0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych - jak obliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niedotrzymanie terminów opłaty zobowiązań w urzędzie skarbowym może się przytrafić nawet najbardziej rzetelnym przedsiębiorcom. Należy wtedy pamiętać o jak najszybszym ich uregulowaniu, ponieważ odsetki za zwłokę w płatnościach podatku naliczane są za każdy dzień zwłoki.

Zaległość podatkowa a odsetki za zwłokę

W momencie kiedy należności wobec urzędu skarbowego zamieniają się na zaległości podatkowe, zaczynają być naliczane odsetki. Zaległość podatkowa to niezapłacony w terminie podatek, zaliczka na podatek lub rata podatku. Zaległości podatkowe to również niepoprawne wykazana i zwrócona nadpłata lub zwrot podatku. W takim przypadku jako zaległość uznawana będzie zarówno kwota bazowa, jak i jej oprocentowanie.

Odsetki za zwłokę - naliczanie

Dotrzymywanie terminów płatności jest bardzo istotne, ponieważ już pierwszego dnia zwłoki naliczane są odsetki za zwłokę (odsetki karne). Jeśli jednak dojdzie do takiej sytuacji, obliczenie wysokości odsetek oraz ich wpłata na konto urzędu jest obowiązkiem podatnika. Warto pamiętać, że organ skarbowy nie upomni się o zaległość – co oznacza, że przedsiębiorca przez własne zaniedbanie może zostać obciążony czasami wysoką kwotą odsetek.

Warto mieć na uwadze, że zgodnie z art. 53 § 4 Ordynacji podatkowej odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

Odsetki za zwłokę w płatności podatku zależą od trzech czynników:

 1. wysokości zaległości podatkowych,

 2. liczby dni opóźnienia,

 3. stopy odsetek za zwłokę.

Wszystkie te wartości należy przez siebie przemnożyć i podzielić przez 365 dni w roku. W ten sposób dokładnie obliczane są odsetki za zwłokę, które należy odpowiednio zaokrąglić. Zaokrąglenia dokonuje się do pełnych złotych - końcówka mniejsza niż 50 gr. powoduje zaokrąglenie w dół, równa lub większa niż 50 gr. w górę.

Opisany wzór można zapisać następująco:

(Kz * Ld * S) / 365 = On = Onz

Kz - kwota zaległości,

Ld - liczba dnia opóźnienia

S - stopa odsetek za zwłokę

On - odsetki naliczone

Onz - odsetki naliczone zaokrąglone

W obliczeniu odsetek karnych pomocny będzie kalkulator odsetek podatkowych.

Po zapłaceniu należności, ale nieuregulowaniu odsetek urząd proporcjonalnie zaliczy wpłaconą kwotę na zaległość oraz odsetki, tak więc zobowiązanie w dalszym ciągu nie będzie uregulowane w całości i nadal będą od niego naliczane odsetki za zwłokę.

W przypadku, w którym wysokość odsetek od zaległości podatkowych zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 nie przekracza 8,70 zł, to nie podlegają one wpłacie.

Warto mieć na uwadze, że odsetki od zaległości podatkowych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o PIT nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w ramach działalności gospodarczej.

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych - dwie stawki odsetkowe

Nieterminowe rozliczanie się z fiskusem skutkuje obowiązkiem zapłaty karnych odsetek. Obowiązek wpłaty odsetek występuje w przypadku opóźnienia z zapłatą podatku lub zaliczek na podatek, ale również w przypadku opóźnień w opłacie innych należności związanych z byciem podatnikiem. Przykładem takich należności może być nadpłata, która nienależnie lub w zawyżonej wysokości została wykazana w zeznaniu rocznym czy też bezprawnie uzyskany zwrot podatku.

Zgodnie z art. 56-56b  Ordynacji podatkowej wyróżniamy trzy stawki podatkowe:

1. podstawową - suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%

2. obniżoną w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

 • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
 • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Stawkę obniżoną stosuje się  odpowiednio w razie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie określonym w art. 66, na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji.

Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:

 • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
 • złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
 • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających

3. podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku:

 • zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego,
 • korekty deklaracji:
  • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,
  • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających,
  • złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej
- jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu
 • ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami mogą zostać umorzone przez urząd na wniosek podatnika. Możliwość taka przewidziana jest w art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Umorzenie stosuje się w wyjątkowych sytuacjach, gdy przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes podatnika. Sytuacja podmiotu ubiegającego się o zwolnienie jest dokładnie analizowana, sprawdzana jest kondycja finansowa, źródła dochodów, stan materialny, perspektywy zarobkowe itp. Podatnik może zostać wezwany do uzupełnienia podania, przedłożenia dodatkowych dokumentów czy złożenia wyjaśnień. W przypadku osób i podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą, pod uwagę bierze się również zasady przyznawania pomocy publicznej.

W przypadku pozytywnej decyzji o umorzeniu odsetek podatnik nie musi wpłacać odsetek za zwłokę, należnych do dnia złożenia wniosku o przyznanie ulgi (łącznie z tym dniem). Pozytywna decyzja nie zatrzyma natomiast naliczania odsetek za zwłokę. Nadal istnieje zaległość podatkowa. Dalsze odsetki za zwłokę są naliczane od dnia następnego po dniu złożenia wniosku o przyznanie ulgi.

Odsetki od zaległości podatkowych w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl posiada kalkulator odsetek podatkowych, za pośrednictwem którego w łatwy sposób można wyliczyć odsetki od zaległości podatkowych.

Szczegóły działania kalkulatora omawia artykuł pomocy: Kalkulator odsetek podatkowych - jak z niego skorzystać?

Z kolei użytkownicy, którzy korzystają z integracji z BlueMedia i zobowiązania opłacają za pośrednictwem systemu, wówczas system wylicza odsetki podatkowe automatycznie. Zlecając zapłatę zaległości po terminie przez BlueMedia, pojawi się dodatkowy komunikat informujący o kwocie należności głównej i kwocie odsetek. Jeżeli przedsiębiorca chce opłacić odsetki należy wybrać opcję TAK.

odsetki za zwłokę

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów