Poradnik Przedsiębiorcy

Skala podatkowa - podatek dochodowy w działalności

Każdy kto chce zacząć prowadzić działalność, musi liczyć się z możliwością wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Podatek dochodowy zależy od formy opodatkowania, którą przedsiębiorca wybierze. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów rozliczania podatku dochodowego jest skala podatkowa. Sprawdźmy, na czym polega skala podatkowa oraz jakie obowiązują regulacje w zakresie kwoty wolnej od podatku.

Skala podatkowa w podatku dochodowym na zasadach ogólnych

Każdy przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć działalność, musi wybrać formę opodatkowania, w jakiej będzie się rozliczał z podatku dochodowego. Do form opodatkowania należą:

  • podatek dochodowy na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej
  • podatek liniowy, 
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, 
  • karta podatkowa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT

Podstawową formą opodatkowania dochodów osób fizycznych jest podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Przy zakładaniu działalności stanowi domyślną formę opodatkowania. Przedsiębiorca może jednak dokonać jej zmiany przez złożenie określonego wniosku do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Należy jednak pamiętać, że można jej dokonać do 20 stycznia każdego roku.

Ważne!

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Należy do grupy podatków bezpośrednich. Podatek dochodowy jest wyliczany i opłacany przez osoby fizyczne od osiągniętych dochodów bądź przychodów (w zależności od formy opodatkowania). Aktem prawnym, który reguluje podatek dochodowy, jest przede wszystkim ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o PIT.

Obliczenie dochodu a skala podatkowa

Należy pamiętać, że przy wyborze formy opodatkowania na zasadach ogólnych podatek jest wyliczany od dochodu, a nie od przychodu.

Dochód = przychód z działalności gospodarczej - koszty uzyskania przychodu

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek ewidencjonowania swoich przychodów oraz kosztów. Mogą one prowadzić ewidencję w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych - jest to uzależnione od formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności. Na tej podstawie ustalany jest dochód, od którego wyliczany jest podatek dochodowy.

Skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek 

Od 1 stycznia 2017 został znowelizowany art. 27 ustawy o PIT, w którym ustawodawca wskazał, że:

  • w sytuacji uzyskania dochodu nieprzekraczającego kwoty 85 528 zł - kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł rocznie;
  • w sytuacji uzyskania dochodu powyżej kwoty 85 528 zł, zaliczki na podatek nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.
Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

do ponad
85 528 zł   18% - 556,02

minus kwota zmniejszająca podatek

  85 528 zł 15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

W związku z powyższym, można zauważyć, że zmianie nie uległy wysokości progów podatkowych, a jedynie sytuacja, w której zastosowanie ma kwota zmniejszająca podatek.

W trakcie roku podatkowego, wyliczając zaliczkę na PIT, należy postępować zgodnie ze wskazówkami opisanymi w art. 27 ust. 1b ustawy o PIT:

  • w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli kwoty 85 528 zł - kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;
  • w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę 85 528 zł - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

Kwota zmniejszająca podatek - dla roku podatkowego 2018

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

do

między

ponad

Podatek

kwota zmniejszająca podatek

8000 zł

   

18%

1 440 zł

 

8 000 zł i 13 000 zł

 

1440 zł minus kwota obliczona według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł

 

13 000 zł i 85 528 zł

 

556,02

 

85 528 zł i 127 000 zł

 

15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

556 zł 02 gr minus kwota obliczona według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

   

127 000 zł

0 zł

 

Kwota zmniejszająca podatek - dla roku podatkowego 2017

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
do między ponad Podatek kwota zmniejszająca podatek
6 600 zł    
18%
1 188 zł
  6 600 zł i 11 000 zł   od 1 188 zł do 556,02 zł 
wzór wyliczenia: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku - 6 600 zł) ÷ 4 400 zł
  11 000 zł i 85 528 zł   556,02
  85 528 zł i 127 000 zł   15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

od 556,02 zł do 0 zł
wzór: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
    127 000 zł 0 zł

W zeznaniu rocznym należy zweryfikować wartość przysługującej kwoty zmniejszającej podatek. Przy rozliczaniu dochodów osiąganych od roku 2017, uzyskując dochody mieszczące się w pierwszym progu podatkowym, tj. nieprzekraczające kwoty 85 528 zł, kwota wolna od podatku zmniejsza się wraz ze wzrostem dochodu. W sytuacji gdy osoba fizyczna rozliczająca się w oparciu o skalę podatkową w 2017 roku osiągnie dochód w wysokości nieprzekraczającej 6600 zł, nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku, a jedynie do złożenia zeznania rocznego w terminie do 30 kwietnia 2018 roku.

Warto podkreślić, że po przekroczeniu progu podatkowego, czyli osiąganiu dochodów powyżej 85 528 zł, kwota zmniejszająca podatek przy obliczaniu zobowiązania podatkowego w zeznaniu rocznym uwzględniana jest w sposób malejący (od wartości 556,02 zł do 0 zł), aż do osiągnięcia dochodu w kwocie 127 000 zł, po przekroczeniu którego kwota wolna od podatku nie występuje.

Przykład 1.

Pan X uzyskał dochód w wysokości 5000 zł.

Podatek dochodowy:

5000 x 18% = 900 zł

(stosuje się stawkę podatku 18%, ponieważ dochód Pana X nie przekroczył 85 528 zł)

Podatek dochodowy za rok 2017 po uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek:

900 - 1188 = -288 zł

W związku z tym, że dochody Pana X nie przekroczyły w roku 2017 kwoty wolnej od podatku, musi złożyć zeznanie roczne za 2017 rok, w którym kwota podatku wynosi 0 zł.

Przykład 2.

Pan X uzyskał w 2017 roku dochód w wysokości 130 000 zł.

Podatek dochodowy do 85 528 zł:

85 528 x 18% = 15 395,04 zł

(stosuje się stawkę podatku 18% do wysokości 85 528 zł dochodu)

Podatek dochodowy ponad 85 528 zł:

135 528 - 85 528 = 50 000 zł

50 000 x 32% = 16 000 zł

(stosuje się stawkę podatku 32% ponad 85 528 zł dochodu)

Łączny podatek dochodowy:

15 395,04 + 16 000 = 31 395,04 zł

Podatek dochodowy do zapłaty po zaokrągleniu: 31 395 zł

Skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek do końca 2016 roku

Stawki podatku dochodowego rozliczanego skalą podatkową wynoszą 18% oraz 32%. Stawka podatku jest uzależniona od progów podatkowych, czyli od wysokości osiągniętego dochodu.

Do końca roku 2016 wysokość kwoty zmniejszającej podatek była stała i wynosiła 556,02 zł bez względu na przekroczenie progu podatkowego. W sytuacji gdy suma dochodów w ciągu roku nie przekroczyła kwoty 3091 zł, podatnik nie miał obowiązku zapłaty podatku.

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
do ponad  

85 528 zł

  18% - 556,02 (kwota zmniejszająca podatek)
 

85 528 zł

14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Przykład 3.

Pan X uzyskał dochód w wysokości 5000 zł.

Podatek dochodowy:

5000 x 18% = 900 zł

(stosuje się stawkę podatku 18%, ponieważ dochód Pana X nie przekroczył 85 528 zł)

Podatek dochodowy za rok 2016 po uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek:

900 - 556,02 = 343,98 zł

Podatek dochodowy do zapłaty po zaokrągleniu: 344 zł

Przykład 4.

Pan X uzyskał dochód w wysokości 30 000 zł.

Podatek dochodowy:

30 000 x 18% = 5400 zł

(stosuje się stawkę podatku 18%, ponieważ dochód Pana X nie przekroczył 85 528 zł)

Podatek dochodowy po uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek:

5400 - 556,02 = 4843,98 zł

Podatek dochodowy do zapłaty po zaokrągleniu: 4844 zł

Przykład 5.

Pan X uzyskał dochód w wysokości 95 528 zł.

Podatek dochodowy do 85 528 zł:

85 528 x 18% - 556,02 = 14 839,02 zł

(stosuje się stawkę podatku 18% do wysokości 85 528 zł dochodu)

Podatek dochodowy ponad 85 528 zł:

95 528 - 85 528 = 10 000 zł

10 000 x 32% = 3200 zł

(stosuje się stawkę podatku 32% ponad 85 528 zł dochodu)

Łączny podatek dochodowy:

14 839,02 + 3200 = 18 039,02 zł

Podatek dochodowy do zapłaty po zaokrągleniu: 18 039 zł

Jak wygenerować zaliczkę na podatek dochodowy w systemie wFirma?

Aby wygenerować zaliczkę na podatek dochodowy w systemie wFirma należy przejść do zakładki: BIURO » DEKLARACJE » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.
System dokona automatycznego przeliczenia dochodu na podstawie informacji wprowadzonych do ewidencji, a następnie pomniejszy jego wartość o zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie społeczne. Po wyliczeniu wartości podatku system uwzględni kwotę zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu, opłacone dotychczas zaliczki na podatek oraz kwotę zmniejszającą podatek. W sytuacji gdy wartość dochodu mieści się w pierwszym progu podatkowym, kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł. Jeśli dochód przekroczy pierwszy próg podatkowy, wartość podatku nie podlega obniżeniu o tę kwotę. Obliczona zaliczka, którą podatnik będzie musiał wpłacić do urzędu skarbowego, zostanie zaokrąglona do pełnych złotych.

Skala podatkowa - wady i zalety

Po zakończeniu roku w celu wygenerowania zeznania rocznego należy przejść do zakładki: BIURO » DEKLARACJE » ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT-36. System automatycznie obliczy wysokość dochodu, jaki został wypracowany w danym roku oraz zastosuje schemat, w oparciu o który sprawdzi, jaka wysokość kwoty zmniejszającej podatek przysługuje podatnikowi za dany rok podatkowy.

Podsumowując, skala podatkowa umożliwia odliczanie kosztów związanych z prowadzeniem działalności od przychodu. Ta forma opodatkowania daje również możliwość odliczenia składek ubezpieczeniowych (społecznych oraz zdrowotnych) oraz uwzględnia kwoty zmniejszające podatek. Gdy przedsiębiorca wybierze formę opodatkowania na zasadach ogólnych, może korzystać z ulg podatkowych. Taka forma opodatkowania jest najczęściej wybierana przez firmy jednoosobowe, których przychody nie przekraczają 85 528 zł oraz dla których ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa nie są atrakcyjne.