Poradnik Przedsiębiorcy

Skala podatkowa - podatek dochodowy w działalności

Każdy kto chce zacząć prowadzić działalność, musi liczyć się z możliwością wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Wysokość podatku dochodowego zależy nie tylko od wartości osiągniętego dochodu a również od wybranej formy opodatkowania. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów rozliczania podatku dochodowego jest skala podatkowa. Sprawdźmy, na czym polega skala podatkowa, ile wynosi w 2021 roku oraz jakie obowiązują regulacje w zakresie kwoty wolnej od podatku.

Skala podatkowa w podatku dochodowym na zasadach ogólnych

Każdy przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć działalność, musi wybrać formę opodatkowania, w jakiej będzie się rozliczał z podatku dochodowego. Do form opodatkowania należą:

Wybór formy opodatkowania dla jednoosobowej działalności gospodarczej następuje poprzez złożenie CEIDG-1. W przypadku wyboru karty podatkowej, do urzędu skarbowego należy złożyć formularz PIT-16 (który można dołączyć do CEIDG-1).

Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT

Podstawową formą opodatkowania dochodów osób fizycznych jest podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Przedsiębiorca, który wskazał inną formę opodatkowania może jednak dokonać jej zmiany przez złożenie określonego wniosku do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Wniosek należy złożyć w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyskał pierwszy przychód w nowym roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego;

Przykład 1. 

Pan Janusz w 2020 roku wskazał jako formę opodatkowania ryczałt ewidencjonowany. Natomiast od 2021 roku chce on zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową. Czy ma taką możliwość?

Zmiana ta możliwa jest, jeżeli pan Janusz złoży aktualizację CEIDG-1 najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód w 2021 roku i jednocześnie w formularzu tym wskaże wybór skali podatkowej jako formy opodatkowania działalności.

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Należy do grupy podatków bezpośrednich. Podatek dochodowy jest wyliczany i opłacany przez osoby fizyczne od osiągniętych dochodów bądź przychodów (w zależności od formy opodatkowania). Aktem prawnym, który reguluje kwestie związane z podatkiem dochodowym, jest przede wszystkim ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obliczenie dochodu a skala podatkowa

Należy pamiętać, że przy wyborze formy opodatkowania na zasadach ogólnych podatek jest naliczany od dochodu, a nie od przychodu.

Dochód = Przychód z działalności gospodarczej - Koszty uzyskania przychodu

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek ewidencjonowania swoich przychodów oraz kosztów. Mogą one prowadzić ewidencję w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych - jest to uzależnione od formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności. Na tej podstawie ustalany jest dochód, od którego wyliczany jest podatek dochodowy.

Skala podatkowa

Skala podatkowa w 2021 roku

Ze względu na zmniejszoną stawkę podatku dochodowego, w 2021 roku obowiązuje stawka 17% dla dochodów nie przekraczających wartość 85.528 zł oraz stawka 32% dla dochodów ponad ten próg. Obniżona stawka obowiązuje cały rok. Schemat obliczania zaliczek oraz kwoty zmniejszającej podatek w 2021 roku wygląda następująco:

Skala podatkowa za 2021 rok

Zaliczka na podatek dochodowy

Podstawa obliczenia podatku dochodowego

Ile wyniesie podatek:

ponad

do

 

85.528 zł

17% - 525,12 zł

85.528 zł

 

14.539,76 zł +32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Zeznanie roczne za 2021 rok

Podstawa obliczenia podatku dochodowego

Ile wyniesie podatek:

ponad

do

 

85.528 zł

17%

minus kwota zmniejszająca podatek 

85.528 zł

 

14.539,76 zł +32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Kwota zmniejszająca podatek obliczana w zeznaniu rocznym

Podstawa obliczenia podatku dochodowego

Kwota zmniejszająca

ponad

do

 

8.000 zł

1.360 zł

8.000 zł

13.000 zł

1.360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8.000 zł) ÷ 5.000 zł

13.000 zł

85.528 zł

525,12 zł

85.528 zł

127.000 zł

525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł) ÷ 41 472 zł

127.000 zł

 

brak kwoty zmniejszającej podatek

Przykład 4.

Pan Krzysztof w roku 2021 uzyskał dochód w wysokości 10 000 zł.

Podatek dochodowy:

10 000 x 17% = 1 700 zł

(stosuje się stawkę podatku 17%, ponieważ dochód nie przekroczył kwoty 85 528 zł)

Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

1 360 - 834,88 x (10 000 - 8 000) ÷ 5 000 = 1 360 - 333,96 = 1 026,04 zł

Podatek dochodowy za rok 2021 po uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek:

1 700 - 1 026,04 = 673,96 zł

Zgodnie z powyższym podatek za 2021 rok po zaokrągleniu wynosi 674 zł.

Przykład 5.

Pan Bartosz uzyskał w 2021 roku dochód w wysokości 120 000 zł.

Podatek dochodowy do 85 528 zł:

85 528 x 17% = 14 539,76 zł

(stosuje się stawkę podatku 17% do wysokości 85 528 zł dochodu)

Podatek dochodowy ponad 85 528 zł:

120 000 - 85 528 = 34 472 zł

34 472 x 32% = 11 031,04 zł

(stosuje się stawkę podatku 32% ponad 85 528 zł dochodu)

Łączny podatek dochodowy:

14 539,76 + 11 031,04 = 25 570,80 zł

Kwota zmniejszająca podatek:

525,12 - 525,12 x (120 000 - 85 528) ÷ 41 472 = 525,12 - 436,49 = 86,63 zł

Podatek dochodowy za rok 2021 po uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek:

25 570,80 - 86,63 = 25 484,17 zł

Podatek dochodowy za 2021 rok do zapłaty po zaokrągleniu wynosi 25 484 zł.

Skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek w 2019 roku

Do końca września 2019 roku w skali podatkowej obowiązywały stawki - 18% oraz 32% (przy przekroczeniu drugiego progu podatkowego). Natomiast od 1 października 2019 roku zostały wprowadzone przepisy wprowadzające obniżoną stawkę 17% zamiast 18%. Przy czym stawka ta w przypadku rozliczeń przedsiębiorców stosowana jest od 2020 roku. W związku z czym w 2019 roku zaliczki od stycznia do sierpnia 2019 roku (odpowiednio I-II kwartał) liczone były w stawce 18%. Natomiast zaliczki liczone już za wrzesień - grudzień (odpowiednio III-IV kwartał) liczone są według przejściowej stawki 17,75%. Ponadto stawka 17,75% również dotyczyć będzie rozliczenia całego 2019 roku w zeznaniu rocznym. 

Tak więc rozliczenie podatku dochodowego za 2019 roku prezentowała się następująco:

Skala podatkowa za 2019 rok

Zaliczka na podatek dochodowy od września do grudnia 2019

Podstawa obliczenia podatku dochodowego

Ile wyniesie podatek:

ponad

do

 

85.528 zł

17,75% - 548,30 zł85.528 zł

 

15.181,22 zł +32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Zeznanie roczne za 2019 rok

Podstawa obliczenia podatku dochodowego

Ile wyniesie podatek:

ponad

do

 

85.528 zł

17,75%

minus kwota zmniejszająca podatek 

85.528 zł

 

15.181,22 zł +32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Kwota zmniejszająca podatek obliczana w zeznaniu rocznym

Podstawa obliczenia podatku dochodowego

Kwota zmniejszająca

ponad

do

 

8.000 zł

1.420 zł

8.000 zł

13.000 zł

1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5.000 zł

13.000 zł

85.528 zł

548,30 zł

85.528 zł

127.000 zł

548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł

127.000 zł

 

brak kwoty zmniejszającej podatek

W zeznaniu rocznym należy zweryfikować wartość przysługującej kwoty zmniejszającej podatek. Uzyskując dochody mieszczące się w pierwszym progu podatkowym, tj. nieprzekraczające kwoty 85 528 zł, kwota wolna od podatku zmniejsza się wraz ze wzrostem dochodu. W sytuacji gdy osoba fizyczna rozliczająca się w oparciu o skalę podatkową osiągnie dochód w wysokości nieprzekraczającej 8 000 zł, nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku, a jedynie do złożenia zeznania rocznego w terminie do 30. kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczą uzyskane dochody.

Warto podkreślić, że po przekroczeniu progu podatkowego, czyli osiąganiu dochodów powyżej 85 528 zł, kwota zmniejszająca podatek przy obliczaniu zobowiązania podatkowego w zeznaniu rocznym uwzględniana jest w sposób malejący, aż do osiągnięcia dochodu w kwocie 127 000 zł, po przekroczeniu którego kwota wolna od podatku nie występuje.

Przykład 2.

Pan Grzegorz w roku 2019 uzyskał dochód w wysokości 11 500 zł.

Podatek dochodowy:

11 500 x 17,75% = 2 041,25 zł

(stosuje się stawkę podatku 17,75 %, ponieważ dochód nie przekroczył kwoty 85 528 zł)

Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

1 420 - 871,70 x (11 500 - 8 000) ÷ 5 000 = 1 420 - 610,19 = 809,81 zł

Podatek dochodowy za rok 2019 po uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek:

2 041,25 - 809,81 = 1 231,44 zł

Zgodnie z powyższym podatek za 2019 rok po zaokrągleniu wynosi 1 231 zł.

Przykład 3.

Pan Jarosław uzyskał w 2019 roku dochód w wysokości 109 000 zł.

Podatek dochodowy do 85 528 zł:

85 528 x 17,75% = 15 181,22 zł

(stosuje się stawkę podatku 17,75% do wysokości 85 528 zł dochodu)

Podatek dochodowy ponad 85 528 zł:

109 000 - 85 528 = 23 472 zł

23 472 x 32% = 7 511,04 zł

(stosuje się stawkę podatku 32% ponad 85 528 zł dochodu)

Łączny podatek dochodowy:

15 181,22 + 7 511,04 = 22 692,26 zł

Kwota zmniejszająca podatek:

548,30 - 548,30 x (109 000 – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł = 548,30 - 310,32 = 237,98 zł

Podatek dochodowy za rok 2019 po uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek:

22 692,26 - 237,98 = 22 454,28 zł

Podatek dochodowy za 2019 rok do zapłaty po zaokrągleniu wynosi 22 454 zł.

Jak wygenerować zaliczkę na podatek dochodowy w systemie wfirma?

Aby wygenerować zaliczkę na podatek dochodowy w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

Skala podatkowa - wyliczenie podatku dochodowego

System dokona automatycznego przeliczenia dochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie informacji wprowadzonych do ewidencji, a następnie pomniejszy jego wartość o zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie społeczne. Po wyliczeniu wartości podatku system uwzględni kwotę zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu, opłacone dotychczas zaliczki na podatek oraz kwotę zmniejszającą podatek. W sytuacji gdy wartość dochodu mieści się w pierwszym progu podatkowym, zastosowana zostanie kwota zmniejszająca podatek. Jeśli dochód przekroczy pierwszy próg podatkowy, wartość podatku nie podlega obniżeniu o tę kwotę. Obliczona zaliczka, którą podatnik będzie musiał wpłacić do urzędu skarbowego, zostanie zaokrąglona do pełnych złotych.

Po zakończeniu roku w celu wygenerowania zeznania rocznego należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT-36. 

Skala podatkowa - generowanie zeznania rocznego

System automatycznie obliczy wysokość dochodu, jaki został wypracowany w danym roku oraz zastosuje schemat, w oparciu o który sprawdzi, jaka wysokość kwoty zmniejszającej podatek przysługuje podatnikowi za dany rok podatkowy.

Podsumowując, skala podatkowa umożliwia odliczanie kosztów związanych z prowadzeniem działalności od przychodu. Ta forma opodatkowania daje również możliwość odliczenia składek ubezpieczeniowych (społecznych oraz zdrowotnych) oraz uwzględnia kwoty zmniejszające podatek. Gdy przedsiębiorca wybierze formę opodatkowania na zasadach ogólnych, może korzystać z ulg podatkowych. Taka forma opodatkowania jest najczęściej wybierana przez firmy jednoosobowe, których przychody nie przekraczają 85 528 zł oraz dla których ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa nie są atrakcyjne.