0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta kosztów w Księdze Przychodów i Rozchodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Korekta kosztów w latach 2013 - 2015 - na czym polegała?

Korekta kosztów była obowiązkiem podatników i obowiązywała od początku roku 2013 do końca 2015 roku. Zgodnie z art. 24d ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów kwotę wynikającą z faktury (rachunku, umowy itp.) i nie została ona uregulowana w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik zobowiązany był do pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikająca z tych dokumentów.

Natomiast gdy termin płatności wynikający z faktury bądź innego dokumentu zakupu był dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów dokonywał z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana przed upływem tego terminu.

Zmniejszenia kosztów podatkowych dokonywało się w miesiącu, w którym upłynął termin określony w obowiązujących do końca grudnia 2015 przepisach. Jeżeli w miesiącu, w którym miał obowiązek dokonać zmniejszenia, podatnik nie poniósł kosztów podatkowych lub były one niższe niż kwota zmniejszenia, miał obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty.

Warto podkreślić, że uregulowanie zobowiązania po dokonanej korekcie kosztów dawało podatnikowi prawo do zwiększania kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich opłacenia. W przypadku płatności częściowych prawo do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów dotyczyła jedynie części, która została uregulowana, a nie całej kwoty ujętej na fakturze.

Korekta kosztów - dokumentowanie w księdze przychodów i rozchodów do 2015

Podatnik, aby móc dokonać jakichkolwiek zapisów w KPiR, musi posiadać odpowiedni dowód księgowy - w przypadku zakupu będzie to m.in. faktura, rachunek lub umowa. Jak wyglądało to w przypadku korekty kosztów? Zgodnie z par. 12 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia księgi, dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów bądź zwiększenie przychodów na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym powinny zawierać co najmniej:

 • datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów),
 • wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiącego podstawę do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym,
 • wskazanie kwoty, o którą podatnik zmniejsza koszty uzyskania przychodów (zwiększa przychody),
 • podpis osoby sporządzającej dokument.

Natomiast zgodnie z pkt 1 lit. b dokumenty określające zwiększenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym powinny zawierać co najmniej:

 • datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zwiększenia kosztów uzyskania przychodów,
 • wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiącego podstawę do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym,
 • wskazanie kwoty, o którą podatnik zwiększa koszty uzyskania przychodów,
 • wskazanie dowodu potwierdzającego uregulowanie zobowiązania, o które podatnik zwiększa koszty uzyskania przychodów,
 • podpis osoby sporządzającej dokument.

Korekta kosztów w latach 2013-2015 dokumentowana zestawieniem

Jak wynika z regulacji par. 26a ust. 2 rozporządzenia zapisów w księdze dotyczących zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów bądź zwiększenia przychodów na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym, można dokonywać na koniec każdego miesiąca na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień dokumentów, o których mowa powyżej.

Zestawienie to powinno zawierać:

 • numer kolejny wpisu,

 • numery i daty dokumentów oraz wynikającą z tych dokumentów łączną wartość zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów).

Korekta kosztów - likwidacja od 2016

Korekta kosztów od stycznia 2016 roku przestały obowiązywać przepisy nakazujące podatnikom dokonywać korekty kosztów z tytułu nieuregulowanych w terminie zapłat.

Okres przejściowy a korekta kosztów

Ustawodawca wyszedł naprzeciw podatnikom, wprowadzając przepisy przejściowe.

Zgodnie z nimi podatnicy, którzy dokonali stosownych korekt kosztów do końca 2015 roku, będą mogli ponownie uznać je za koszt uzyskania przychodu po jego uregulowaniu.

Przykład 1.

Przedsiębiorca kupił towary handlowe w listopadzie 2015 roku. Wystawienie faktury oraz dostawa dokonane zostały 20 listopada. Termin płatności przypada na 12 stycznia 2016 roku (84 dni). Przedsiębiorca opłacił fakturę 1 lutego 2016 roku, zaś korekta kosztów przypada na luty 2016. W związku z wejściem w życie nowych przepisów (od stycznia) przedsiębiorca nie wyksięgowuje faktury z kosztów firmowych.

Przykład 2.

Przedsiębiorca w listopadzie zakupił materiały biurowe na fakturę z datą wystawienia i dostawy towaru 10 listopada 2015 toku, termin płatności ustalony został na 24 listopada 2015 roku. W związku z problemami z płynnością finansową faktura zostanie opłacona dopiero 20 lutego 2016 roku. Termin korekty kosztów przypada na grudzień. Korekta kosztów powinna być dokonana przez podatnika w grudniu 2015 roku według starych zasad. W lutym 2016 po faktycznym opłaceniu wydatek może ponownie może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów