0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód ciężarowy a koszty uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie działalności gospodarczej nierzadko wiąże się z koniecznością posiadania samochodu dostawczego. Sprawdź, jaki samochód może zostać uznany za samochód ciężarowy oraz jak rozliczać wydatki związane z jego eksploatacją w kosztach uzyskania przychodu.

Samochód ciężarowy - definicja

Za samochód ciężarowy należy uznać samochód o masie całkowitej przekraczającej 3,5 ton, bądź samochód którego masa nie przekracza 3,5 tony, ale który spełnia dodatkowe warunki techniczne. Spełnienie powyższych warunków technicznych potwierdza się na podstawie:

- dodatkowych badań technicznych przeprowadzonych przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz wydanego przez nią zaświadczenia oraz dowodu rejestracyjnego z właściwą adnotacją o spełnieniu tych wymagań lub

- dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - w przypadku pojazdów specjalnych.

Do pojazdów ciężarowych zaliczyć można także:

  1. pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

  2. pojazdy samochodowe mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

  3. pojazdy samochodowe, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

  4. pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

  5. pojazdy specjalne - jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika, że jest to pojazd specjalny;

  6. pojazdy samochodowe inne niż wymienione w pkt 1-5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

    a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

    b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

    c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg

  • Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa wyżej, powinna wynikać z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Jeżeli w ww. dokumentach nie będzie określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, pojazd będzie należało uznać za samochód osobowy.

  1. pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (autobusy) - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Wydatki eksploatacyjne a koszt podatkowy

Wszelkie wydatki związane z bieżącym użytkowaniem samochodu uznanego za ciężarowy, jak np.: zakup paliwa, myjnia, wymiana opon czy oleju, potwierdzone fakturami bądź rachunkami stwierdzającymi faktyczne poniesienie wydatku, będą w pełnej wysokości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Koszty podatkowe w pełnej wysokości stanowić będą również wydatki na ubezpieczenie samochodu ciężarowego. Dotyczy to zarówno wydatków na ubezpieczenie obowiązkowe OC, jak i dobrowolne AC.

Brak obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegów pojazdu

Co ważne w przypadku samochodów ciężarowych, podatnicy nie mają obowiązku prowadzenia kilometrówki. Oznacza to, że nawet w przypadku kiedy dany samochód ciężarowy nie stanowi środka trwałego w firmie, związane z jego użytkowaniem wydatki mogą być zaliczane w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodu. Oczywiście pod warunkiem, że zostanie wykazany ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zostaną odpowiednio udokumentowane, np. fakturą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów