0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu w JPK_V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z uwagi na terytorialny charakter podatku VAT nie każda sprzedaż dokonana przez podatnika będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu powinna być wykazania w JPK_V7. W poniższym artykule postaramy się udzielić na nie odpowiedzi.

Sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT

Jak wskazaliśmy na wstępie, podatek VAT ma charakter terytorialny. Powoduje to, że opodatkowanie czynności ma miejsce w tym kraju, w którym ustawa VAT przypisuje miejsce dostawy lub miejsce świadczenia usługi.

Tytułem przykładu możemy wskazać, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT w przypadku dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią miejscem dostawy jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Jeżeli zatem podatnik z Polski zakupiony w Polsce towar przewiezie do magazynu w Niemczech, a następnie z tego magazynu dokona sprzedaży towaru do Holandii, to miejscem rozpoczęcia wysyłki towaru są Niemcy. W konsekwencji taka sprzedaż podlega opodatkowaniu nie w Polsce, lecz w Niemczech.

Analogiczne wnioski można wyprowadzić, jeżeli chodzi o świadczenie usług. Przykładowo zgodnie z art. 28f ust. 1 ustawy VAT miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.

Przedsiębiorca z Polski świadczący usługę transportu towaru z Niemiec do Holandii nie zapłaci z tego tytułu podatku VAT w Polsce. Usługa będzie opodatkowana częściowo w Holandii, a częściowo w Niemczech.

Podatnicy z Polski mogą dokonywać poza granicami kraju sprzedaży, która nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Obowiązek wykazania sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu w JPK_V7

W celu ustalenia, czy w JPK_V7 należy wykazać sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu, konieczne będzie odniesienie się do treści Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

W §  4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia czytamy, że deklaracja obejmuje  dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju i w stosunku do których na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 lub ust. 9 ustawy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (z wyłączeniem czynności objętych procedurami szczególnymi, o których mowa w dziale XII w rozdziale 6a, 7 lub 9 ustawy, w tym odrębnie z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy).

W części deklaracji pliku dotyczącej obliczenia wysokości podatku należnego wykazuje się wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu (wysokość podstawy opodatkowania oraz wysokość podatku należnego), dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie rozliczeniowym, za który jest składana deklaracja, po uwzględnieniu korekt wynikających z przepisów o podatku, jeżeli mają wpływ na rozliczenie w tym okresie.

Dotyczy to również dostaw towarów oraz świadczenia usług, dla których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju i w stosunku, do których na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 lub ust. 9 ustawy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (z wyłączeniem czynności objętych procedurami szczególnymi, o których mowa w dziale XII w rozdziale 6a, 7 lub 9 ustawy).

Jak widać z przywołanych regulacji, w JPK_V7 należy wykazać dostawę towarów oraz świadczenie usług poza granicami kraju (czyli niepodlegającą opodatkowaniu w Polsce), w stosunku do których przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Chodzi w tym przypadku o treść regulacji z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy VAT. Przepis ten stanowi, że podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Przywołany przepis oznacza, że w przypadku sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu na terenie Polski podatnik zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z towarami i usługami zakupionymi lub importowanymi w Polsce.

Należy zatem jednoznacznie wskazać, że sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu w Polsce musi być wykazana w JPK_V7.

Pomimo braku obowiązku zapłaty podatku należnego w Polsce sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu podlega ujawnieniu w JPK_V7. Wartość takiej sprzedaży jest wykazywana w polach K_11 i P_11 JPK_V7.

Sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu w ewidencji JPK i VAT-UE

W § 10 ust. 1 pkt 3 analizowanego rozporządzenia wskazano, że w ewidencji VAT prezentowana jest wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju i w stosunku do których na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 lub ust. 9 ustawy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, z wyłączeniem czynności objętych procedurami szczególnymi, o których mowa w dziale XII w rozdziale 6a, 7 lub 9 ustawy, w tym odrębnie z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Analogicznie zatem wartość sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu powinna zostać wykazana w ewidencji VAT.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 podatnik zobowiązany jest ujmować w VAT-UE sprzedaż w zakresie:

  • wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 3, do których ma zastosowanie art. 42 ust. 1, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
  • dostaw towarów zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
  • usług, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

Jeżeli natomiast chodzi o usługi, to ujmuje się tylko te, do których zastosowanie ma art. 28b ustawy VAT, czyli regulacja ogólna wskazująca, że w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika z innego kraju miejscem opodatkowania jest kraj siedziby usługobiorcy. Przypadki świadczenia usług objęte regulacjami szczególnymi nie podlegają natomiast wykazaniu w informacji podsumowującej.

Przykład 1.

Podatnik z Polski świadczy usługę budowlaną na rzecz podatnika z Niemiec. Zgodnie z art. 28e ustawy VAT usługa ta podlega opodatkowaniu w kraju położenia nieruchomości, czyli w Niemczech. Wartość tej usługi jest wykazywana w poz. 11 JPK_V7, jednakże nie jest ujmowana w informacji podsumowującej.

Podatnicy muszą pamiętać, że oprócz składania JPK_V7 w pewnych przypadkach konieczne będzie również złożenie informacji podsumowujących w zakresie świadczenia usług poza terytorium kraju.

Odpowiadając zatem na tytułowe zagadnienie, należy wskazać, że sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu w Polsce podlega wykazaniu w JPK_V7. Podatnik jest zobowiązany do wykazania wartości sprzedaży w deklaracji oraz ewidencji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów