0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniesienie ZCP do fundacji rodzinnej na gruncie PIT i CIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jedną z opcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest wniesienie ZCP do fundacji rodzinnej. W tym zakresie warto zatem rozważyć, czy przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz fundacji rodzinnej rodzi skutki w podatkach dochodowych.

Wniesienie ZCP do fundacji rodzinnej a podatek PIT

Tytułem wstępu wskażmy, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o fundacji rodzinnej fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej.

Stosowanie do art. 2 ust. 2 ww. ustawy przez świadczenie rozumie się składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną albo fundację rodzinną w organizacji, zgodnie ze statutem i listą beneficjentów.

Art. 17 ustawy o fundacji rodzinnej stanowi, że fundator wnosi do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej niż 100 000 zł.

Zgodnie z art. 20 ustawy o fundacji rodzinnej fundacja rodzinna nie może zwracać fundatorowi mienia wniesionego na pokrycie funduszu założycielskiego ani w całości, ani w części, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa została natomiast zdefiniowana w art. 5a pkt 4 ustawy PIT, gdzie czytamy, że ZCP to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W tym zakresie warto wskazać, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy PIT zwalnia się od podatku aport niepieniężny do spółki, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część i spółka lub spółdzielnia otrzymująca wkład przyjęła dla celów podatkowych składniki majątku wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego ten wkład.

Należy jednak zauważyć, że ww. przepis nie znajdzie zastosowania, lecz w tym sensie, że nie można w tym przypadku mówić o zwolnieniu, ponieważ przychód w ogóle nie powstaje.

Jak bowiem wskazał Dyrektor KIS w interpretacji z 3 sierpnia 2023 roku (nr 0115-KDIT1.4011.439.2023.2.MR), istota fundacji polega na tym, że w zamian za wniesiony do fundacji majątek fundator nie otrzymuje żadnego ekwiwalentu.

W związku z powyższym wniesienie majątku do fundacji rodzinnej nie będzie miało charakteru przychodu z kapitału pieniężnego w postaci otrzymania udziałów w zamian za wkład niepieniężny, gdyż przypadek ten dotyczy opodatkowania wartości wkładu w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego. Fundacja nie ma charakteru spółki ani spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ogólnie o przychodzie podatkowym w rozumieniu ustawy PIT możemy mówić w tych przypadkach, gdy podatnik otrzymuje określone przysporzenie majątkowe mające konkretny wymiar finansowy (w postaci zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów). Natomiast w sytuacji, gdy dochodzi do wniesienia przez fundatora mienia w ramach funduszu założycielskiego, fundator nie otrzymuje w zamian żadnego wzajemnego świadczenia.

Powyższe oznacza, że w przypadku wniesienia majątku do fundacji rodzinnej – również, gdy takim majątkiem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa – nie generuje po stronie fundatora przychodu podatkowego.

Wniesienie ZCP do fundacji rodzinnej nie generuje przychodu podatkowego w zakresie jakiegokolwiek źródła przychodu w rozumieniu ustawy PIT. Z tego też względu nie ma potrzeby odnoszenia się do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy PIT.

Wniesienie ZCP do fundacji rodzinnej a CIT

Z perspektywy podatku CIT wskażmy, że fundacja rodzinna jako podmiot wyposażony w osobowość prawną podlega pod regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

W tym zakresie warto wskazać, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy CIT za przychody nie uznaje się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

Ponownie jednak należy wskazać, że fundacja rodzinna nie posiada kapitału zakładowego, w związku z czym ww. przepis nie będzie miał do niej zastosowania, co oczywiście nie oznacza, że wniesienie ZCP do fundacji rodzinnej to konieczność zapłaty podatku CIT przez samą fundację.

Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy CIT zwalnia się od podatku fundację rodzinną. To oznacza, że korzysta ona ze zwolnienia podmiotowego od podatku, choć należy też zwrócić uwagę na pewien wyjątek.

Otóż zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy CIT zwolnienie to nie ma zastosowania do działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 Ustawy z dnia 26 stycznia 2023 roku o fundacji rodzinnej.

W myśl art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej może ona wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców tylko w zakresie:

 1. zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
 2. najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;
 3. przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;
 4. nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;
 5. udzielania pożyczek:
  1. spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje,
  2. spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,
  3. beneficjentom;
 6. obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;
 7. produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;
 8. gospodarki leśnej.

Jeżeli działalność gospodarcza fundacji rodzinnej wykracza poza ww. zakres, to przychody z tego tytułu są opodatkowane według stawki 25% CIT (zgodnie z art. 24r ustawy CIT).

W rezultacie ewentualne opodatkowanie po stronie fundacji rodzinnej podatkiem CIT może wystąpić wyłącznie w przypadku, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa będzie wykorzystywana do wykonywania czynności innych niż określone w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej.

Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem CIT po stronie fundacji.

Reasumując powyższe, możemy zatem wskazać, że czynność wniesienia do fundacji rodzinnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie neutralna podatkowo zarówno po stronie fundacji, jak i fundatora. W takim bowiem wypadku nie powstaje ani podatek CIT, ani też podatek PIT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów