0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wnioskowanie o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prawo do emerytury po ukończeniu wieku emerytalnego przysługuje z mocy prawa, jednak aby otrzymać takie świadczenie, konieczne jest złożenie w ZUS-ie odpowiednich dokumentów. Jak wygląda wnioskowanie o emeryturę? Jakich czynności należy dopełnić i jakie dokumenty złożyć, aby otrzymać świadczenie? 

Kiedy można złożyć wniosek o emeryturę? 

Emerytura jest świadczeniem, które ma na celu zapewnienie środków do życia osobom, które po osiągnięciu wieku emerytalnego, tj.: 

  • kobiety – 60 lat,
  • mężczyźni – 65 lat,

podjęły decyzję o zaprzestaniu aktywności zawodowej. Świadczenie emerytalne jest przyznawane głównie na wniosek zainteresowanego. Z urzędu otrzyma je osoba, która w dniu ukończenia 60. lub 65. roku życia pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy. Nie musi wtedy dopełniać żadnych formalności w związku z przyznaniem emerytury. 

Wnioskowanie o emeryturę to prawo, a nie obowiązek. Prawo do emerytury powszechnej uzyskuje się nie wcześniej niż w dniu ukończenia wieku emerytalnego. Osoba ubiegająca  się o to świadczenie nie jest jednak zobligowana do składania wniosku w dniu urodzin. Może to zrobić na 30 dni przed spełnieniem warunków uprawniających do uzyskania świadczenia bądź  w okresie późniejszym.

Wnioskowanie o emeryturę – dokumentacja

Najważniejszym dokumentem w procesie starania się o emeryturę jest sam wniosek EMP. Można go złożyć w ZUS-ie na 3 sposoby, a mianowicie:

  • złożyć w dowolnej jednostce ZUS (na piśmie lub ustnie do protokołu),
  • wysłać pocztą lub kurierem,
  • wysłać przez profil na PUE ZUS,
  • złożyć za pośrednictwem pracodawcy.

Jeśli decydujemy się na pierwszą formę, najlepiej złożyć wniosek w placówce właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, wniosek złożony w innej jednostce i tak zostanie bowiem do niej przekazany.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe wymienia, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku.

„§ 10. 1. Zainteresowany zgłaszający wniosek o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy powinien dołączyć do wniosku dokumenty stwierdzające:
1) datę urodzenia;
2) okresy uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokość;
3) stan zdrowia, a także wywiad zawodowy sporządzony przez płatnika składek, jeżeli ubezpieczony pozostaje w zatrudnieniu — w przypadku gdy prawo do świadczenia jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy;
4) wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu i uposażenia, przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń;
5) okoliczności niezbędne do ustalenia świadczeń przysługujących z zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych, jeżeli umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, tak stanowią.”

Wnioskowanie o emeryturę wiąże się z przymusem dostarczenia wszystkich dołączonych do wniosku dokumentów do ZUS-u osobiście bądź drogą listowną.

Osiągnięcie wieku emerytalnego w trakcie umowy o pracę

Co do zasady, wnioskowanie o emeryturę w momencie pozostawania w stosunku pracy nie będzie skutkowało przyznaniem emerytury - prawa do świadczenia zostaną przyznane gdy dojdzie do rozwiązania umowy z pracodawcą. Do czasu zakończenia stosunku pracy emerytura ulega zawieszeniu. Zostanie przyznana dopiero po przedłożeniu w oddziale ZUS świadectwa pracy. 

Nie ma przeszkód, aby po otrzymaniu emerytury ponownie podjąć pracę zarobkową z tym samym czy innym pracodawcą. Nie spowoduje to bowiem zawieszenia czy zmniejszenia świadczenia.

Osoby, które ukończyły wiek emerytalny, ale zrezygnowały z pobierania emerytury na rzecz kontynuacji pracy zarobkowej mogą skorzystać z ze zwolnienia z PIT przychodów osiągniętych ze stosunku pracy. Wystarczy złożyć u pracodawcy odpowiednie oświadczenie, którego wzór jest dostępny na stronie: Oświadczenia pracownika w 2022 roku

Rozpatrzenie wniosku o emeryturę przez ZUS

Wniosek rozpatrywany jest przez oddział ZUS właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub inną jednostkę organizacyjną zakładu wyznaczoną przez prezesa ZUS-u. Na wydanie decyzji o przyznaniu emerytury ZUS ma 30 dni, począwszy od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tejże decyzji. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów