0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skala podatkowa - rozliczenie na zasadach ogólnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym ze sposobów rozliczania się przedsiębiorców z uzyskanego dochodu z urzędem skarbowym jest skala podatkowa. Jest to forma opodatkowania działająca na tzw. zasadach ogólnych. Skali podatkowej podlegają podatnicy, którzy zadeklarowali chęć rozliczania się według jej zasad na wniosku CEIDG-1. Przeczytaj i dowiedz się, czym charakteryzuje się ta forma opodatkowania!

Skala podatkowa - obowiązujące stawki

Decydując się na opodatkowanie według skali podatkowej, przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę, że wysokość podatku będzie zależała od tego, w którym progu podatkowym znajdą się jego dochody. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o PIT podatek według zasad ogólnych oparty jest o dwie stawki podatku 18% i 32%. Poniższa tabela obrazuje, w jaki sposób obliczana jest kwota podatku z zastosowaniem skali.

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi:

do 85 528 zł

18 %

minus kwota zmniejszająca podatek

od 85 528

15 395,04 + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Skala podatkowa a kwota wolna od podatku

Jak sama nazwa wskazuje, kwota wolna od podatku stanowi kwotę, do której nie trzeba płacić podatku. W 2019 roku wynosi ona 8 000 zł, a zatem osoby, które w roku poprzednim nie osiągnęły dochodu powyżej tej kwoty, otrzymają zwrot kwoty zapłaconego w ciągu roku podatku, która zostanie wykazana w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia kolejnego roku. Co do zasady, dochód w takiej wysokości uzyskują najczęściej osoby pracujące w okresie wakacyjnym, przez 2 - 3 miesiące w ciągu roku.

Tabela poniżej przedstawia wysokość kwoty wolnej od podatku w zależności od uzyskanego dochodu oraz sposób jej wyliczenia.

Dochód roczny

Wysokość kwoty wolnej od podatku

Kwota zmniejszająca podatek

do 8 000 zł

8 000 zł

1 440 zł

powyżej 8 000 nieprzekraczający 13 000 zł

od 8 000 do 3 091 zł

1 440 zł - [883,98 * (dochód - 8 000 zł) / 5 000 zł]

powyżej 13 000 nieprzekraczający 85 528 zł

3 091 zł

556,02 zł

powyżej 85 529 i nieprzekraczający 127 000 zł

od 3 091 do 0 zł

556,02 zł [556,02 zł * (dochód - 85 529) / 41 472 zł]

powyżej 127 000 zł

0 zł

0 zł

Skala podatkowa a kwota zmniejszająca podatek

Od zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorca może odliczyć kwotę zmniejszającą podatek. Jej wysokość także jest uzależniona od osiągniętego dochodu. Osoby, które są pewne, że nie przekroczą I progu podatkowego tj. 85 528 zł, mogą odliczyć kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł w zeznaniu rocznym lub 46,33 zł miesięcznie. W sytuacji, gdyby wysokość dochodu w trakcie roku zostałaby przekroczona, to w rocznym rozliczeniu podatkowym, konieczne byłoby zwrócenie odliczonej w trakcie roku kwoty - tytułem niedopłaty.

Jedną z korzyści rozliczania się za pomocą skali podatkowej jest możliwość wspólnego rozliczania się małżonków w jednej deklaracji PIT - 36. W przypadku wspólnego rozliczenia każdy z nich ma możliwość odliczenia przysługującej mu kwoty wolnej tj. 556,02 zł. Ponadto, jeśli suma ich dochodów nie przekracza wspólnie I progu podatkowego tj. 85 528 zł x 2, podatek wyliczany jest z uwzględnieniem stawki 18% dla całego dochodu.

Przykład 1.

Pani Beata rozlicza się w oparciu o skalę podatkową. W 2018 roku otrzymała następujące wartości:

 • przychód: 84 000 zł,

 • koszty uzyskania przychodów: 8 400 zł.

 • opłacone składki społeczne (z chorobowym) w ciągu roku: w 01.2018 = 812,61, 02-04.2018 = 846,91, 05-12.2018 = 843,45 (łącznie 10 100,94 zł),

 • opłacone składki zdrowotne: w 01.2018 = 255,99, 02-12.2018 = 275,51 (łącznie 3 286,6 zł)

 • kwota zmniejszająca podatek: 556,02

 • zaliczki na PIT zapłacone w ciągu roku = 7 800 zł

Jaki podatek zapłaci pani Beata w zeznaniu rocznym za 2018 rok?

 • obliczenie dochodu: 84 000 - 8 400 = 75 600

 • podstawa opodatkowania po odliczeniu składek społecznych: 75 600 - 10 100,94 = 65 499,06

 • podatek: 65 499 * 18% - 556,02 zł = 11 233,80 zł

 • od wyliczonego podatku należy odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne : 11 233,8 - 3 286,6 = 7 947,2

 • kwota podatku po uwzględnieniu opłaconych do tej pory zaliczek: 7 947 - 7 800 = 147 zł

Zgodnie z zeznaniem rocznym pani Beata powinna dopłacić 147 zł tytułem podatku dochodowego za 2018 r.

W jakim terminie należy rozliczyć się z urzędem skarbowym?

Przedsiębiorca w trakcie roku opłaca zaliczki na podatek dochodowy. Jeżeli wybrał system miesięczny, to terminem płatności jest 20. dzień miesiąca następujący po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. Natomiast, w przypadku wyboru systemu kwartalnego, terminem płatności będzie 20. dzień miesiąca następujący po kwartale, którego dotyczy wyliczenie.

Oprócz tego przedsiębiorca, którego formą opodatkowania jest skala podatkowa zobowiązany jest do wypełnienia zeznania rocznego, a więc deklaracji PIT-36, w terminie do 30 kwietnia roku następnego.

Skala podatkowa - zalety i wady

Skala podatkowa wiąże się z wieloma udogodnieniami. Wśród nich wyróżnia się:

 • możliwość rozliczania się z małżonkiem,

 • rozliczenie wspólne z dzieckiem (dla osób samotnie wychowujących),

 • możliwość skorzystania z ulg podatkowych,

 • w przypadku gdy dochód nie przekracza 8 000 zł podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty podatku,

 • możliwość uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast, do minusów zalicza się:

 • w przypadku osiągnięcia dochodu powyżej 85 528 zł, opodatkowanie nadwyżki stawką podatkową 32%,

 • obowiązek prowadzenia pełnej księgowości lub KPiR.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów