Poradnik Przedsiębiorcy

Split payment do faktur otrzymanych przed 1 lipca 2018 - zastosowanie

Prowadzę sklep spożywczy i dokonuje zakupu towarów od innych firm w związku z czym niektóre faktury otrzymuję po zakończonym miesiącu, z 14-dniowym terminem płatności. Czy możliwe jest zastosowanie split payment do faktur otrzymanych przed 1 lipca 2018 roku?

Aleksander, Warszawa

 

Mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony od 1 lipca 2018 roku. Od tego dnia przedsiębiorcy posiadający firmowy rachunek rozliczeniowy mogą za pomocą specjalnego komunikatu przelewu uregulować zobowiązanie, wykorzystując split payment. Ustawodawca nie wprowadził ograniczenia stosowania podzielonej płatności w postaci daty wystawienia faktury, dlatego możliwe jest zastosowanie split payment do faktur otrzymanych przed 1 lipca 2018 roku.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności mają zastosowanie do płatności dokonywanych od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli od 1 lipca 2018 roku.

Aby możliwe było wykonanie przelewu z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, musi zostać spełnionych jednocześnie 5 warunków:

  1. zapłata dokonana zostaje poprzez przelew bankowy z wykorzystaniem komunikatu przelewu,

  2. zapłata ma miejsce nie wcześniej niż 1 lipca 2018 roku,

  3. nabywca posiada firmowy rachunek rozliczeniowy,

  4. sprzedawca posiada firmowy rachunek rozliczeniowy,

  5. na fakturze podana jest kwota podatku VAT.

Split payment dotyczy wyłącznie tzw. operacji B2B, czyli transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą.

W sytuacji gdy jest to Pana pierwsza transakcja z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności i nie ma Pan wystarczającej ilości środków na rachunku VAT na pokrycie kwoty podatku VAT z faktury zakupu, w dalszym ciągu może Pan wykonać przelew, wykorzystując split payment. Zgodnie z art. 108a ust. 3 ustawy o VAT w komunikacie przelewu należy podać informacje takie jak:

  • kwota całości lub części podatku VAT z faktury zakupu, która ma zostać zrealizowana z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności,

  • kwota całości lub części wartości brutto zakupu,

  • numer faktury zakupu,

  • NIP dostawcy lub usługodawcy.

W celu realizacji przelewu bank obciąży Pana rachunek VAT kwotą całości lub części podatku VAT jaka została wprowadzona w komunikacie przelewu i uzna tą kwotą Pana rachunek rozliczeniowy. Następnie kwota brutto (zgodna z wartością wprowadzoną w komunikacie przelewu) zostanie przekazana na rachunek rozliczeniowy nabywcy. Jeżeli na rachunku VAT nie ma Pan żadnych środków lub są one niewystarczające na pokrycie kwoty VAT z faktury zakupu i wykona Pan przelew z wykorzystaniem split payment, to bank obciąży kwotą brutto Pana rachunek rozliczeniowy i przekaże środki na rachunek rozliczeniowy nabywcy. Dzięki temu po stronie sprzedawcy kwota brutto zostanie zaksięgowana na rachunku rozliczeniowym, a następnie wartość podatku VAT z komunikatu przelewu zostanie przekazana na rachunek VAT dostawcy.

Podsumowując, przedsiębiorcy mogą zastosować zapłatę z wykorzystaniem split payment do faktur otrzymanych przed 1 lipca 2018. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne i zależy wyłącznie od podmiotu dokonującego przelew. Głównym ograniczeniem w tym zakresie jest fakt, że zapłata zobowiązania wynikającego z faktury z wykorzystaniem split payment możliwa jest po 1 lipca 2018 r. (bez względu na datę sprzedaży czy datę wystawienia faktury).