0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód osobowy w działalności gospodarczej - objaśnienia podatkowe!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dnia 14 kwietnia 2020 roku, Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące wykorzystywania samochodów osobowych w działalności gospodarczej, które zostały wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. Objaśnienie wprowadzone zostało rok po wprowadzeniu przepisów i jak oceniają eksperci o rok za późno ponieważ samochód osobowy w działalności gospodarczej to jeden z podstawowych środków transportu w firmie.

Samochód osobowy w działalności gospodarczej - czego dotyczą objaśnienia?

Opublikowane oświadczenia Ministerstwa Finansów dotyczą zmian jakie zostały wprowadzone 1 stycznia 2019 w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Wprowadzone w 2019 roku zmiany dotyczące rozliczeń podatkowych związanych z wykorzystywaniem samochodów osobowych w działalności gospodarczej polegały w szczególności na:

 • podwyższeniu do 150 000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego (wcześniej było to 20 tys. euro), a w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym – do kwoty 225 000 zł,
 • podwyższeniu do 150 000 zł kwoty odnoszącej się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (tu także przed zmianą był limit do 20 tys. euro),
 • określeniu do 150 000 zł (w przypadku samochodów elektrycznych do 225 000 zł) kwoty limitu opłat zaliczanych do kosztów podatkowych wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze samochodów osobowych (przed 2018 r,
 • określeniu zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością), czyli do tzw. „użytku mieszanego”,
 • określeniu zasad związanych ze sprzedażą samochodu osobowego, w tym dotyczących ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży samochodu osobowego będącego środkiem trwałym.

Dlatego też, objaśnienia zostały wprowadzone w celu przedstawienia sposobu postępowania dla prawidłowego wypełniania obowiązków jakie wynikają z wprowadzonych zmian oraz w celu nadania jednolitego kierunku interpretacji przepisów przez MF.
Objaśnienia są ogólnym wyjaśnieniem przepisów prawa podatkowego i wydawane są na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Wydane objaśnienia dotyczą m.in.:

 • Umowy leasingu, najmu, dzierżawy, itp. samochodu osobowego zawarte przed dniem 1 stycznia 2019 r. – art. 8 ustawy nowelizującej.
 • Jak rozumieć pojęcie „zawarcia” umowy (leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze) – problem dostarczenia pojazdu po dniu 31 grudnia 2018 r.
 • Art. 8 ust. 2 – czym jest zmiana lub odnowienie umowy?
 • Zbycie samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed dniem 1 stycznia 2019 r. – art. 9 ustawy nowelizującej,
 • Daty stosowania preferencji w odniesieniu do samochodów elektrycznych – warunek uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem lub potwierdzenia niestanowienia pomocy publicznej (art. 15 ustawy nowelizującej),
 • Stosowanie podwyższonego limitu odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego (art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT),
 • Stosowanie podwyższonego limitu (150 000 zł) odnoszącego się do kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego (art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT),
 • Stosowanie przepisów ograniczających koszty używania samochodu osobowego wykorzystywanego do celów mieszanych (art. 23 ust. 1 pkt 46 i 46a ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT),
 • Podwyższenie kwot limitów odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT),
 • Sprzedaż (odpłatne zbycie) samochodu osobowego (art. 24 ust 2a i 2b ustawy o PIT i art. 16 ust. 5i i 5j ustawy o CIT).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów