Poradnik Przedsiębiorcy

Wniosek o przywrócenie terminu - jak go uzasadnić?

Wniosek o przywrócenie terminu składa się w sądzie wtedy, gdy strona wnioskująca uchybiła terminowi do dokonania czynności procesowej ale uważa, że dopuściła się tego bez swojej winy czyli np. na skutek choroby, nieprzewidzianego wyjazdu, ważnych spraw rodzinnych.

Do jakiego sądu skierować wniosek o przywrócenie terminu? 

Wniosek kierowany jest do tego sądu, który wydał orzeczenie. Ten sąd jest bowiem właściwy do rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu. Wniosek powinien być złożony w terminie tygodnia od dnia ustania przyczyny uchybienia.

Z czego powinien składać się wniosek o przywrócenie terminu?

Powinien on zawierać wskazanie o przywrócenie terminu, do dokonania jakiej czynności procesowej strona wnosi, a także uzasadnienie, dlaczego strona nie dokonała danej czynności w terminie, i uprawdopodobnienie, że uchybieniu temu nie zawiniła. We wniosku musi się też znaleźć wskazanie poprzez podanie daty, kiedy ustała przyczyna uchybienia. Wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu strona musi dokonać tej czynności procesowej, co do której terminowi uchybiła.

Ustawowy termin do dokonania określonej czynności prawnej, jest zachowany, jeśli pismo wpłynie do właściwego sądu najpóźniej ostatniego dnia tego terminu. Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Zasadność wniosku jest badana przez sąd

 Mateusz Jakóbiak