0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi na rzeczowym majątku ruchomym kontrahenta zagranicznego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Małe i średnie firmy dynamicznie rozwijają swój potencjał współpracy z klientami z Unii Europejskiej jak i z poza jej obszaru. Jednym z gałęzi tej współpracy jest świadczenie usług na towarach powierzonych przez zagranicznych kontrahentów. Warto w takiej sytuacji wiedzieć w jaki sposób opodatkować usługi na rzeczowym majątku ruchomym zagranicznego kontrahenta.

Usługi na rzeczowym majątku ruchomym - definicja

Na próżno szukać w ustawach podatkowych definicji usług świadczonych na rzeczowym majątku ruchomym. Jednak na podstawie wykształconych cech wskazywanych w orzecznictwie i interpretacjach można je sformułować jako świadczenie przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą usług np. montażu, demontażu, instalacji, naprawy, uszlachetniania, przetwarzania przeprowadzanych na ruchomym majątku rzeczowym a więc na towarach nie stanowiących nieruchomości, które zostały dostarczone przez kontrahenta. Oczywiście podatnik świadczący usługi na rzeczowym majątku ruchomym będzie przy świadczeniu danej usługi używał niekiedy także własne materiały a już z pewnością będzie korzystał ze swoich maszyn, narzędzi czy całego parku maszynowego jaki posiada.

Istotne przesłanki

ustawie o VAT jak i w ustawach podatkowych nie ma rozgraniczenia usług świadczonych na majątku ruchomym jako odrębnej procedury opodatkowania. Dlatego też, opodatkowanie tych usług na linii polski podatnik – kontrahent zagraniczny będzie implikowało to dla kogo będą świadczone te usługi.

Usługi dla przedsiębiorców

Polski podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który nosi się z zamiarem świadczenia usług na majątku ruchomym dla kontrahentów zagranicznych powinien przede wszystkim zidentyfikować czy kontrahent z zagranicy jest:

  1. podatnikiem wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą bądź działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, ,

  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem w rozumieniu punktu a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

  3. podatnikiem, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług ponieważ w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług ustawodawca uznaje go za podatnika.

Jeżeli tak, wówczas świadczone usługi będą opodatkowane według miejsca świadczenia, tzn. gdy:

  1. miejscem świadczenia (opodatkowania) usług jest miejsce, w którym podatnik (zagraniczny kontrahent) będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej to wówczas miejsce siedziby będzie wyznacznikiem dla opodatkowania tej usługi.

  2. usługi będą świadczone (opodatkowane) dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

  3. podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia (opodatkowania) usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Warto podkreślić, iż ustalenie miejsca świadczenia oznacza ustalenie miejsca opodatkowania przy czym nie ma znaczenia fakt, gdzie są usługi faktycznie wykonywane. Najistotniejsze jest ustalenie gdzie podatnik – odbiorca posiada siedzibę firmy a jeżeli nie ma to stałe miejsce prowadzenia działalności a jeżeli tego też nie ma to miejsce zamieszkania lub pobytu. I w ten sposób ustalone miejsce jest miejscem opodatkowania tych usług. Tak więc polski podatnik świadczący usługi na rzeczowym majątku ruchomym dla kontrahenta zagranicznego nie będzie opodatkowywał tej usługi w Polsce a większości przypadków kontrahent zagraniczny będący odbiorcą usług będzie zobligowany do opodatkowania tej transakcji.

Polski podatnik wystawi za taką usługę fakturę bez stawki VAT (NP.) z adnotacją odwrotne obciążenie. W tym wypadku to zagraniczny odbiorca usług będzie zobowiązany do rozliczenia podatkowego danej transakcji.

Usługi na rzeczowym majątku ruchomym klientów prywatnych

Inną możliwością jaka może wystąpić w sytuacji świadczenia przez polskiego podatnika usług na rzeczowym majątku ruchomym, powierzonym przez klienta jest status odbiorcy czyli klient prywatny albo podatnik prowadzący działalność jeżeli świadczone usługi będą przeznaczone na prywatne cele odbiorcy zagranicznego.

W przypadku świadczenia usług przez polskiego podatnika, które będą przeznaczone tylko na cele osobiste kontrahenta zagranicznego lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych lub członków stowarzyszenia, do określenia miejsca świadczenia czyli opodatkowania należy zastosować poniższe zasady.

Miejscem świadczenia (opodatkowania) usług na rzecz podmiotów, którzy nie są podatnikami zgodnie z wcześniej wymienionymi przesłankami jest miejsce gdzie sprzedawca usług posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Jeżeli polski podatnik będzie świadczył usługi na rzeczowym majątku ruchomym w innym miejscu, tj. w miejscu stałego prowadzenia działalności gospodarczej, które znajduje się gdzie indziej niż adres siedziby jego firmy, wówczas miejscem świadczenia (opodatkowania) tych usług będzie stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli sprzedawca usług nie posiada ani siedziby firmy ani stałego miejsca prowadzenia działalności, wówczas miejsce świadczenia (opodatkowania) usług będzie stanowić jego stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Polski podatnik wystawi za taką usługę fakturę na ogół ze stawką VAT 23% ponieważ wobec:

  1. odbiorców prywatnych nieprowadzących działalności czy też niebędących podatnikiem albo

  2. podatników zagranicznych, którzy przeznaczą otrzymane usługi na cele prywatne

- obowiązuje reguła, iż usługa świadczona przez polskiego podatnika będzie opodatkowana tam gdzie ma on siedzibę firmy albo stałe miejsce prowadzenia firmy albo adres zamieszkania albo pobytu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów