieć podatnika nieposiadającego na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku osób fizycznych w formularzu rejestracyjnym podaje się adres zamieszkania, a dla osób niebędących osobą fizyczną - adres siedziby. Podane dane będą służyły identyfikacji podatnika na fakturach. Zatem dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą właściwym adresem na fakturze VAT będzie adres miejsca zamieszkania, a nie adres siedziby działalności jak często się podatnikom wydaje. 

 

Pole B.3. wypełnia się wyłącznie w przypadku podatników będących osobą zagraniczną.

Przez osobę zagraniczną należy rozumieć podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie kraju.

C. OBOWIĄZEK PODATKOWY W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Część C formularza VAT-R podzielona jest na trzy części związane z:

 • okolicznościami określającymi obowiązek podatkowy,
 • informacjami związanymi ze składaniem deklaracji,
 • informacjami związanymi z wykonywaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych.

W polach C.1, C.2 i C.3 zaznacza się właściwe dla podatnika kwadraty (zarówno w przypadku zgłoszenia rejestracyjnego jak i jego aktualizacji).  

C.1. OKOLICZNOŚCI OKREŚLAJĄCE OBOWIĄZEK PODATKOWY 

Pozycja 27: zakreśla podmiot, który nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT (nie jest osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą).

Pozycja 28: zakreśla podatnik, który posiada siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium kraju.

Pozycja 29: zakreśla podatnik, który w trakcie rozpoczynania działalności gospodarczej nie posiada prawa do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ze względu na:

 1. przewidywaną wysokość obrotów,

 2. dokonywanie importu usług,

 3. wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów,

 4. dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,

 5. dokonywanie dostaw:

 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

 • nowych środków transportu,

 • terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,

 • świadczenie usług prawniczych oraz usług w zakresie doradztwa, a także usług jubilerskich.

Pozycja 30: zakreśla podatnik korzystający ze zwolnienia przysługującego na mocy art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT, tzw. mały przedsiębiorca. Warto pamiętać, że podatnik ten nie ma obowiązku rejestrować się jako podatnik VAT, ale składając zgłoszenie rejestracyjne może zostać zarejestrowany jako "podatnik VAT zwolniony" - od 2013 r. zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni mogą zamiast rachunków wystawiać faktury (podając na tych dokumentach podstawę prawną zwolnienia).

Pozycja 31: zakreśla podatnik dokonujący sprzedaży wyłącznie zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1, z wyłączeniem pkt 3 i art. 82, który co prawda nie ma obowiązku rejestrowania się jako podatnika VAT, ale może zostać zarejestrowany jako "podatnik VAT zwolniony".

Pozycja 32: zakreśla podatnik korzystający ze zwolnienia wymienionego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy (rolnik ryczałtowy wykonujący dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze).

Pozycja 33: zakreśla podatnik rezygnujący ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 - podatnik, któremu przysługiwało zwolnienie ze względu na wysokość obrotów i który z tego zwolnienia zrezygnował.

Pozycja 34: zakreśla podatnik rezygnujący ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, czyli rolnik ryczałtowy.

Pozycja 35: zakreśla podatnik, który traci lub stracił prawo do zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 (zwolnienie ze względu na wysokość obrotów).

Pozycja 36: zakreśla podatnik, który będzie dokonywał lub dokonuje sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy, czyli podatnik podatku od wartości dodanej z kraju Unii, który sprzedaje towar na rzecz polskich podmiotów, niemających obowiązku rozliczania VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Pozycja 37: zakreśla podatnik rezygnujący z opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy, czyli podatnik, o którym mowa w poz. 36.

Pozycja 38: podaje się tutaj datę, od której podatnik będzie korzystał lub już korzysta ze zwolnienia lub od której traci prawo do zwolnienia lub rezygnuje z tego prawa. 

Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią artykułu:

Jak wypełnić VAT-R? cz. 2

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów