0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

System podzielonej płatności a korekta faktury

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak wiadomo, wejście w życie nowych regulacji dotyczących systemu podzielonej płatności wydaje się być już tylko kwestią czasu. Obecnie Sejm zajmie się rozpatrywaniem poprawek Senatu, a zgodnie z projektem ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r. Jak prezentuje się system podzielonej płatności w kontekście korekty faktury? Sprawdź poniżej. 

System podzielonej płatności, czyli split payment

Z dotychczasowych prac legislacyjnych znane są pewne ogólne założenia systemu podzielonej płatności. Przypomnijmy najistotniejsze z nich:

  • istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób,

  • natomiast zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy, tzw.  rachunek VAT,

  • mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B,

  • split payment zakłada dobrowolność w jego stosowaniu.

W proponowanym kształcie projekt ustawy zakłada w treści art. 108a ust. 3 możliwość zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności przy użyciu tzw. komunikatu przelewu. W komunikacie tym podatnik jest zobowiązany wskazać:

1)kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;

2)kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;

3)numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;

4)numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

W przypadku wystawienia faktury korygującej dostawca, który  otrzymał płatność w ramach mechanizmu split payment, dokonuje jej zwrotu również  przy użyciu komunikatu przelewu.

Korekta faktury a system podzielonej płatności

Takie rozwiązanie zakłada projekt ustawy w treści art. 108a ust. 4, który przewiduje iż w przypadkach zmniejszenia podstawy opodatkowania określonych w art. 29a ust. 10 pkt 1−3 i ust. 14 ustawy o VAT, zwrot całości lub części zapłaty może być dokonywany przy użyciu komunikatu przelewu, w którym w miejsce informacji dotyczącej numeru NIP dostawcy, podatnik wskazuje numer NIP nabywcy. Pozostałe elementy, którymi należy uzupełnić komunikat przelewu zgodnie z ww. uregulowaniem, pozostają bez zmian. Innymi słowy, wystawienie korekty faktury zmniejszającej czy to podstawę opodatkowania, czy też kwotę podatku obliguje sprzedawcę do dokonania zwrotu zapłaty nabywcy. Dokonuje on zwrotu tej kwoty również za pomocą komunikatu przelewu, z tą różnicą, iż zamiast numeru NIP dostawcy w komunikacie przelewu powinien znaleźć się NIP nabywcy, któremu zwraca się określona wartość wynikającą z faktury korygującej.

Jak można zauważyć, w treści wspomnianego powyżej art. 108a ust. 4 brak jest odwołania się  ustawodawcy do wskazania w komunikacie przelewu numeru faktury korygującej, co sugerowałoby, iż w polu dotyczącym numeru faktury w przypadku wystawienia korekty faktury wskazać należy numer faktury pierwotnej (art. 108a ust. 3 w zw. z art. 108a ust. 4).

Wydaje się, że z praktycznego punktu widzenia oraz założeń samego ustawodawcy -  związanych m.in. z tym, iż płatność może dotyczyć tylko jednej faktury (wyklucza się możliwość wykonania przez bank tzw. paczki przelewów) – brak odniesienia się do numeru korekty faktury przy dokonywaniu zwrotu płatności jest niepoprawne. Wniosek ten jest  uzasadniony, jeśli weźmie się pod uwagę treść przepisu art. 106j pkt 2 i 3 ustawy VAT określający elementy faktury korygującej. Wymaga on bowiem nadania kolejnego numeru fakturze korygującej, a dodatkowo odwołanie się w treści tego dokumentu do elementów faktury pierwotnej, m.in. numeru tej faktury.

Obowiązek pozostawienia w komunikacie przelewu numeru faktury pierwotnej, w sytuacji wystawienia faktury korygującej może powodować trudności związane z prawidłowym przyporządkowaniem określonych zwrotów płatności do konkretnych faktur. Dlatego też, jak się wydaje, podatnik dostawca/usługodawca wystawiając fakturę korygującą i dokonując zwrotu płatności przy użyciu komunikatu przelewu, w polu, o którym mowa w treści art. 108a ust. 3 pkt 3, powinien wskazać obok numeru faktury pierwotnej również numer faktury korygującej, który będzie można powiązać z fakturą pierwotną.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów