0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód ciężarowy - definicja dla celów podatkowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy podatkowe bardzo szczegółowo odnoszą się do kwestii rozliczania pojazdów w firmie. Zmiany w 2014 roku wprowadziły dużo obostrzeń w rozliczaniu pojazdów w firmie i nadały im nowe definicje. Co to oznacza? Samochód, który do tej pory był uznawany za ciężarowy, po zmianach wcale nie musiał nim być. Jaki pojazd jest uznawany za samochód ciężarowy? Jakie dokumenty trzeba posiadać?

Samochód ciężarowy na gruncie VAT

Za samochód ciężarowy uznawany jest ściśle określony przez przepisy pojazd. Ustawa o VAT nie zawiera jednoznacznej definicji samochodu ciężarowego, ale podaje reguły 100% odliczania VAT od samochodów.

W rozumieniu ustawy o VAT bez dwóch zdań samochodem ciężarowym jest samochód o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Do pojazdów ciężarowych zaliczyć można również:

 • pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 • pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Należą do nich:
  • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
   • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
   • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
 • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Uwaga!

W przypadku pojazdów, których konstrukcja wyklucza użycie prywatne, aby uznać pojazd za ciężarowy uzupełniająco konieczne jest posiadanie:

 • dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz

 • dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu powyższych wymagań.

Prawidłowe zdefiniowanie samochodu w świetle ustawy o VAT jest ważne ze względu na wysokość odliczenia VAT od zakupu samochodu, wydatków na zakup paliwa i wydatków eksploatacyjnych. Jeżeli samochód jest uznawany za ciężarowy, to przedsiębiorcy mogą odliczać VAT w wysokości 100% bez wypełniania dodatkowych formalności (zgłaszania pojazdu do urzędu, prowadzenia kilometrówki VAT i tworzenia regulaminu wykorzystywania pojazdu).

Samochód ciężarowy na gruncie podatku dochodowego

W świetle ustawy o podatku dochodowym (art. 5a ust. 19a), samochodem ciężarowym jest pojazd o masie powyżej 3,5 tony. Pojazdy o mniejszej masie, czyli:

 • pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

  • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

 • pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

- również mogą zostać uznane za ciężarowe, ale dopiero gdy posiadają dodatkowe badanie techniczne przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów (co jest potwierdzone stosownym zaświadczeniem) i adnotację w dowodzie rejestracyjnym.

Poprawne zdefiniowanie pojazdu na gruncie PIT jest ważne z uwagi na prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji de minimis - mali podatnicy i przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej mogą jednorazowo zamortyzować środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł, pod warunkiem, że nie są to m.in. samochody osobowe.

Uwaga!

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis nie może zostać zastosowana do samochodów osobowych.

Pojazdy specjalne w rozliczeniu podatkowym

Przepisy wymieniają również tzw. pojazdy specjalne, które rozlicza się na tych samych zasadach jak samochody ciężarowe. Pojazdem specjalnym jest:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,

 • do prac wiertniczych,

 • koparka,

 • koparko-spycharka,

 • ładowarka,

 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

 • żuraw samochodowy,

- z parametrami zgodnymi z wymaganiami ustawy o ruchu drogowym potwierdzonymi w dokumentach wymienionych pojazdów.

Ważne!

Do pojazdów specjalnych zalicza się także pojazdy samochodowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług (należą do nich pojazd pogrzebowy oraz bankowóz typu A i B, po spełnieniu dodatkowych wymogów).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów