Poradnik Przedsiębiorcy

Kilka działalności gospodarczych a składki ZUS

Niektórzy przedsiębiorcy, pokrzepieni sukcesem własnego biznesu, decydują się na założenie kolejnej działalności. Czasami zdarza się również tak, że dostają oni propozycję utworzenia spółki, bez konieczności likwidowania swojej dotychczasowej firmy. Jak w takim wypadku wygląda kwestia rozliczania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych , gdy prowadzi się kilka działalności gospodarczych?

Jakie składki opłaca osoba prowadząca działalność?

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, w których skład wchodzą: emerytalne, rentowe i wypadkowe. Obligatoryjne jest dla niej również ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast charakter dobrowolny ma dla przedsiębiorcy ubezpieczenie chorobowe, do którego może on przystąpić wyłącznie na złożony przez siebie wniosek. 

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu przedsiębiorca podlega od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania, z wyłączeniem okresu, na który została ona zawieszona na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Ubezpieczenia społeczne

Liczba prowadzonych przez przedsiębiorcę firm nie zwiększa jego zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne - jest on zobowiązany do wybrania jednej, z tytułu której będzie uiszczał opłaty na ww. ubezpieczenie. Z pozostałych działalności nie podlega on tym ubezpieczeniom ani dobrowolnie, ani obowiązkowo.

Ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi kilka działalności, inaczej niż przy składkach społecznych wygląda kwestia rozliczania ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczony, który prowadzi pozarolniczą działalność i uzyskuje przychody z więcej niż z jednego rodzaju działalności, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca odrębnie od każdego z nich.

Należy przy tym pamiętać, iż jeżeli uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki (także w ramach tego samego rodzaju), to składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca odrębnie od każdej prowadzonej spółki.

Art. 82 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazuje, co dokładnie należy rozumieć pod pojęciem "rodzaje działalności". Zalicza się do nich m.in. działalność gospodarczą prowadzoną w formie:

  • spółki cywilnej,
  • jednoosobowej spółki z o.o.,
  • spółki jawnej,
  • spółki komandytowej,
  • spółki partnerskiej.

Wśród rodzajów działalności wymienia się również wykonywanie:

  • działalności twórczej lub artystycznej (jako twórca lub artysta),
  • wolnego zawodu (opodatkowanego ryczałtem lub na zasadach ogólnych),
  • innej niż wcześniej wymienione pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Przykład 1

Pan Jacek prowadzi działalność na własny rachunek. Otrzymał propozycję przystąpienia do spółki komandytowej. Jeżeli się zgodzi będzie zobowiązany do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu albo działalności, albo spółki. Ponadto objęty będzie podwójną składką zdrowotną (ponieważ wykonuje dwa rodzaje działalności).

Kilka działalności - jedna składka zdrowotna

W ww. ustawie określona została sytuacja, w której przedsiębiorca prowadzący kilka działalności gospodarczych zobowiązany jest to opłacania pojedynczej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to przypadku, gdy w rękach jednej osoby są działalności tego samego rodzaju (z wyłączeniem spółek, od których - jak już zostało wspomniane - zawsze należy zapłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne).

Przykład 2

Pani Karolina prowadzi zakład fryzjerski w formie pozarolniczej działalności gospodarczej. Kilka dni temu założyła zakład krawiecki, który również zarejestrowała w CEIDG. W związku z tym jest ona zobowiązana do zapłaty pojedynczej składki społecznej, jak również pojedynczej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynika to z faktu, iż obie jej firmy stanowią jeden rodzaj działalności zgodnie z ustawą zdrowotną.

Przykład 3

Pan Zdzisław prowadzi dwie spółki cywilne na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zobowiązany jest do zapłaty pojedynczej składki na ubezpieczenie społeczne oraz podwójnej składki na ubezpieczenie zdrowotnej - odrębnie od każdej ze spółek.

Podsumowując, osoba prowadząca kilka działalności zobowiązana jest do opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu jednej z nich. Natomiast, jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, konieczność zapłaty zwielokrotnionej składki nie zależy od tego, czy w poszczególnych firmach przedsiębiorca będzie zajmował się tym samym, ale od rodzaju podejmowanych działalności.