Poradnik Przedsiębiorcy

Brak paragonu fiskalnego a korekta sprzedaży na kasie

Prowadzę sklep ze sprzętem RTV. Ostatnio klient kupił PlayStation jako prezent, jednak okazało się, że dziecko już je ma, dlatego przyniósł nam je do zwrotu. Niestety zagubił paragon. Za towar zapłacił kartą. Czy brak paragonu fiskalnego uniemożliwia dokonanie korekty? 

Jerzy, Człuchów

 

Z treści pytania wynika, że posiada Pan dokumenty, z których w sposób jednoznaczny wynika, iż towar został nabyty w Pana sklepie. Dlatego też w mojej opinii, brak paragonu fiskalnego nie skutkuje brakiem możliwości dokonania korekty przychodu. 

Kwestie dotyczące sposobu prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363).

Na podstawie § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług.

Stosownie do zapisu § 3 ust. 4 powołanego rozporządzenia zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:

  • datę sprzedaży;
  • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
  • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
  • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
  • zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
  • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
  • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru bądź usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Natomiast w myśl § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia podatnicy, prowadząc ewidencję, wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny.

Możliwość pomniejszenia obrotu m.in. o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów istnieje pod warunkiem, że zwrot towaru jest prawnie dopuszczalny i zwroty te zostały udokumentowane. Obowiązkiem podatnika jest więc odpowiednie udokumentowanie zwrotu towaru oraz jego wartości.

Przepisy nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem „dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży”. W mojej opinii w przypadku braku paragonu fiskalnego dopuszczalne jest zastąpienie oryginału paragonu fiskalnego innym dokumentem. Niewątpliwie takim dokumentem będzie wydruk z banku potwierdzający nabycie PlayStation przy użyciu karty.

Również organy podatkowe potwierdzają taką możliwość, czego przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPP1/443-1265/14/AJ, z 12 stycznia 2015 r., w której możemy przeczytać:

(…)podstawę do dokonania odpowiedniej korekty obrotu i kwoty podatku należnego stanowi prowadzenie ewidencji określonej w powołanym przepisie § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia.

Mając na powyższe na względzie należy stwierdzić, że o ile Wnioskodawca – zgodnie z powołanym przepisem § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących – prowadzi odpowiednią ewidencję, w której ujmuje zwrot uprzednio sprzedanego towaru i jednocześnie dysponuje – w przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego przez klienta – innym dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży tego towaru, to może dokonać korekty obrotu i kwoty podatku należnego (…).