0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT z faktury za najem miejsca parkingowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem czynnym podatnikiem VAT i prowadzę działalność gospodarczą, której siedziba znajduje się w centrum miasta. Otrzymuję co miesiąc fakturę za najem powierzchni biurowej oraz fakturę za najem trzech miejsc postojowych przed budynkiem. W środkach trwałych posiadam samochód osobowy wykorzystywany prywatnie i służbowo oraz drugi sfinansowany leasingiem operacyjnym, z którego korzystają pracownicy firmy. Czy przysługuje mi pełne odliczenie VAT z faktury za najem miejsca parkingowego?

Aleksander, Warszawa

 

Z racji tego, że wydatek jest udokumentowany fakturą i ma związek z prowadzoną działalnością opodatkowaną, przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku VAT.

50% odliczenie VAT z faktury za najem miejsca parkingowego

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w sytuacji gdy poniesiony wydatek ma związek z prowadzoną działalnością opodatkowaną, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT. Co więcej, w przypadku wydatków związanych z eksploatacją pojazdu, który użytkowany jest w trybie mieszanym, czyli prywatnie i służbowo, ustawodawca ograniczył prawo do odliczenia VAT do 50% VAT z faktury zakupu. Wydatki podlegające ograniczeniu zostały wymienione w art. 86a ust. 2 ustawy o VAT, są to zatem koszty dotyczące:

  1. nabycia, importu lub wytworzenia pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
  2. używania pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
  3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Niewątpliwie najem miejsca parkingowego ma związek z użytkowaniem pojazdu. Natomiast to, czy podatnikowi przysługuje 50% lub 100% odliczenie VAT z faktury za najem miejsca parkingowego, uzależnione jest od faktu, czy dane miejsce można przypisać do konkretnego pojazdu. Takie stanowisko potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 13 czerwca 2017 roku o sygn. 0114-KDIP4.4012.124.2017.1.AKO, w której czytamy, że: „(...) dla kwestii odliczania podatku naliczonego od tych wydatków decydujące znaczenie ma fakt, czy miejsce garażowe jest przypisane dla konkretnego samochodu. W takiej sytuacji do wydatków poniesionych w związku z użytkowaniem tego miejsca mają zastosowanie te same zasady w zakresie odliczenia podatku naliczonego, które obowiązują dla danego samochodu. Przykładowo – ograniczone do 50% odliczenie podatku naliczonego od ww. wydatków ma zastosowanie pod warunkiem, że ww. wydatki będą dotyczyły użytkowania samochodu z ograniczonym 50% prawem do odliczenia podatku naliczonego”.

Jeżeli pojazd wykorzystywany jest prywatnie i służbowo, wówczas podatnikowi przysługuje 50% odliczenie VAT z faktury za najem miejsca parkingowego w sytuacji, gdy dane miejsce można bezpośrednio przypisać do tego konkretnego samochodu.

100% odliczenie VAT z faktury za najem miejsca parkingowego

Pełne odliczenie VAT od wydatku związanego z pojazdem osobowym może mieć miejsce w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, gdy pojazd wykorzystywany jest wyłącznie w działalności, a po drugie – jeżeli podatnik nie może wiarygodnie przypisać miejsca parkingowego do konkretnego pojazdu.

Wykorzystywanie pojazdu wyłącznie w ramach prowadzonej działalności nie jest jedynie oświadczeniem podatnika. Musi być ono potwierdzone dodatkową ewidencją przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówką dla celów VAT. Na jej podstawie możliwe jest zweryfikowanie, czy pojazd nie został użyty w celach prywatnych. Dodatkowo, zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o VAT, przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia pojazdu w urzędzie skarbowym na druku VAT-26 w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania JPK_V7 za ten miesiąc.

Jeżeli miejsce parkingowe wykorzystywane jest przez pojazd użytkowany tylko w prowadzonej działalności, to podatnikowi przysługuje 100% odliczenie VAT z faktury za najem miejsca parkingowego.
Jeżeli natomiast w działalności wykorzystywane są pojazdy z różnym prawem do odliczenia VAT – 50% oraz 100%, jak również miejsce parkingowe dostępne jest dla klientów firmy, to w takim przypadku przedsiębiorca ma prawo do odliczenia 100% VAT z faktury za najem. Potwierdzeniem powyższego postępowania jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 kwietnia 2021 roku o sygn. 0111-KDIB3-1.4012.109.2021.1.KO, zgodnie z którą: „(...) Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej czynsz najmu za miejsce parkingowe, gdyż jak wskazał Wnioskodawca miejsce to nie jest przypisane do konkretnego samochodu, a mogą z niego korzystać zarówno pracownicy i partnerzy Spółki, jak i również klienci Spółki. W przypadku braku przypisania konkretnego miejsca parkingowego do konkretnego samochodu zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 1 ustawy. Natomiast w tej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 86a ustawy o VAT, bowiem w tym przypadku najem miejsca parkingowego nie jest związany z używaniem konkretnych pojazdów samochodowych, lecz wynika z całokształtu funkcjonowania działalności (...)”.
Jeżeli do miejsca parkingowego nie jest przypisany konkretny pojazd, tylko jest ono ogólnodostępne, to przedsiębiorcy przysługuje 100% odliczenie VAT z faktury za najem miejsca parkingowego bez konieczności prowadzenia kilometrówki VAT.

Podsumowując, bez względu na formę własności pojazdu (środek trwały czy umowa leasingu), podczas wykorzystywania samochodu osobowego w działalności opodatkowanej przysługuje Panu prawo do odliczenia VAT z faktury za najem miejsca parkingowego zgodnie ze zdeklarowanym sposobem użytkowania pojazdu. Jeżeli natomiast miejsca nie są dedykowane dla konkretnych pojazdów, tylko dostępne zarówno dla samochodów firmowych, jak i dla klientów firmy, to przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT z faktury za najem.

Jak zaksięgować fakturę za najem miejsca parkingowego z prawem do odliczenia 100% VAT?

Aby odliczyć 100% VAT z faktury za najem miejsca postojowego w systemie wFirma.pl, należy zaksięgować ją poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

 odliczenie vat z faktury za najem

Tak zaksięgowany wydatek zostanie ujęty w kolumnie 13. KPiR – Pozostałe wydatki w kwocie netto oraz w rejestrze VAT zakupów w kwocie 100% VAT z faktury zakupu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów